آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 407,040 27,110,194,566 Rls. 753,028 $
2 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 418,430 25,249,379,497 Rls. 690,413 $
3 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 349,450 24,158,131,584 Rls. 646,488 $
4 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 377,760 23,259,997,069 Rls. 623,309 $
5 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 279,430 18,970,570,414 Rls. 516,948 $
6 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 153,860 10,634,016,933 Rls. 284,643 $
7 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 119,350 7,557,307,705 Rls. 210,173 $
8 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 74,130 4,880,711,049 Rls. 137,141 $
9 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 63,500 4,191,295,287 Rls. 117,475 $
10 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 38,580 2,318,908,770 Rls. 71,373 $
11 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 11,810 777,584,061 Rls. 21,849 $
12 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 7,960 426,723,660 Rls. 13,134 $
مجموع کل
149,534,820,595 ريال
مجموع کل
4,085,974 دلار
[1]