آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 496,740 32,462,272,125 Rls. 921,218 $
2 4 1396 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 211,088 10,671,375,000 Rls. 328,403 $
3 12 1396 اينچه برون ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 28,930 9,168,200,000 Rls. 246,623 $
4 12 1396 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 143,510 8,229,057,500 Rls. 225,121 $
5 2 1396 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 141,730 5,301,750,000 Rls. 163,386 $
6 8 1396 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 36,300 3,024,150,000 Rls. 88,237 $
7 8 1396 اينچه برون ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,040 2,364,602,000 Rls. 67,274 $
8 12 1396 اينچه برون ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,496 2,310,768,346 Rls. 61,302 $
9 2 1396 اينچه برون ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 1,968,585,000 Rls. 60,686 $
10 8 1396 اينچه برون ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 16,580 1,668,917,050 Rls. 49,938 $
11 7 1396 اينچه برون ترکيه 84283290 --- سا?ر 3,410 1,473,735,600 Rls. 43,953 $
12 7 1396 اينچه برون ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,840 996,802,848 Rls. 29,529 $
13 8 1396 اينچه برون ترکيه 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 8,730 927,084,650 Rls. 27,050 $
14 5 1396 اينچه برون ترکيه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,400 785,430,460 Rls. 23,930 $
15 7 1396 اينچه برون ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 1,500 596,506,302 Rls. 17,671 $
16 5 1396 اينچه برون ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,678 392,296,475 Rls. 11,995 $
17 3 1396 اينچه برون ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 225 306,518,500 Rls. 9,448 $
18 8 1396 اينچه برون ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,977 223,699,049 Rls. 6,499 $
19 8 1396 اينچه برون ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 2,759 206,786,506 Rls. 6,061 $
20 8 1396 اينچه برون ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 36 190,958,400 Rls. 5,657 $
21 8 1396 اينچه برون ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 115 188,368,678 Rls. 5,550 $
22 2 1396 اينچه برون ترکيه 84384000 ک ماشينکآلات و دستگاهکهاي آبجوسازي 1,250 178,392,500 Rls. 5,500 $
23 5 1396 اينچه برون ترکيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,000 144,244,000 Rls. 4,446 $
24 5 1396 اينچه برون ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,010 135,398,700 Rls. 4,140 $
25 5 1396 اينچه برون ترکيه 39241010 ظروف ملامين 1,551 129,430,038 Rls. 3,958 $
26 5 1396 اينچه برون ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 167 74,042,609 Rls. 2,282 $
27 8 1396 اينچه برون ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,701 73,607,565 Rls. 2,138 $
28 5 1396 اينچه برون ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 840 55,172,248 Rls. 1,701 $
29 8 1396 اينچه برون ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 684 34,106,509 Rls. 991 $
30 5 1396 اينچه برون ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 75 18,580,430 Rls. 573 $
31 8 1396 اينچه برون ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 41 16,272,000 Rls. 476 $
32 5 1396 اينچه برون ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 74 9,039,771 Rls. 279 $
33 8 1396 اينچه برون ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3 1,677,228 Rls. 49 $
مجموع کل
84,327,828,087 ريال
مجموع کل
2,426,064 دلار
[1]