آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,066,839 475,291,826,278 Rls. 14,658,171 $
2 12 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,345,341 422,981,494,507 Rls. 11,308,619 $
3 5 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,535,504 420,624,780,823 Rls. 12,837,092 $
4 7 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 15,401,468 401,746,798,838 Rls. 11,859,039 $
5 9 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,665,103 371,807,815,469 Rls. 10,521,915 $
6 6 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,517,485 345,339,055,480 Rls. 10,410,489 $
7 8 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,331,135 303,337,006,953 Rls. 8,734,297 $
8 1 1396 بازرگان ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 14,172,000 294,425,357,976 Rls. 9,082,318 $
9 10 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,233,831 284,111,305,351 Rls. 7,882,948 $
10 11 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,783,534 277,500,967,671 Rls. 7,533,336 $
11 2 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,241,131 230,829,271,628 Rls. 7,115,672 $
12 3 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,177,118 229,094,962,312 Rls. 7,060,364 $
13 4 1396 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,402,017 185,746,790,519 Rls. 5,707,782 $
14 8 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 618,126 89,311,257,655 Rls. 2,596,130 $
15 9 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 500,820 85,158,437,000 Rls. 2,415,415 $
16 6 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,948,936 79,523,213,833 Rls. 2,428,378 $
17 4 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,879,776 79,046,952,092 Rls. 2,433,982 $
18 11 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,856,875 78,975,722,641 Rls. 2,348,365 $
19 9 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 505,811 74,874,290,947 Rls. 2,124,418 $
20 7 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,699,900 73,331,475,054 Rls. 2,236,311 $
21 8 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,896,905 71,002,843,506 Rls. 2,105,361 $
22 3 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,981,295 70,093,349,636 Rls. 2,160,107 $
23 5 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,087,703 65,710,093,421 Rls. 2,021,031 $
24 7 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 390,680 64,863,270,990 Rls. 1,916,992 $
25 3 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 474,052 64,608,342,370 Rls. 1,991,311 $
26 12 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,122,300 63,879,126,977 Rls. 1,797,445 $
27 11 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 417,638 62,623,228,568 Rls. 1,734,946 $
28 3 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 413,425 62,467,406,900 Rls. 1,925,131 $
29 2 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,596,073 56,990,007,812 Rls. 1,756,909 $
30 5 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 445,961 56,951,353,946 Rls. 1,740,795 $
31 10 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 318,240 56,917,704,000 Rls. 1,581,663 $
32 2 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 415,214 56,570,320,201 Rls. 1,744,009 $
33 9 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 379,223 55,902,964,854 Rls. 1,585,406 $
34 1 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,408,614 53,821,220,340 Rls. 1,660,411 $
35 11 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 341,000 53,413,108,050 Rls. 1,455,693 $
36 4 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 333,150 51,918,802,000 Rls. 1,596,154 $
37 7 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 326,960 48,457,673,176 Rls. 1,432,351 $
38 1 1396 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 225,230 47,860,527,440 Rls. 1,476,067 $
39 10 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 306,979 46,232,495,177 Rls. 1,289,301 $
40 8 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 293,939 43,786,523,333 Rls. 1,267,051 $
41 4 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 318,500 43,497,040,170 Rls. 1,337,814 $
42 10 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 274,730 41,930,418,157 Rls. 1,168,252 $
43 2 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 274,520 41,684,102,400 Rls. 1,284,922 $
44 6 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 291,921 41,343,634,883 Rls. 1,250,594 $
45 8 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 264,700 40,900,325,500 Rls. 1,174,759 $
46 10 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,421,451 40,147,050,700 Rls. 1,176,705 $
47 9 1396 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,249,621 38,998,368,642 Rls. 1,127,942 $
48 1 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 240,800 38,741,300,000 Rls. 1,195,055 $
49 12 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 180,070 36,507,365,600 Rls. 982,754 $
50 7 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 254,075 36,108,750,187 Rls. 1,069,146 $
51 2 1396 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 157,709 35,950,130,216 Rls. 1,108,265 $
52 9 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 438,296 34,354,989,521 Rls. 973,980 $
53 3 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 468,902 34,206,345,863 Rls. 1,054,077 $
54 5 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 210,100 32,869,234,000 Rls. 1,003,636 $
55 6 1396 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 326,111 32,322,293,970 Rls. 978,529 $
56 12 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 210,471 32,085,453,086 Rls. 859,473 $
57 1 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 234,249 31,989,819,216 Rls. 986,378 $
58 6 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 182,400 29,900,787,250 Rls. 899,311 $
59 10 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 370,241 29,517,430,664 Rls. 822,375 $
60 5 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 202,316 28,764,282,630 Rls. 878,729 $
61 4 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 396,581 28,663,497,890 Rls. 880,645 $
62 8 1396 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 396,530 27,377,241,601 Rls. 783,947 $
63 3 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 195,255 27,275,520,870 Rls. 840,568 $
64 5 1396 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 267,088 26,853,488,803 Rls. 820,449 $
65 5 1396 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 205,664 26,610,751,644 Rls. 812,417 $
66 9 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 322,964 26,155,259,527 Rls. 741,659 $
67 8 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 332,846 25,946,703,692 Rls. 739,851 $
68 2 1396 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 647,000 25,919,652,273 Rls. 799,084 $
69 6 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 342,583 25,228,579,722 Rls. 762,374 $
70 6 1396 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 180,874 25,060,757,814 Rls. 759,672 $
71 8 1396 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 232,442 24,070,626,093 Rls. 695,290 $
72 5 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 337,031 23,820,821,170 Rls. 727,486 $
73 4 1396 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 169,208 23,629,699,316 Rls. 727,404 $
74 12 1396 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 182,750 23,256,123,600 Rls. 624,856 $
75 7 1396 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 229,209 23,242,616,960 Rls. 688,628 $
76 4 1396 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 217,504 23,026,321,991 Rls. 708,331 $
77 10 1396 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 208,633 22,765,022,210 Rls. 632,908 $
78 12 1396 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 50,280 22,741,823,270 Rls. 613,748 $
79 11 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 248,921 22,449,508,613 Rls. 611,455 $
80 11 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 257,350 22,441,628,850 Rls. 610,522 $
81 7 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 297,753 22,411,315,675 Rls. 661,415 $
82 12 1396 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 253,332 22,391,986,578 Rls. 599,580 $
83 3 1396 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 145,314 22,267,900,928 Rls. 686,243 $
84 7 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 292,985 22,264,797,720 Rls. 662,404 $
85 1 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 291,191 22,190,231,536 Rls. 684,305 $
86 9 1396 بازرگان ترکيه 61012000 ک از پنبه 6,528 21,895,065,356 Rls. 621,337 $
87 9 1396 بازرگان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,729,000 21,857,035,511 Rls. 621,839 $
88 5 1396 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 296,099 21,622,245,804 Rls. 660,832 $
89 8 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 273,943 21,441,275,600 Rls. 619,887 $
90 1 1396 بازرگان ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 253,393 21,434,270,007 Rls. 661,198 $
91 2 1396 بازرگان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 93,135 21,110,628,000 Rls. 651,000 $
92 12 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 118,220 20,717,229,680 Rls. 557,298 $
93 10 1396 بازرگان ترکيه 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 83,279 20,382,760,197 Rls. 566,253 $
94 3 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 308,380 20,299,722,940 Rls. 625,600 $
95 4 1396 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 297,320 20,130,945,400 Rls. 618,296 $
96 5 1396 بازرگان ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 171,282 19,979,431,680 Rls. 615,680 $
97 2 1396 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 140,835 19,919,365,429 Rls. 614,087 $
98 6 1396 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 124,475 19,830,492,327 Rls. 598,756 $
99 11 1396 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 102,900 19,660,020,000 Rls. 532,966 $
100 9 1396 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 129,381 19,443,266,437 Rls. 551,563 $
مجموع کل
7,596,733,901,093 ريال
مجموع کل
223,857,704 دلار