آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اينچه برون قزاقستان 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 4,361,850 66,892,711,006 Rls. 1,798,953 $
2 10 1396 اينچه برون قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,827,950 40,099,372,077 Rls. 1,121,870 $
3 12 1396 اينچه برون قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,039,450 29,977,450,832 Rls. 807,472 $
4 12 1396 اينچه برون قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,075,850 20,127,286,893 Rls. 541,034 $
5 11 1396 اينچه برون قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,180,000 16,128,699,488 Rls. 441,365 $
6 11 1396 اينچه برون قزاقستان 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 603,950 8,922,302,783 Rls. 245,124 $
7 9 1396 اينچه برون قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 975,200 6,490,238,500 Rls. 185,300 $
8 12 1396 اينچه برون قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 384,000 5,886,397,440 Rls. 157,327 $
9 12 1396 اينچه برون قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 731,950 5,392,049,145 Rls. 143,794 $
10 11 1396 اينچه برون قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 458,050 3,443,085,030 Rls. 93,528 $
11 10 1396 اينچه برون قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 500,000 3,287,338,875 Rls. 91,204 $
12 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 64,000 2,400,528,105 Rls. 64,958 $
13 10 1396 اينچه برون قزاقستان 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 178,400 2,123,344,630 Rls. 60,145 $
مجموع کل
211,170,804,804 ريال
مجموع کل
5,752,074 دلار
[1]