آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بازرگان بلغارستان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 39,600 10,900,426,320 Rls. 291,338 $
2 9 1396 بازرگان بلغارستان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 37,600 8,898,779,316 Rls. 252,519 $
3 3 1396 بازرگان بلغارستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 77,189 5,516,670,000 Rls. 170,000 $
4 11 1396 بازرگان بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 11,132 4,802,607,687 Rls. 131,153 $
5 10 1396 بازرگان بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 19,681 3,703,953,973 Rls. 102,429 $
6 11 1396 بازرگان بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 17,539 3,485,876,520 Rls. 95,136 $
7 6 1396 بازرگان بلغارستان 87019490 ک ک ک سا?ر 22,900 2,587,182,000 Rls. 78,000 $
8 10 1396 بازرگان بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 4,200 1,817,097,054 Rls. 50,420 $
9 9 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,927 1,809,118,920 Rls. 51,340 $
10 8 1396 بازرگان بلغارستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 1,772,716,408 Rls. 51,723 $
11 12 1396 بازرگان بلغارستان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 41,637 1,519,946,137 Rls. 40,624 $
12 11 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 8,412 1,492,865,360 Rls. 40,840 $
13 6 1396 بازرگان بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 5,468 1,442,324,575 Rls. 43,825 $
14 8 1396 بازرگان بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 4,989 1,406,292,030 Rls. 40,854 $
15 4 1396 بازرگان بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 10,315 1,310,776,560 Rls. 40,344 $
16 12 1396 بازرگان بلغارستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,051 1,138,027,548 Rls. 30,416 $
17 7 1396 بازرگان بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 7,949 1,036,784,557 Rls. 30,568 $
18 10 1396 بازرگان بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,965 1,008,515,376 Rls. 27,984 $
19 5 1396 بازرگان بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,555 978,400,360 Rls. 30,205 $
20 4 1396 بازرگان بلغارستان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 11,829 973,984,909 Rls. 29,881 $
21 9 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 19,428 973,528,064 Rls. 27,622 $
22 8 1396 بازرگان بلغارستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 8,311 969,812,550 Rls. 27,737 $
23 9 1396 بازرگان بلغارستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,402 880,597,620 Rls. 24,990 $
24 10 1396 بازرگان بلغارستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4,775 862,118,625 Rls. 23,875 $
25 8 1396 بازرگان بلغارستان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 12,018 854,009,820 Rls. 24,810 $
26 4 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,850 841,685,940 Rls. 25,906 $
27 4 1396 بازرگان بلغارستان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 27,284 837,254,111 Rls. 25,741 $
28 8 1396 بازرگان بلغارستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 5,598 835,663,500 Rls. 23,900 $
29 12 1396 بازرگان بلغارستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,200 800,366,400 Rls. 21,600 $
30 10 1396 بازرگان بلغارستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,747 764,606,016 Rls. 21,382 $
31 9 1396 بازرگان بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 3,820 746,209,300 Rls. 21,175 $
32 9 1396 بازرگان بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 1,684 727,415,489 Rls. 20,642 $
33 6 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,072 724,278,284 Rls. 21,836 $
34 2 1396 بازرگان بلغارستان 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 11,600 721,917,000 Rls. 22,255 $
35 5 1396 بازرگان بلغارستان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 9,204 692,338,686 Rls. 21,169 $
36 4 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,725 638,558,460 Rls. 19,654 $
37 8 1396 بازرگان بلغارستان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 20,150 626,765,168 Rls. 18,287 $
38 11 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,812 622,149,080 Rls. 17,020 $
39 7 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 6,379 616,646,024 Rls. 18,076 $
40 8 1396 بازرگان بلغارستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,600 608,390,305 Rls. 17,751 $
41 6 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,609 590,905,735 Rls. 17,815 $
42 8 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,112 576,775,032 Rls. 16,756 $
43 6 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,093 567,521,590 Rls. 17,110 $
44 10 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,575 549,306,438 Rls. 15,242 $
45 10 1396 بازرگان بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 2,839 540,372,640 Rls. 14,994 $
46 11 1396 بازرگان بلغارستان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 11,532 530,033,000 Rls. 14,500 $
47 10 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 8,622 528,317,391 Rls. 14,653 $
48 3 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 8,031 525,495,300 Rls. 16,194 $
49 4 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,427 508,598,460 Rls. 15,654 $
50 1 1396 بازرگان بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 3,904 506,604,124 Rls. 15,618 $
51 8 1396 بازرگان بلغارستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 3,997 499,834,852 Rls. 14,521 $
52 10 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,085 499,032,033 Rls. 13,847 $
53 9 1396 بازرگان بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,770 487,439,680 Rls. 13,832 $
54 8 1396 بازرگان بلغارستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 5,188 483,249,300 Rls. 14,100 $
55 6 1396 بازرگان بلغارستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 300 473,594,820 Rls. 14,171 $
56 8 1396 بازرگان بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,042 464,697,000 Rls. 13,500 $
57 6 1396 بازرگان بلغارستان 89039290 سايرقايقهاي موتوري كه موتورشان خارج ا زبدنه قرارندارد ,بجزتفريحي ورزشي 1,430 460,804,200 Rls. 14,200 $
58 11 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 9,390 445,736,552 Rls. 12,194 $
59 6 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 9,065 429,058,263 Rls. 12,936 $
60 9 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,682 425,498,850 Rls. 12,075 $
61 8 1396 بازرگان بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,300 414,703,300 Rls. 12,100 $
62 11 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,447 413,242,970 Rls. 11,305 $
63 1 1396 بازرگان بلغارستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 5,232 410,508,916 Rls. 12,661 $
64 1 1396 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 10,003 403,456,205 Rls. 12,442 $
65 7 1396 بازرگان بلغارستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,500 402,360,000 Rls. 12,000 $
66 8 1396 بازرگان بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,529 392,582,910 Rls. 11,405 $
67 3 1396 بازرگان بلغارستان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 950 366,052,275 Rls. 11,278 $
68 10 1396 بازرگان بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,858 354,045,696 Rls. 9,778 $
69 11 1396 بازرگان بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,100 353,888,013 Rls. 9,661 $
70 8 1396 بازرگان بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,528 349,452,144 Rls. 10,152 $
71 10 1396 بازرگان بلغارستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,350 338,766,600 Rls. 9,400 $
72 4 1396 بازرگان بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,230 328,264,490 Rls. 10,102 $
73 1 1396 بازرگان بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,950 323,389,500 Rls. 9,975 $
74 4 1396 بازرگان بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,398 311,729,840 Rls. 9,592 $
75 10 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 802 283,987,320 Rls. 7,880 $
76 12 1396 بازرگان بلغارستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,378 278,812,500 Rls. 7,500 $
77 5 1396 بازرگان بلغارستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 2,830 278,658,780 Rls. 8,490 $
78 6 1396 بازرگان بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 22,605 277,208,023 Rls. 8,295 $
79 5 1396 بازرگان بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 22,230 256,683,857 Rls. 7,820 $
80 10 1396 بازرگان بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,700 253,570,404 Rls. 7,036 $
81 3 1396 بازرگان بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,990 249,216,000 Rls. 7,680 $
82 8 1396 بازرگان بلغارستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,763 242,675,100 Rls. 7,050 $
83 3 1396 بازرگان بلغارستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 2,402 235,381,220 Rls. 7,255 $
84 9 1396 بازرگان بلغارستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,220 234,995,174 Rls. 6,669 $
85 3 1396 بازرگان بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 22,325 234,314,460 Rls. 7,222 $
86 3 1396 بازرگان بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 1,850 219,808,100 Rls. 6,775 $
87 9 1396 بازرگان بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 595 208,820,388 Rls. 5,926 $
88 6 1396 بازرگان بلغارستان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 942 191,716,820 Rls. 5,780 $
89 2 1396 بازرگان بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,608 182,561,064 Rls. 5,628 $
90 9 1396 بازرگان بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,440 181,818,000 Rls. 5,200 $
91 7 1396 بازرگان بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 1,020 180,809,500 Rls. 5,300 $
92 7 1396 بازرگان بلغارستان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 2,286 178,460,248 Rls. 5,258 $
93 1 1396 بازرگان بلغارستان 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 35 176,592,600 Rls. 5,446 $
94 1 1396 بازرگان بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,350 153,222,300 Rls. 4,725 $
95 9 1396 بازرگان بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 862 151,875,780 Rls. 4,310 $
96 1 1396 بازرگان بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,170 151,782,760 Rls. 4,680 $
97 2 1396 بازرگان بلغارستان 27101950 روغن صنعتي 2,286 149,849,700 Rls. 4,620 $
98 11 1396 بازرگان بلغارستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,116 146,216,000 Rls. 4,000 $
99 5 1396 بازرگان بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,105 144,352,780 Rls. 4,420 $
100 3 1396 بازرگان بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,090 141,455,840 Rls. 4,360 $
مجموع کل
93,586,818,889 ريال
مجموع کل
2,680,115 دلار