آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اينچه برون آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,541,952 75,250,204,000 Rls. 2,087,037 $
2 3 1396 اينچه برون آلمان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 46,536 55,038,069,000 Rls. 1,696,036 $
3 10 1396 اينچه برون آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 132,570 5,561,216,000 Rls. 154,238 $
4 12 1396 اينچه برون آلمان 21069020 ا مولسيفاير 17,250 4,485,195,098 Rls. 122,701 $
5 9 1396 اينچه برون آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 18,000 4,262,866,250 Rls. 120,974 $
6 6 1396 اينچه برون آلمان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 4,540 3,939,124,790 Rls. 117,867 $
7 10 1396 اينچه برون آلمان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 19,800 3,882,423,920 Rls. 107,678 $
8 6 1396 اينچه برون آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 5,120 3,092,752,580 Rls. 92,542 $
9 1 1396 اينچه برون آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 8,600 2,880,735,000 Rls. 89,010 $
10 5 1396 اينچه برون آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 13,200 2,419,131,200 Rls. 74,458 $
11 6 1396 اينچه برون آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 2,464 2,234,967,260 Rls. 66,875 $
12 6 1396 اينچه برون آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 800 1,437,651,400 Rls. 43,018 $
13 9 1396 اينچه برون آلمان 21069020 ا مولسيفاير 4,500 1,068,095,625 Rls. 30,311 $
14 1 1396 اينچه برون آلمان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 3,400 1,005,638,400 Rls. 31,073 $
15 7 1396 اينچه برون آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 2,700 761,844,450 Rls. 22,568 $
16 12 1396 اينچه برون آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 2,250 571,078,652 Rls. 15,623 $
17 5 1396 اينچه برون آلمان 84411000 ماشينهاي برش 4,100 398,271,600 Rls. 12,258 $
18 8 1396 اينچه برون آلمان 84411000 ماشينهاي برش 1,800 195,561,700 Rls. 5,706 $
19 1 1396 اينچه برون آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 1,000 174,590,000 Rls. 5,395 $
مجموع کل
168,659,416,925 ريال
مجموع کل
4,895,368 دلار
[1]