آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بندر امام خميني ژاپن 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 2,513,044 101,899,467,507 Rls. 3,141,652 $
2 8 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 940,000 56,088,152,456 Rls. 1,672,775 $
3 12 1396 بندر امام خميني ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 376,473 44,741,730,805 Rls. 1,198,549 $
4 11 1396 بندر امام خميني ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 376,594 42,310,252,673 Rls. 1,157,473 $
5 10 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 400,000 34,640,197,260 Rls. 973,340 $
6 1 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 800,000 30,086,264,030 Rls. 928,073 $
7 11 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 21,070,854,000 Rls. 570,222 $
8 2 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 19,141,665,100 Rls. 589,900 $
9 3 1396 بندر امام خميني ژاپن 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 260,000 8,436,740,000 Rls. 260,000 $
10 12 1396 بندر امام خميني ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 54,000 7,686,732,240 Rls. 208,019 $
11 12 1396 بندر امام خميني ژاپن 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 47,000 2,983,920,000 Rls. 80,000 $
مجموع کل
369,085,976,071 ريال
مجموع کل
10,780,003 دلار
[1]