آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 23,042 12,902,733,645 Rls. 347,169 $
2 1 1396 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 12,522 9,342,824,639 Rls. 288,216 $
3 10 1396 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 10,945 6,723,197,268 Rls. 186,465 $
4 2 1396 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 9,883 6,082,597,976 Rls. 187,526 $
5 8 1396 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 5,619 5,524,335,967 Rls. 160,847 $
6 9 1396 اميرآباد چين 28275100 برمورهاي سديم ياپتاسيم 20,000 4,683,741,120 Rls. 139,688 $
7 12 1396 اميرآباد چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,800 3,194,670,800 Rls. 85,936 $
8 6 1396 اميرآباد چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 15,565 2,763,641,080 Rls. 83,320 $
9 12 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,347 1,595,335,700 Rls. 42,815 $
10 2 1396 اميرآباد چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 2,270 1,026,631,050 Rls. 31,650 $
11 5 1396 اميرآباد چين 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 7,540 905,052,500 Rls. 27,500 $
12 8 1396 اميرآباد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 368 837,313,650 Rls. 24,325 $
13 7 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,310 684,541,324 Rls. 20,278 $
14 1 1396 اميرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,130 639,127,232 Rls. 19,717 $
15 3 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,800 605,276,425 Rls. 18,650 $
16 10 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 480 582,015,000 Rls. 16,142 $
17 1 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 665 523,485,536 Rls. 16,149 $
18 8 1396 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 320 425,006,000 Rls. 12,347 $
19 12 1396 اميرآباد چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 200 328,478,300 Rls. 8,836 $
20 2 1396 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 351 313,752,600 Rls. 9,673 $
21 10 1396 اميرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 212 307,019,010 Rls. 8,515 $
22 1 1396 اميرآباد چين 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,744 253,692,000 Rls. 7,826 $
23 12 1396 اميرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 162 245,564,485 Rls. 6,587 $
24 2 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 221 234,607,800 Rls. 7,233 $
25 8 1396 اميرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 263 188,317,773 Rls. 5,490 $
26 1 1396 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 100 185,571,000 Rls. 5,725 $
27 8 1396 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 200 181,405,000 Rls. 5,270 $
28 1 1396 اميرآباد چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 285 151,279,637 Rls. 4,667 $
29 12 1396 اميرآباد چين 90322000 مانوستات 60 75,676,200 Rls. 2,038 $
30 1 1396 اميرآباد چين 90322000 مانوستات 250 75,168,000 Rls. 2,319 $
31 10 1396 اميرآباد چين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 316 73,721,900 Rls. 2,045 $
32 2 1396 اميرآباد چين 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 106 73,720,555 Rls. 2,273 $
33 2 1396 اميرآباد چين 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 14 70,665,000 Rls. 2,179 $
34 1 1396 اميرآباد چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 575 69,971,032 Rls. 2,159 $
35 6 1396 اميرآباد چين 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 1,150 68,692,999 Rls. 2,071 $
36 12 1396 اميرآباد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 43 67,347,000 Rls. 1,800 $
37 8 1396 اميرآباد چين 90321000 ترموستات 13 64,787,500 Rls. 1,882 $
38 1 1396 اميرآباد چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 220 64,054,016 Rls. 1,976 $
39 1 1396 اميرآباد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 40 56,376,000 Rls. 1,739 $
40 10 1396 اميرآباد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 53 54,044,250 Rls. 1,499 $
41 2 1396 اميرآباد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 105 50,878,800 Rls. 1,569 $
42 12 1396 اميرآباد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 55 41,816,600 Rls. 1,121 $
43 3 1396 اميرآباد چين 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 55 38,941,200 Rls. 1,200 $
44 8 1396 اميرآباد چين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 30 27,221,250 Rls. 794 $
45 8 1396 اميرآباد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 8 20,732,000 Rls. 602 $
46 8 1396 اميرآباد چين 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 38 20,003,730 Rls. 584 $
47 8 1396 اميرآباد چين 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 8 18,866,120 Rls. 548 $
48 10 1396 اميرآباد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 45 18,846,200 Rls. 523 $
49 1 1396 اميرآباد چين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 30 17,617,500 Rls. 543 $
50 3 1396 اميرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 3 16,874,520 Rls. 520 $
51 3 1396 اميرآباد چين 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 54 16,225,500 Rls. 500 $
52 6 1396 اميرآباد چين 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 80 13,267,600 Rls. 400 $
53 1 1396 اميرآباد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 102 8,845,392 Rls. 273 $
54 8 1396 اميرآباد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 12 8,296,000 Rls. 242 $
55 8 1396 اميرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1 6,789,950 Rls. 198 $
56 10 1396 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 4 6,208,160 Rls. 172 $
57 12 1396 اميرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1 3,242,655 Rls. 88 $
58 1 1396 اميرآباد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 50 2,936,250 Rls. 91 $
59 12 1396 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1 1,989,000 Rls. 54 $
60 8 1396 اميرآباد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 1 1,555,500 Rls. 45 $
61 12 1396 اميرآباد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 20 386,100 Rls. 10 $
62 1 1396 اميرآباد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 35 320,918 Rls. 10 $
مجموع کل
62,587,299,914 ريال
مجموع کل
1,812,629 دلار
[1]