آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 6,376,111 46,673,367,925 Rls. 1,437,589 $
2 9 1396 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 3,437,450 24,999,972,296 Rls. 709,420 $
3 10 1396 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 3,432,610 24,998,263,134 Rls. 693,603 $
4 7 1396 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 3,339,400 22,410,483,934 Rls. 663,182 $
5 2 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 2,981,927 21,019,034,748 Rls. 647,984 $
6 3 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 2,930,604 20,789,704,776 Rls. 640,886 $
7 8 1396 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 2,753,100 18,807,483,290 Rls. 537,895 $
8 6 1396 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 2,598,587 15,059,461,312 Rls. 457,581 $
9 8 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 1,650,000 13,112,328,900 Rls. 386,316 $
10 7 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 1,056,900 8,367,283,887 Rls. 247,868 $
11 6 1396 اميرآباد سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 875,321 6,740,146,764 Rls. 205,355 $
مجموع کل
222,977,530,966 ريال
مجموع کل
6,627,679 دلار
[1]