آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 اميرآباد تركمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 5,407,190 60,899,337,379 Rls. 1,828,389 $
2 11 1396 اميرآباد تركمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 3,763,790 46,452,859,603 Rls. 1,259,942 $
3 12 1396 اميرآباد تركمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 2,999,880 32,584,464,584 Rls. 872,235 $
4 10 1396 اميرآباد تركمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 1,837,550 23,708,000,273 Rls. 657,843 $
5 11 1396 اميرآباد تركمنستان 27131100 کک نفت تکليس نشده 2,215,260 18,676,507,460 Rls. 510,929 $
6 9 1396 اميرآباد تركمنستان 27131100 کک نفت تکليس نشده 2,253,580 17,063,050,000 Rls. 484,223 $
مجموع کل
199,384,219,299 ريال
مجموع کل
5,613,561 دلار
[1]