آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 5,890,984 43,929,259,982 Rls. 1,226,707 $
2 7 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 5,698,964 43,096,008,711 Rls. 1,294,456 $
3 6 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 5,533,794 42,617,167,461 Rls. 1,302,974 $
4 5 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 5,605,821 42,478,680,136 Rls. 1,302,939 $
5 7 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 5,579,131 34,630,391,604 Rls. 1,036,218 $
6 12 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 4,037,933 31,436,563,351 Rls. 864,067 $
7 12 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 2,778,811 24,237,179,035 Rls. 655,910 $
8 3 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 3,987,509 23,850,356,496 Rls. 735,124 $
9 9 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 2,949,850 22,213,107,963 Rls. 630,374 $
10 1 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 2,866,443 18,067,895,280 Rls. 557,376 $
11 8 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 2,798,442 18,032,441,298 Rls. 531,272 $
12 2 1396 اميرآباد قبرس 10059010 ---ذرت دامي 2,844,181 17,990,491,346 Rls. 554,612 $
13 6 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 2,808,933 16,924,270,949 Rls. 512,236 $
14 5 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 2,823,467 16,134,419,825 Rls. 493,332 $
15 4 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 2,848,588 15,555,426,921 Rls. 479,248 $
16 10 1396 اميرآباد قبرس 10039000 جو باستثناي بذر 1,465,439 11,035,122,113 Rls. 313,160 $
مجموع کل
422,228,782,471 ريال
مجموع کل
12,490,005 دلار
[1]