آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بجنورد چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 47,920 25,988,610,000 Rls. 755,000 $
2 8 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 32,046 12,269,520,036 Rls. 358,118 $
3 9 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 77,097 9,831,032,165 Rls. 278,744 $
4 5 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 54,763 7,163,563,180 Rls. 219,052 $
5 11 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 56,302 6,222,336,594 Rls. 169,506 $
6 9 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 55,823 5,966,676,531 Rls. 169,219 $
7 11 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 18,496 5,890,171,084 Rls. 160,639 $
8 4 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 21,631 5,391,490,715 Rls. 165,807 $
9 12 1396 بجنورد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,989 5,312,440,588 Rls. 142,428 $
10 10 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 40,668 5,244,514,413 Rls. 146,405 $
11 4 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 38,908 5,054,305,036 Rls. 155,632 $
12 5 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 49,050 4,844,348,474 Rls. 148,150 $
13 10 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 40,585 4,322,453,325 Rls. 121,755 $
14 3 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 40,081 4,189,477,154 Rls. 129,101 $
15 8 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 31,984 3,957,479,661 Rls. 115,143 $
16 4 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 39,494 3,895,861,405 Rls. 119,982 $
17 2 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 29,951 3,893,278,124 Rls. 120,004 $
18 9 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 30,313 3,838,160,123 Rls. 109,127 $
19 6 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 14,416 3,724,928,380 Rls. 112,825 $
20 4 1396 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 42,818 3,652,216,357 Rls. 112,391 $
21 11 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 27,537 3,643,367,060 Rls. 99,233 $
22 5 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 11,078 3,436,064,815 Rls. 104,945 $
23 4 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 31,258 3,278,892,759 Rls. 100,978 $
24 2 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 29,982 3,134,883,149 Rls. 96,640 $
25 9 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 27,084 2,932,690,782 Rls. 83,252 $
26 5 1396 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 39,658 2,926,196,075 Rls. 89,825 $
27 4 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 22,474 2,925,964,144 Rls. 90,146 $
28 7 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,455 2,827,962,925 Rls. 82,895 $
29 3 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 21,525 2,794,066,920 Rls. 86,100 $
30 5 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 21,021 2,749,625,612 Rls. 84,084 $
31 5 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 25,403 2,674,733,207 Rls. 81,879 $
32 10 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 23,785 2,499,434,412 Rls. 71,855 $
33 7 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 20,552 2,496,838,265 Rls. 73,987 $
34 11 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 21,915 2,422,110,822 Rls. 66,045 $
35 2 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 18,584 2,416,047,744 Rls. 74,486 $
36 6 1396 بجنورد چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 21,417 2,278,504,480 Rls. 68,962 $
37 6 1396 بجنورد چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 32,000 2,180,684,240 Rls. 66,902 $
38 7 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 18,756 1,930,575,330 Rls. 57,168 $
39 1 1396 بجنورد چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 2,830 1,841,013,300 Rls. 56,850 $
40 10 1396 بجنورد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 23,444 1,689,796,632 Rls. 46,888 $
41 5 1396 بجنورد چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 12,835 1,679,074,700 Rls. 51,340 $
42 1 1396 بجنورد چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 17,109 1,670,350,463 Rls. 51,577 $
43 4 1396 بجنورد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 22,691 1,475,634,490 Rls. 45,382 $
44 5 1396 بجنورد چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 17,815 1,473,961,612 Rls. 45,288 $
45 1 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 13,520 1,410,493,784 Rls. 43,523 $
46 10 1396 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 17,658 1,401,900,462 Rls. 40,008 $
47 6 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 14,091 1,397,560,007 Rls. 42,437 $
48 1 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 10,626 1,387,458,540 Rls. 42,804 $
49 6 1396 بجنورد چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 11,111 1,334,508,139 Rls. 40,549 $
50 9 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 4,915 1,323,821,410 Rls. 37,566 $
51 2 1396 بجنورد چين 85437020 ---لامپ LED 6,365 1,317,357,941 Rls. 40,607 $
52 10 1396 بجنورد چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 11,546 1,290,188,400 Rls. 37,178 $
53 5 1396 بجنورد چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 10,905 1,241,725,883 Rls. 38,267 $
54 4 1396 بجنورد چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 13,080 1,194,326,640 Rls. 36,720 $
55 6 1396 بجنورد چين 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 9,691 1,120,650,720 Rls. 33,918 $
56 5 1396 بجنورد چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 13,048 1,071,250,800 Rls. 32,870 $
57 8 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 9,850 1,042,655,770 Rls. 30,400 $
58 5 1396 بجنورد چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,520 1,029,586,105 Rls. 31,481 $
59 10 1396 بجنورد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 5,500 1,005,055,632 Rls. 27,888 $
60 1 1396 بجنورد چين 85437020 ---لامپ LED 7,591 994,065,552 Rls. 30,664 $
61 11 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 7,542 992,477,654 Rls. 27,151 $
62 10 1396 بجنورد چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,371 971,182,446 Rls. 28,613 $
63 1 1396 بجنورد چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 8,216 962,916,984 Rls. 29,727 $
64 3 1396 بجنورد چين 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 2,880 934,560,000 Rls. 28,800 $
65 5 1396 بجنورد چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 8,785 926,653,833 Rls. 28,287 $
66 3 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 6,904 896,335,648 Rls. 27,616 $
67 3 1396 بجنورد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,969 887,774,290 Rls. 27,357 $
68 5 1396 بجنورد چين 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 5,354 875,693,230 Rls. 26,920 $
69 1 1396 بجنورد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,374 859,855,320 Rls. 26,530 $
70 4 1396 بجنورد چين 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 5,065 823,305,875 Rls. 25,325 $
71 10 1396 بجنورد چين 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 4,771 809,686,410 Rls. 23,855 $
72 8 1396 بجنورد چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 7,351 807,502,050 Rls. 23,670 $
73 10 1396 بجنورد چين 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 11,597 787,250,748 Rls. 23,194 $
74 5 1396 بجنورد چين 82021000 ا ره دستي. 7,862 768,089,154 Rls. 23,586 $
75 6 1396 بجنورد چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 9,035 749,578,480 Rls. 22,687 $
76 10 1396 بجنورد چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 2,562 725,766,612 Rls. 21,086 $
77 6 1396 بجنورد چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 4,538 720,687,380 Rls. 22,036 $
78 8 1396 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 6,850 717,731,300 Rls. 20,900 $
79 10 1396 بجنورد چين 82021000 ا ره دستي. 6,992 711,967,392 Rls. 20,976 $
80 4 1396 بجنورد چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 6,700 701,489,235 Rls. 21,573 $
81 2 1396 بجنورد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,750 663,336,650 Rls. 20,450 $
82 9 1396 بجنورد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,574 644,952,296 Rls. 18,296 $
83 3 1396 بجنورد چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 6,040 627,229,312 Rls. 19,328 $
84 3 1396 بجنورد چين 85291030 اجزاء و قطعات آنتن هاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 4,750 619,947,800 Rls. 19,100 $
85 7 1396 بجنورد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 5,890 612,593,100 Rls. 18,270 $
86 6 1396 بجنورد چين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,859 611,867,760 Rls. 18,519 $
87 8 1396 بجنورد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 4,740 587,377,008 Rls. 17,064 $
88 4 1396 بجنورد چين 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 5,545 575,873,456 Rls. 17,744 $
89 3 1396 بجنورد چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,900 574,506,600 Rls. 17,700 $
90 5 1396 بجنورد چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 2,925 573,333,450 Rls. 17,550 $
91 11 1396 بجنورد چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 5,145 564,210,990 Rls. 15,435 $
92 3 1396 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 5,090 559,827,400 Rls. 17,252 $
93 11 1396 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 10,274 552,842,696 Rls. 15,124 $
94 5 1396 بجنورد چين 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 5,073 530,054,415 Rls. 16,335 $
95 10 1396 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 4,065 516,523,878 Rls. 14,634 $
96 8 1396 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 4,158 510,667,435 Rls. 14,969 $
97 4 1396 بجنورد چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 4,848 504,637,635 Rls. 15,513 $
98 5 1396 بجنورد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 7,631 499,316,078 Rls. 15,262 $
99 8 1396 بجنورد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 6,968 476,937,080 Rls. 13,936 $
100 3 1396 بجنورد چين 85437020 ---لامپ LED 1,123 476,115,700 Rls. 14,675 $
مجموع کل
237,506,597,848 ريال
مجموع کل
7,009,660 دلار