آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 2,468,300 30,729,573,052 Rls. 938,101 $
2 7 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 2,308,800 27,045,790,269 Rls. 803,869 $
3 3 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,655,650 23,838,300,360 Rls. 734,766 $
4 3 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 1,872,000 20,322,273,908 Rls. 626,206 $
5 4 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 1,060,800 11,586,020,417 Rls. 356,555 $
6 6 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 936,000 10,928,694,480 Rls. 330,337 $
7 4 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 676,700 9,362,009,160 Rls. 288,150 $
8 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 374,400 4,836,958,586 Rls. 149,107 $
9 5 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 308,800 4,272,186,240 Rls. 131,270 $
10 5 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 374,400 4,206,702,604 Rls. 128,807 $
11 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 287,700 4,197,773,160 Rls. 129,421 $
12 4 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 63,330 2,573,072,340 Rls. 79,274 $
13 9 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 124,800 1,559,695,416 Rls. 44,179 $
مجموع کل
155,459,049,992 ريال
مجموع کل
4,740,042 دلار
[1]