آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 79,155 26,612,140,000 Rls. 718,199 $
2 12 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 162,000 19,685,551,500 Rls. 530,115 $
3 8 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 108,000 11,007,630,000 Rls. 313,170 $
4 4 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 108,000 9,876,330,000 Rls. 303,698 $
5 1 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 108,000 9,791,320,500 Rls. 301,957 $
6 3 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 108,000 9,316,741,500 Rls. 287,131 $
7 1 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 128,180 8,100,489,544 Rls. 249,986 $
8 8 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 27081000 زفت 378,950 5,605,456,000 Rls. 162,106 $
9 9 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 54,000 5,585,625,000 Rls. 158,511 $
10 7 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 54,000 5,440,770,000 Rls. 159,483 $
11 6 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 54,000 5,354,775,000 Rls. 160,848 $
12 5 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 54,000 5,197,635,000 Rls. 158,358 $
13 9 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 27081000 زفت 302,150 4,563,031,531 Rls. 129,492 $
14 12 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 40,000 4,489,800,000 Rls. 120,000 $
15 12 1396 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,022 3,582,406,870 Rls. 96,046 $
16 12 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 67,656 2,784,773,364 Rls. 74,910 $
17 7 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 27081000 زفت 145,550 2,141,073,976 Rls. 62,760 $
18 5 1396 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 44069200 -- غ?ر از سوزن? برگ­ها 178,674 2,117,794,736 Rls. 64,754 $
19 6 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 19,400 1,918,980,252 Rls. 57,420 $
20 11 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 11,740 1,364,274,590 Rls. 37,322 $
21 12 1396 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 215 550,092,000 Rls. 14,797 $
22 6 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 12,566 477,055,033 Rls. 14,275 $
23 11 1396 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 740 418,904,937 Rls. 11,408 $
24 8 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 20,957 418,531,050 Rls. 11,970 $
25 10 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 23,000 397,517,400 Rls. 11,025 $
26 11 1396 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 946 397,233,540 Rls. 10,818 $
27 1 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 20,592 262,602,000 Rls. 8,100 $
28 6 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 841 176,933,673 Rls. 5,294 $
29 8 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 43 58,264,100 Rls. 1,700 $
30 6 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 424 40,713,575 Rls. 1,218 $
مجموع کل
147,734,446,671 ريال
مجموع کل
4,236,871 دلار
[1]