آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 3,293,070 1,380,000,000,000 Rls. 42,389,130 $
2 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 1,594,020 669,694,000,000 Rls. 20,505,648 $
3 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 477,684 212,595,000,000 Rls. 6,434,462 $
4 8 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 189,835 200,047,000,000 Rls. 5,721,339 $
5 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 424,929 175,268,219,160 Rls. 4,973,559 $
6 7 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 7,088,429 125,195,106,879 Rls. 3,687,945 $
7 8 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 5,999,650 106,524,280,736 Rls. 3,095,198 $
8 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,727,883 103,164,481,388 Rls. 2,781,065 $
9 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29022000 بنزن 3,645,451 96,029,928,960 Rls. 2,917,867 $
10 11 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,501,922 74,014,512,204 Rls. 2,038,750 $
11 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,457,348 53,907,911,083 Rls. 1,495,116 $
12 3 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,931,860 51,455,536,070 Rls. 1,585,980 $
13 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,996,480 49,998,007,349 Rls. 1,507,371 $
14 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,426,870 41,054,160,961 Rls. 1,104,349 $
15 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,201,997 40,606,854,851 Rls. 1,247,714 $
16 7 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 715,998 38,078,855,965 Rls. 1,116,191 $
17 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 1,491,200 38,018,677,004 Rls. 1,022,695 $
18 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,246,315 31,450,761,518 Rls. 969,177 $
19 1 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,248,910 30,110,409,219 Rls. 928,245 $
20 8 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,599,240 27,127,900,124 Rls. 795,190 $
21 3 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 933,510 24,875,398,435 Rls. 766,718 $
22 1 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,620,035 24,664,685,081 Rls. 761,091 $
23 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 996,816 24,338,114,331 Rls. 741,518 $
24 9 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 883,421 22,688,961,711 Rls. 645,508 $
25 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,980 20,915,070,514 Rls. 584,873 $
26 7 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 49,046 13,595,637,888 Rls. 398,524 $
27 11 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 577,423 12,272,447,317 Rls. 336,878 $
28 11 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 40,164 10,436,407,758 Rls. 282,431 $
29 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 500,132 9,420,247,990 Rls. 289,009 $
30 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 35,124 8,171,897,501 Rls. 231,820 $
31 1 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 500,895 7,626,018,854 Rls. 235,320 $
32 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 28,111 7,440,020,597 Rls. 197,374 $
33 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 299,556 5,629,818,828 Rls. 172,986 $
34 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 199,841 3,905,223,877 Rls. 105,050 $
35 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 68,300 3,748,033,660 Rls. 114,988 $
36 11 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 14,819 3,495,256,000 Rls. 99,005 $
37 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 3,375 3,363,864,000 Rls. 100,654 $
38 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 196,300 3,275,378,763 Rls. 98,748 $
39 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 143,449 3,146,903,072 Rls. 87,278 $
40 7 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,100 2,891,214,900 Rls. 84,749 $
41 12 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 25,200 2,077,076,873 Rls. 55,687 $
42 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 5,645 1,541,165,631 Rls. 46,955 $
43 7 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 61,230 1,507,970,145 Rls. 44,203 $
44 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,120 1,113,478,410 Rls. 33,990 $
45 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 25 50,790,864 Rls. 1,550 $
مجموع کل
3,766,532,686,471 ريال
مجموع کل
112,833,898 دلار
[1]