آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اينچه برون چين 84195090 --- سا?ر 135,530 236,318,000,000 Rls. 7,200,000 $
2 8 1396 اينچه برون چين 29038900 مشتقاتهالوژنه هيدروکربورهاي سيکلانيک ، سيکلينک يا سيکلوترپنيک غير از 5،4،3،2،1، 6 هگزا کلرو سيکلو هگزان ، آلدرين ، کلرودين وهپتا کلر 44,000 3,789,891,014 Rls. 109,707 $
3 5 1396 اينچه برون چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 8,730 3,630,255,000 Rls. 111,000 $
4 12 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 40,500 2,842,022,100 Rls. 75,825 $
5 11 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 63,000 2,816,755,500 Rls. 76,500 $
6 7 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 40,500 2,554,560,975 Rls. 75,675 $
7 3 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 63,000 2,519,782,480 Rls. 77,660 $
8 10 1396 اينچه برون چين 29038900 مشتقاتهالوژنه هيدروکربورهاي سيکلانيک ، سيکلينک يا سيکلوترپنيک غير از 5،4،3،2،1، 6 هگزا کلرو سيکلو هگزان ، آلدرين ، کلرودين وهپتا کلر 22,000 1,936,777,440 Rls. 54,860 $
9 8 1396 اينچه برون چين 38123990 ک ک ک ساير 30,000 1,915,860,700 Rls. 55,900 $
10 4 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 47,400 1,910,323,960 Rls. 58,728 $
11 4 1396 اينچه برون چين 29038900 مشتقاتهالوژنه هيدروکربورهاي سيکلانيک ، سيکلينک يا سيکلوترپنيک غير از 5،4،3،2،1، 6 هگزا کلرو سيکلو هگزان ، آلدرين ، کلرودين وهپتا کلر 22,000 1,789,975,000 Rls. 55,000 $
12 9 1396 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,010 1,772,244,025 Rls. 50,275 $
13 12 1396 اينچه برون چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 22,000 1,763,027,880 Rls. 48,920 $
14 2 1396 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,010 1,632,744,300 Rls. 50,325 $
15 2 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 35,775 1,435,324,892 Rls. 44,246 $
16 12 1396 اينچه برون چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 6,184 1,389,601,500 Rls. 37,380 $
17 11 1396 اينچه برون چين 38123990 ک ک ک ساير 20,000 1,378,309,600 Rls. 37,300 $
18 9 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 31,000 1,334,491,200 Rls. 37,800 $
19 8 1396 اينچه برون چين 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 24,570 1,305,961,095 Rls. 37,155 $
20 5 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 31,600 1,278,665,168 Rls. 39,152 $
21 3 1396 اينچه برون چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 11,835 1,238,452,368 Rls. 38,172 $
22 4 1396 اينچه برون چين 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 15,000 1,232,091,000 Rls. 37,800 $
23 3 1396 اينچه برون چين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 15,000 1,223,666,600 Rls. 37,700 $
24 5 1396 اينچه برون چين 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 20,000 1,219,896,500 Rls. 37,300 $
25 6 1396 اينچه برون چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 7,586 1,020,169,404 Rls. 30,644 $
26 12 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 21,000 951,124,500 Rls. 25,500 $
27 11 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 13,500 933,961,800 Rls. 25,275 $
28 10 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 13,500 910,885,725 Rls. 25,275 $
29 7 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 21,000 865,521,000 Rls. 25,500 $
30 8 1396 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,005 864,108,012 Rls. 25,212 $
31 6 1396 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 21,000 856,396,800 Rls. 25,920 $
32 5 1396 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 13,500 827,983,725 Rls. 25,275 $
33 2 1396 اينچه برون چين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 10,000 819,084,750 Rls. 25,250 $
34 7 1396 اينچه برون چين 28331100 سولفات دي سديم 215,200 802,384,800 Rls. 23,520 $
35 6 1396 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 9,300 778,092,000 Rls. 23,550 $
36 11 1396 اينچه برون چين 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 853 768,054,560 Rls. 21,165 $
37 3 1396 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 9,000 739,860,000 Rls. 22,800 $
38 12 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,800 732,436,040 Rls. 19,576 $
39 2 1396 اينچه برون چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 10,000 724,989,300 Rls. 22,350 $
40 11 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,800 715,581,104 Rls. 19,576 $
41 7 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,800 667,835,240 Rls. 19,576 $
42 10 1396 اينچه برون چين 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,900 658,576,686 Rls. 18,274 $
43 3 1396 اينچه برون چين 28321010 سولفيت سديم 4,000 650,782,900 Rls. 20,050 $
44 2 1396 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,800 634,986,712 Rls. 19,576 $
45 12 1396 اينچه برون چين 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,978 620,339,225 Rls. 16,687 $
46 4 1396 اينچه برون چين 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,576 575,161,500 Rls. 17,700 $
47 11 1396 اينچه برون چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 308 537,638,192 Rls. 14,815 $
48 2 1396 اينچه برون چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 20,000 531,480,576 Rls. 16,384 $
49 3 1396 اينچه برون چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,450 510,584,034 Rls. 15,734 $
50 7 1396 اينچه برون چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 18,620 507,602,610 Rls. 14,955 $
51 3 1396 اينچه برون چين 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,000 477,988,500 Rls. 14,730 $
52 12 1396 اينچه برون چين 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 3,588 470,561,150 Rls. 12,658 $
53 11 1396 اينچه برون چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 426 445,043,439 Rls. 12,264 $
54 4 1396 اينچه برون چين 28331100 سولفات دي سديم 108,000 418,059,040 Rls. 12,880 $
55 11 1396 اينچه برون چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,709 384,411,307 Rls. 10,593 $
56 9 1396 اينچه برون چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,348 381,141,984 Rls. 10,796 $
57 11 1396 اينچه برون چين 84818045 ش?ر مخصوص آبگرم کن گاز? ، مخزن? ، د?وار? 998 354,727,256 Rls. 9,775 $
58 8 1396 اينچه برون چين 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 453 344,321,400 Rls. 10,200 $
59 11 1396 اينچه برون چين 84195090 --- سا?ر 1,251 330,263,461 Rls. 9,101 $
60 6 1396 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,724 317,396,394 Rls. 9,534 $
61 12 1396 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,187 306,298,562 Rls. 8,218 $
62 9 1396 اينچه برون چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,925 292,670,160 Rls. 8,290 $
63 12 1396 اينچه برون چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 8,962 276,928,686 Rls. 7,419 $
64 7 1396 اينچه برون چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,020 261,692,820 Rls. 7,710 $
65 7 1396 اينچه برون چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 2,850 243,873,270 Rls. 7,185 $
66 7 1396 اينچه برون چين 44219990 --- ساير 1,945 240,377,244 Rls. 7,082 $
67 7 1396 اينچه برون چين 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 209 238,069,188 Rls. 7,014 $
68 12 1396 اينچه برون چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,024 235,057,525 Rls. 6,323 $
69 8 1396 اينچه برون چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 260 206,592,840 Rls. 6,120 $
70 3 1396 اينچه برون چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 600 203,299,250 Rls. 6,265 $
71 11 1396 اينچه برون چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 612 199,694,186 Rls. 5,503 $
72 11 1396 اينچه برون چين 84163000 سوخت رسانکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها)، همچنين شبكهکهاي مكانيكي آنها، تخليهکكنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 695 195,853,913 Rls. 5,397 $
73 8 1396 اينچه برون چين 84818045 ش?ر مخصوص آبگرم کن گاز? ، مخزن? ، د?وار? 504 175,536,400 Rls. 5,200 $
74 7 1396 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,855 159,120,096 Rls. 4,688 $
75 11 1396 اينچه برون چين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 1,190 158,425,036 Rls. 4,334 $
76 8 1396 اينچه برون چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 748 155,957,340 Rls. 4,620 $
77 5 1396 اينچه برون چين 69074090 ک ک ک سا?ر 24,558 148,598,450 Rls. 4,550 $
78 3 1396 اينچه برون چين 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 1,500 147,683,900 Rls. 4,550 $
79 8 1396 اينچه برون چين 28365000 کربنات کلسيم 18,000 145,329,900 Rls. 4,260 $
80 8 1396 اينچه برون چين 84195090 --- سا?ر 510 137,728,560 Rls. 4,080 $
81 8 1396 اينچه برون چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 128 136,611,203 Rls. 4,047 $
82 3 1396 اينچه برون چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 760 134,667,500 Rls. 4,150 $
83 12 1396 اينچه برون چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 846 129,517,700 Rls. 3,484 $
84 12 1396 اينچه برون چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 1,498 115,093,800 Rls. 3,096 $
85 11 1396 اينچه برون چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,382 102,862,956 Rls. 2,814 $
86 11 1396 اينچه برون چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 985 102,643,632 Rls. 2,808 $
87 8 1396 اينچه برون چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 643 89,523,564 Rls. 2,652 $
88 8 1396 اينچه برون چين 84163000 سوخت رسانکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها)، همچنين شبكهکهاي مكانيكي آنها، تخليهکكنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 271 78,586,296 Rls. 2,328 $
89 11 1396 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 834 78,042,790 Rls. 2,135 $
90 11 1396 اينچه برون چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 822 76,946,170 Rls. 2,105 $
91 11 1396 اينچه برون چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 40 76,805,456 Rls. 2,116 $
92 7 1396 اينچه برون چين 84615090 --- سا?ر 120 76,708,920 Rls. 2,260 $
93 9 1396 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 756 70,254,960 Rls. 1,990 $
94 11 1396 اينچه برون چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 912 68,502,196 Rls. 1,874 $
95 5 1396 اينچه برون چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 735 63,293,142 Rls. 1,938 $
96 7 1396 اينچه برون چين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 710 62,283,570 Rls. 1,835 $
97 7 1396 اينچه برون چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 364 51,116,652 Rls. 1,506 $
98 3 1396 اينچه برون چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 940 50,818,266 Rls. 1,566 $
99 9 1396 اينچه برون چين 84195090 --- سا?ر 4,030 38,776,100 Rls. 1,100 $
100 8 1396 اينچه برون چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 177 34,600,925 Rls. 1,025 $
مجموع کل
309,124,658,547 ريال
مجموع کل
9,322,687 دلار