آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 500,546 258,362,649,162 Rls. 7,111,062 $
2 10 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 369,469 167,409,811,212 Rls. 4,700,887 $
3 8 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 696,245 116,154,305,267 Rls. 3,323,399 $
4 6 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 63,600 13,606,651,869 Rls. 411,824 $
5 7 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 112,330 12,439,871,586 Rls. 368,512 $
6 9 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 194,480 9,551,642,693 Rls. 271,645 $
7 10 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 79,700 3,595,828,433 Rls. 100,808 $
8 12 1396 بندر امام خميني استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 46,700 3,158,513,662 Rls. 84,963 $
9 11 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 59,390 2,804,213,849 Rls. 76,801 $
10 9 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 46,810 2,025,466,296 Rls. 57,601 $
11 1 1396 بندر امام خميني استراليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 201,845 1,849,305,408 Rls. 57,028 $
12 7 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 29,600 1,527,667,200 Rls. 45,255 $
13 4 1396 بندر امام خميني استراليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 107,903 1,069,064,230 Rls. 32,904 $
14 6 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 18,500 932,928,000 Rls. 28,236 $
15 11 1396 بندر امام خميني استراليا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 4,800 433,041,000 Rls. 11,847 $
16 8 1396 بندر امام خميني استراليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,900 165,198,540 Rls. 4,799 $
مجموع کل
595,086,158,407 ريال
مجموع کل
16,687,571 دلار
[1]