آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اميرآباد انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 8,911,318 58,359,223,448 Rls. 1,702,796 $
2 7 1396 اميرآباد انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,523,008 30,550,442,652 Rls. 914,136 $
3 1 1396 اميرآباد انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,694,785 26,342,490,103 Rls. 812,539 $
4 9 1396 اميرآباد انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 2,924,424 20,029,941,384 Rls. 569,858 $
5 6 1396 اميرآباد انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,341,258 9,399,603,127 Rls. 281,257 $
مجموع کل
144,681,700,714 ريال
مجموع کل
4,280,586 دلار
[1]