آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,174,810 861,937,198,950 Rls. 26,565,486 $
2 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 988,816 688,664,064,720 Rls. 21,231,729 $
3 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 949,360 595,875,571,190 Rls. 18,369,748 $
4 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 674,900 408,313,941,630 Rls. 12,583,402 $
5 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 495,000 348,144,087,955 Rls. 9,879,324 $
6 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 915,040 346,999,308,640 Rls. 10,694,370 $
7 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 520,500 332,057,735,450 Rls. 10,233,436 $
8 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 295,800 322,862,261,980 Rls. 9,944,114 $
9 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 6,907,050 276,166,429,446 Rls. 7,865,355 $
10 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 6,212,805 260,162,299,694 Rls. 7,146,030 $
11 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 336,000 232,200,121,100 Rls. 7,150,450 $
12 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 5,694,250 225,943,014,719 Rls. 6,341,166 $
13 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 558,600 214,659,290,400 Rls. 6,607,064 $
14 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 4,817,010 208,375,155,943 Rls. 5,612,600 $
15 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 5,404,975 180,604,346,248 Rls. 5,568,094 $
16 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,199,240 171,584,451,035 Rls. 5,254,781 $
17 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 259,500 163,722,708,860 Rls. 5,042,900 $
18 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 270,060 160,282,319,080 Rls. 4,942,510 $
19 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,777,970 143,101,782,567 Rls. 4,410,328 $
20 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 4,043,995 142,716,291,109 Rls. 4,400,187 $
21 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 172,240 126,053,736,600 Rls. 3,886,535 $
22 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 103,540 125,370,625,700 Rls. 3,557,334 $
23 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 180,000 114,723,246,410 Rls. 3,537,030 $
24 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,627,215 109,063,750,796 Rls. 3,088,392 $
25 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 150,000 106,667,650,496 Rls. 3,011,323 $
26 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,044,000 100,312,471,383 Rls. 3,091,650 $
27 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,449,445 98,302,096,091 Rls. 2,920,178 $
28 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,687,350 89,980,315,983 Rls. 2,775,244 $
29 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 33,350 79,260,220,205 Rls. 2,419,324 $
30 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 30,702 76,790,313,081 Rls. 2,280,280 $
31 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 66,000 74,152,104,700 Rls. 2,256,536 $
32 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,053,575 72,682,548,372 Rls. 2,241,499 $
33 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 31,639 71,585,571,361 Rls. 2,201,317 $
34 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 35,609 68,832,777,876 Rls. 2,121,280 $
35 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,803,550 68,525,897,032 Rls. 1,999,028 $
36 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 276,360 64,183,793,080 Rls. 1,978,636 $
37 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 48,500 64,100,042,400 Rls. 1,796,403 $
38 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,083,059 62,377,694,137 Rls. 1,684,364 $
39 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 279,399 61,016,309,893 Rls. 1,880,887 $
40 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 26,114 59,620,664,920 Rls. 1,602,683 $
41 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 945,445 54,625,776,424 Rls. 1,474,335 $
42 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 21,854 54,326,706,713 Rls. 1,675,152 $
43 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,484,000 53,493,915,514 Rls. 1,648,651 $
44 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 2,015,560 53,404,138,561 Rls. 1,473,649 $
45 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,864,920 52,343,129,810 Rls. 1,409,559 $
46 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 972,430 50,746,859,777 Rls. 1,419,026 $
47 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 29,534 50,399,823,150 Rls. 1,553,577 $
48 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,283,895 50,053,008,261 Rls. 1,511,629 $
49 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,888,580 48,915,236,781 Rls. 1,370,011 $
50 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 11,081 48,855,909,240 Rls. 1,493,625 $
51 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 21,746 48,659,450,646 Rls. 1,411,685 $
52 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 21,736 45,280,285,040 Rls. 1,396,627 $
53 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,834,480 44,665,948,877 Rls. 1,352,415 $
54 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 24,475 44,402,878,091 Rls. 1,366,586 $
55 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,136,695 43,902,290,731 Rls. 1,350,980 $
56 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,451,560 41,852,786,580 Rls. 1,290,774 $
57 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 51,000 41,559,165,960 Rls. 1,276,704 $
58 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 60,000 41,400,721,510 Rls. 1,196,863 $
59 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 198,915 41,316,812,415 Rls. 1,273,320 $
60 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 22,593 40,692,807,420 Rls. 1,154,233 $
61 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,115,250 40,281,552,271 Rls. 1,239,542 $
62 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,116,000 39,949,060,640 Rls. 1,180,596 $
63 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 21,507 39,918,939,087 Rls. 1,210,025 $
64 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,646,460 39,913,142,749 Rls. 1,169,854 $
65 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 19,615 39,904,552,138 Rls. 1,162,824 $
66 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 921,250 38,542,597,700 Rls. 1,101,898 $
67 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 168,093 36,382,885,668 Rls. 1,049,497 $
68 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 157,790 36,047,092,257 Rls. 1,004,351 $
69 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,565,720 35,793,328,600 Rls. 1,101,997 $
70 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 14,569 35,359,820,400 Rls. 955,319 $
71 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,379,870 34,199,461,089 Rls. 1,019,105 $
72 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 852,000 33,588,537,031 Rls. 1,035,115 $
73 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 169,243 33,569,138,540 Rls. 1,025,340 $
74 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 127,737 33,398,758,389 Rls. 986,432 $
75 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 148,393 32,338,252,202 Rls. 878,853 $
76 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 823,305 32,238,020,287 Rls. 987,746 $
77 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123400 ک ک سا?ر، حداقل دارا? ?ک لا?ه ب?رون? از چوب به استثنا? سوزن? برگ­ها باشد و از آن در شماره فرع? 441233 نام برده نشده باشد. 1,517,040 31,617,583,954 Rls. 972,108 $
78 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 48,000 30,729,922,740 Rls. 943,670 $
79 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 11,431 30,465,795,200 Rls. 938,622 $
80 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 119,382 30,015,806,067 Rls. 925,634 $
81 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,332 29,454,779,970 Rls. 835,685 $
82 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 144,486 29,337,796,375 Rls. 902,287 $
83 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 816,000 28,787,980,800 Rls. 885,600 $
84 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12,549 28,726,197,710 Rls. 859,529 $
85 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 108,654 28,356,912,819 Rls. 760,694 $
86 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 12,152 27,771,580,296 Rls. 856,119 $
87 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 7,776 27,320,086,800 Rls. 839,656 $
88 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 129,891 27,229,975,063 Rls. 770,452 $
89 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 6,875 27,087,671,935 Rls. 834,738 $
90 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 115,480 26,714,597,024 Rls. 823,463 $
91 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 5,124 26,097,339,022 Rls. 804,414 $
92 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 21,743 25,888,933,498 Rls. 797,899 $
93 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 108,263 25,270,199,051 Rls. 763,000 $
94 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 10,574 24,214,759,490 Rls. 720,114 $
95 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 687,080 24,157,596,962 Rls. 743,522 $
96 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 14,631 24,136,295,948 Rls. 741,635 $
97 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 5,575 23,851,660,000 Rls. 735,614 $
98 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 952,200 23,469,882,612 Rls. 675,277 $
99 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 8,741 23,160,126,792 Rls. 640,786 $
100 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,058,620 22,905,299,400 Rls. 706,276 $
مجموع کل
10,157,065,781,309 ريال
مجموع کل
304,857,686 دلار