آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اصفهان هلند 07011000 بذر سيب زميني 325,600 21,221,230,523 Rls. 653,988 $
2 5 1396 اصفهان هلند 94061090 ک ک ک ساير 84,050 10,885,146,000 Rls. 333,951 $
3 9 1396 اصفهان هلند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 9,454 7,669,347,000 Rls. 217,237 $
4 5 1396 اصفهان هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,770 5,714,400,000 Rls. 174,726 $
5 3 1396 اصفهان هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 19,000 5,301,750,000 Rls. 163,387 $
6 6 1396 اصفهان هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 82,000 5,274,954,000 Rls. 159,033 $
7 10 1396 اصفهان هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 30,000 5,081,520,000 Rls. 142,101 $
8 12 1396 اصفهان هلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 86 1,509,690,000 Rls. 40,350 $
9 10 1396 اصفهان هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 20,000 1,507,625,280 Rls. 42,362 $
10 9 1396 اصفهان هلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 75 1,309,656,250 Rls. 37,097 $
11 3 1396 ذوب آهن اصفهان هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 17,160 1,173,116,974 Rls. 36,150 $
12 3 1396 اصفهان هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 9,500 1,037,505,988 Rls. 31,978 $
13 4 1396 اصفهان هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,736 561,239,624 Rls. 17,219 $
14 5 1396 اصفهان هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 17,500 467,575,000 Rls. 14,345 $
15 4 1396 اصفهان هلند 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 5,694 374,060,000 Rls. 11,476 $
16 4 1396 اصفهان هلند 27030010 پيت ماس 23,166 181,187,685 Rls. 5,582 $
17 8 1396 اصفهان هلند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 47 109,709,379 Rls. 3,121 $
18 3 1396 اصفهان هلند 12093000 تخم گياهان علفي برا ي کشت به منظور ا ستفاده ا ز گل ا نها كاشته مي شود 152 108,848,462 Rls. 3,354 $
19 8 1396 اصفهان هلند 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 95 95,603,305 Rls. 2,720 $
20 12 1396 اصفهان هلند 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 275 91,812,000 Rls. 2,485 $
21 5 1396 اصفهان هلند 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 60 64,982,400 Rls. 1,984 $
22 5 1396 اصفهان هلند 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 220 53,495,442 Rls. 1,638 $
23 8 1396 اصفهان هلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 6 24,461,400 Rls. 696 $
24 5 1396 اصفهان هلند 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 1 1,740,600 Rls. 53 $
مجموع کل
69,820,657,312 ريال
مجموع کل
2,097,033 دلار
[1]