آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان فرانسه 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 12,787 36,602,752,830 Rls. 990,469 $
2 12 1396 اصفهان فرانسه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 36,535 26,946,609,092 Rls. 722,853 $
3 11 1396 اصفهان فرانسه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 28,775 24,203,756,580 Rls. 654,952 $
4 11 1396 اصفهان فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 4,718 16,439,672,280 Rls. 444,857 $
5 12 1396 اصفهان فرانسه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 33,961 11,922,143,045 Rls. 318,395 $
6 12 1396 اصفهان فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 3,208 10,120,638,457 Rls. 272,243 $
7 10 1396 اصفهان فرانسه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 13,377 6,493,345,484 Rls. 180,987 $
8 9 1396 اصفهان فرانسه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 17,002 6,480,071,720 Rls. 182,260 $
9 12 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 42,938 4,803,215,843 Rls. 128,649 $
10 9 1396 اصفهان فرانسه 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 21,600 3,931,813,872 Rls. 111,572 $
11 11 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 28,003 3,821,829,548 Rls. 103,608 $
12 1 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 39,000 3,626,242,245 Rls. 111,870 $
13 8 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 29,724 3,197,629,765 Rls. 92,967 $
14 5 1396 اصفهان فرانسه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 240 3,042,548,300 Rls. 92,877 $
15 7 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 29,142 3,034,275,629 Rls. 90,352 $
16 12 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 21,540 2,980,453,465 Rls. 80,173 $
17 3 1396 اصفهان فرانسه 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 6,580 2,853,291,000 Rls. 87,961 $
18 9 1396 اصفهان فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,431 2,727,698,500 Rls. 77,571 $
19 5 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 23,573 2,640,336,235 Rls. 80,731 $
20 2 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 32,263 2,554,892,782 Rls. 78,766 $
21 10 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 19,125 2,314,012,415 Rls. 64,710 $
22 9 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 19,040 2,149,829,035 Rls. 60,986 $
23 5 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 19,000 2,120,804,320 Rls. 64,846 $
24 7 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 13,280 1,769,491,514 Rls. 52,133 $
25 1 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 16,684 1,764,156,652 Rls. 54,431 $
26 6 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 12,920 1,471,522,883 Rls. 44,538 $
27 10 1396 اصفهان فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,904 1,292,945,426 Rls. 35,876 $
28 11 1396 اصفهان فرانسه 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,466 893,530,700 Rls. 24,333 $
29 4 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 8,816 775,560,470 Rls. 23,894 $
30 6 1396 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 8,850 556,161,140 Rls. 16,833 $
31 11 1396 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,424 531,386,344 Rls. 14,536 $
32 12 1396 اصفهان فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 738 521,824,116 Rls. 13,947 $
33 12 1396 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,401 497,924,025 Rls. 13,395 $
34 12 1396 اصفهان فرانسه 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 702 469,384,453 Rls. 12,545 $
35 9 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 2,880 442,779,955 Rls. 12,561 $
36 12 1396 اصفهان فرانسه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 2,082 437,552,345 Rls. 11,770 $
37 3 1396 اصفهان فرانسه 07011000 بذر سيب زميني 2,000 351,270,201 Rls. 10,827 $
38 11 1396 اصفهان فرانسه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,185 349,802,029 Rls. 9,486 $
39 6 1396 اصفهان فرانسه 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 79 340,168,872 Rls. 10,296 $
40 12 1396 اصفهان فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 255 338,681,532 Rls. 9,052 $
41 10 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 2,160 336,599,885 Rls. 9,413 $
42 4 1396 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 2,280 243,199,962 Rls. 7,493 $
43 12 1396 اصفهان فرانسه 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 599 239,026,799 Rls. 6,448 $
44 11 1396 اصفهان فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 105 233,391,211 Rls. 6,360 $
45 12 1396 اصفهان فرانسه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 550 217,692,653 Rls. 5,818 $
46 12 1396 اصفهان فرانسه 87089412 ک ک ک ک جعبه فرمان الکتر?ک? برا? سوار? و وانت 105 112,922,651 Rls. 3,048 $
47 9 1396 اصفهان فرانسه 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 920 101,922,500 Rls. 2,900 $
48 6 1396 اصفهان فرانسه 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 496 93,875,880 Rls. 2,841 $
49 4 1396 اصفهان فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,011 56,887,935 Rls. 1,751 $
50 11 1396 اصفهان فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 171 51,486,534 Rls. 1,402 $
51 12 1396 اصفهان فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6 44,047,680 Rls. 1,189 $
52 11 1396 اصفهان فرانسه 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 98 43,740,932 Rls. 1,191 $
53 4 1396 اصفهان فرانسه 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 71 34,509,690 Rls. 1,062 $
54 10 1396 اصفهان فرانسه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 18 23,439,366 Rls. 646 $
55 12 1396 اصفهان فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 52 18,995,562 Rls. 513 $
56 12 1396 اصفهان فرانسه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100 13,764,900 Rls. 371 $
57 4 1396 اصفهان فرانسه 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 76 10,921,500 Rls. 336 $
58 12 1396 اصفهان فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 28 9,666,661 Rls. 258 $
59 8 1396 اصفهان فرانسه 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 52 8,094,000 Rls. 235 $
60 10 1396 اصفهان فرانسه 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 10 2,540,760 Rls. 71 $
مجموع کل
199,708,732,160 ريال
مجموع کل
5,518,454 دلار
[1]