آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,245,216 28,389,205,880 Rls. 872,837 $
2 3 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,032,000 23,784,839,040 Rls. 732,960 $
3 9 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,510,415 20,053,440,000 Rls. 568,876 $
4 2 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 696,000 15,454,839,600 Rls. 476,400 $
5 5 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 501,800 11,553,764,740 Rls. 351,260 $
6 10 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 288,000 6,791,044,080 Rls. 187,920 $
7 11 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 240,000 5,753,935,200 Rls. 156,000 $
8 8 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 342,000 4,642,622,384 Rls. 131,743 $
9 7 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 342,000 4,502,200,903 Rls. 131,971 $
10 3 1396 بازرگان گرجستان 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 110,000 4,353,016,800 Rls. 134,385 $
11 9 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 156,612 3,662,269,170 Rls. 108,429 $
12 1 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 144,000 3,269,750,400 Rls. 100,800 $
13 8 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 96,000 2,156,403,600 Rls. 62,400 $
14 2 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3,542 2,126,602,157 Rls. 65,561 $
15 3 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 191,324 2,091,587,488 Rls. 64,457 $
16 10 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3,002 1,808,093,920 Rls. 51,308 $
17 11 1396 بازرگان گرجستان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 16,245 1,621,788,710 Rls. 43,886 $
18 3 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 5,800 1,451,414,784 Rls. 44,736 $
19 12 1396 بازرگان گرجستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 48,000 1,218,267,600 Rls. 32,665 $
20 11 1396 بازرگان گرجستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 47,000 1,169,531,550 Rls. 31,849 $
21 1 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 110,749 1,167,384,883 Rls. 36,004 $
22 12 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 48,000 1,167,348,000 Rls. 31,200 $
23 4 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 6,350 1,162,905,224 Rls. 35,828 $
24 6 1396 بازرگان گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 46,102 1,059,734,358 Rls. 32,271 $
25 3 1396 بازرگان گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,018 981,546,174 Rls. 30,254 $
26 12 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,625 708,183,750 Rls. 19,050 $
27 5 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 62,009 702,077,309 Rls. 21,426 $
28 4 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 62,605 694,933,593 Rls. 21,386 $
29 12 1396 بازرگان گرجستان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 18,694 638,479,492 Rls. 17,065 $
30 12 1396 بازرگان گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 15,170 587,165,446 Rls. 15,742 $
31 5 1396 بازرگان گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 12,560 556,312,050 Rls. 17,010 $
32 3 1396 بازرگان گرجستان 44079100 ک ک از بلوط (گونه Quercus) 22,325 554,025,602 Rls. 17,069 $
33 6 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,600 521,180,538 Rls. 15,879 $
34 2 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 39,805 453,397,234 Rls. 13,978 $
35 3 1396 بازرگان گرجستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 985 324,764,440 Rls. 10,010 $
36 5 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,600 285,551,400 Rls. 8,700 $
37 6 1396 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 19,380 255,483,058 Rls. 7,674 $
38 7 1396 بازرگان گرجستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,082 242,086,600 Rls. 7,220 $
39 4 1396 بازرگان گرجستان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 6,510 224,949,700 Rls. 6,924 $
40 12 1396 بازرگان گرجستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,395 202,046,125 Rls. 5,435 $
41 9 1396 بازرگان گرجستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 322 140,255,200 Rls. 3,980 $
42 3 1396 بازرگان گرجستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 11,550 134,094,576 Rls. 4,133 $
43 2 1396 بازرگان گرجستان 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 1,200 123,268,200 Rls. 3,800 $
44 2 1396 بازرگان گرجستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 330 65,522,740 Rls. 2,020 $
45 12 1396 بازرگان گرجستان 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 440 63,792,300 Rls. 1,716 $
46 12 1396 بازرگان گرجستان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 310 45,502,200 Rls. 1,224 $
47 3 1396 بازرگان گرجستان 90153000 ترا زها 155 38,932,800 Rls. 1,200 $
48 11 1396 بازرگان گرجستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 187 31,409,200 Rls. 850 $
49 2 1396 بازرگان گرجستان 90153000 ترا زها 80 31,139,520 Rls. 960 $
50 3 1396 بازرگان گرجستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 293 29,432,962 Rls. 907 $
51 2 1396 بازرگان گرجستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 76 10,898,832 Rls. 336 $
52 3 1396 بازرگان گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 70 9,733,200 Rls. 300 $
53 9 1396 بازرگان گرجستان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 50 6,178,200 Rls. 175 $
مجموع کل
159,074,332,912 ريال
مجموع کل
4,742,169 دلار
[1]