آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بندر امام خميني اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 394,655 21,019,875,946 Rls. 631,398 $
2 9 1396 بندر امام خميني اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 223,500 13,491,562,863 Rls. 383,839 $
3 11 1396 بندر امام خميني اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 241,250 13,467,312,260 Rls. 368,422 $
4 4 1396 بندر امام خميني اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 242,003 13,168,448,043 Rls. 404,623 $
5 7 1396 بندر امام خميني اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 225,500 11,200,792,148 Rls. 329,998 $
6 12 1396 بندر امام خميني اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 180,600 10,403,339,904 Rls. 279,848 $
7 5 1396 بندر امام خميني اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 189,000 9,759,784,580 Rls. 296,551 $
8 8 1396 بندر امام خميني اسلووني 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 92,328 9,101,273,986 Rls. 260,297 $
9 8 1396 بندر امام خميني اسلووني 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 10,560 1,040,972,800 Rls. 29,772 $
10 10 1396 بندر امام خميني اسلووني 38160020 کک ک کک بتون نسوز 10,000 468,518,400 Rls. 13,165 $
مجموع کل
103,121,880,930 ريال
مجموع کل
2,997,913 دلار
[1]