آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 692,880 205,697,331,593 Rls. 5,508,421 $
2 8 1396 بندر امام خميني اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 286,497 46,720,784,772 Rls. 1,329,221 $
3 2 1396 بندر امام خميني اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 156,324 41,595,904,630 Rls. 1,281,886 $
4 11 1396 بندر امام خميني اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 307,265 41,166,860,785 Rls. 1,110,996 $
5 2 1396 بندر امام خميني اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 3,473,270 26,873,857,009 Rls. 829,031 $
6 6 1396 بندر امام خميني اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 101,546 15,789,184,448 Rls. 477,881 $
7 3 1396 بندر امام خميني اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 1,516,070 12,012,671,609 Rls. 370,556 $
8 6 1396 بندر امام خميني اسپانيا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 128,315 7,443,988,000 Rls. 225,302 $
9 8 1396 بندر امام خميني اسپانيا 38160090 کک ک کک ساير 197,320 3,514,366,462 Rls. 100,511 $
10 6 1396 بندر امام خميني اسپانيا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 13,060 3,319,007,976 Rls. 100,454 $
11 8 1396 بندر امام خميني اسپانيا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 14,400 2,619,203,328 Rls. 74,909 $
مجموع کل
406,753,160,612 ريال
مجموع کل
11,409,168 دلار
[1]