آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان ايتاليا 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 42,226 94,580,658,000 Rls. 2,606,318 $
2 9 1396 اصفهان ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 33,130 55,566,625,000 Rls. 1,576,895 $
3 8 1396 اصفهان ايتاليا 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 18,709 29,149,835,000 Rls. 829,322 $
4 5 1396 اصفهان ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 95,000 25,887,654,000 Rls. 796,788 $
5 1 1396 اصفهان ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,619 24,411,330,000 Rls. 752,786 $
6 9 1396 اصفهان ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 74,230 19,702,872,000 Rls. 553,623 $
7 1 1396 اصفهان ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 25,225 15,992,619,000 Rls. 493,325 $
8 3 1396 اصفهان ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 35,943 15,910,080,600 Rls. 490,227 $
9 9 1396 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 24,776 15,583,240,599 Rls. 442,571 $
10 7 1396 اصفهان ايتاليا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 13,000 15,516,270,000 Rls. 454,823 $
11 10 1396 اصفهان ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,115 14,626,906,782 Rls. 404,718 $
12 9 1396 اصفهان ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 28,707 13,661,406,000 Rls. 387,547 $
13 5 1396 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 20,174 11,227,736,931 Rls. 343,304 $
14 5 1396 اصفهان ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 33,000 10,938,704,000 Rls. 333,914 $
15 12 1396 اصفهان ايتاليا 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 5,518 10,836,888,276 Rls. 290,409 $
16 9 1396 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 30,033 9,932,433,000 Rls. 281,340 $
17 7 1396 اصفهان ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 27,000 9,873,990,000 Rls. 289,433 $
18 12 1396 اصفهان ايتاليا 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 9,030 7,614,866,000 Rls. 204,157 $
19 2 1396 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 12,909 7,536,874,695 Rls. 232,344 $
20 3 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 28,851 6,989,415,809 Rls. 215,384 $
21 12 1396 اصفهان ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 12,315 6,323,046,240 Rls. 168,998 $
22 8 1396 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,563 6,305,669,956 Rls. 183,187 $
23 3 1396 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 15,818 5,953,470,300 Rls. 183,460 $
24 10 1396 اصفهان ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 38,425 5,928,440,000 Rls. 165,784 $
25 9 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 85,048 5,844,489,896 Rls. 165,727 $
26 6 1396 اصفهان ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 6,020 5,602,621,360 Rls. 169,571 $
27 9 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 34,751 5,324,864,254 Rls. 150,752 $
28 8 1396 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,650 5,299,546,500 Rls. 153,958 $
29 11 1396 اصفهان ايتاليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 34,714 5,002,970,940 Rls. 136,243 $
30 7 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 33,300 4,894,501,694 Rls. 144,992 $
31 8 1396 اصفهان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 30,520 4,594,427,835 Rls. 133,605 $
32 5 1396 اصفهان ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,770 4,426,214,574 Rls. 135,794 $
33 8 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 53,803 4,338,241,988 Rls. 125,402 $
34 11 1396 اصفهان ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 6,382 4,334,344,336 Rls. 120,268 $
35 4 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 69,029 4,323,314,181 Rls. 132,889 $
36 4 1396 اصفهان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,975 4,301,241,128 Rls. 131,961 $
37 3 1396 اصفهان ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 7,540 4,247,271,546 Rls. 130,910 $
38 6 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 62,508 4,233,735,729 Rls. 128,056 $
39 12 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 27,460 4,151,437,368 Rls. 111,452 $
40 7 1396 اصفهان ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 5,700 4,107,132,000 Rls. 122,491 $
41 5 1396 اصفهان ايتاليا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 6,535 4,000,669,692 Rls. 122,124 $
42 11 1396 اصفهان ايتاليا 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 48,890 3,984,570,105 Rls. 107,831 $
43 8 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 48,318 3,963,307,378 Rls. 114,324 $
44 9 1396 اصفهان ايتاليا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 885 3,942,798,750 Rls. 111,849 $
45 11 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 42,966 3,847,391,981 Rls. 104,450 $
46 11 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 45,047 3,781,784,261 Rls. 102,210 $
47 8 1396 اصفهان ايتاليا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 15,704 3,766,947,600 Rls. 109,434 $
48 9 1396 اصفهان ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 762 3,685,478,125 Rls. 104,588 $
49 9 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 37,140 3,576,190,103 Rls. 101,297 $
50 9 1396 اصفهان ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,910 3,413,437,500 Rls. 96,868 $
51 6 1396 اصفهان ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 8,679 3,357,374,640 Rls. 101,615 $
52 10 1396 ذوب آهن اصفهان ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 22,788 3,339,498,758 Rls. 93,835 $
53 6 1396 اصفهان ايتاليا 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 1,870 3,304,891,989 Rls. 100,419 $
54 12 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,519 3,297,508,563 Rls. 88,133 $
55 5 1396 اصفهان ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,670 3,249,854,051 Rls. 99,477 $
56 2 1396 اصفهان ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 5,126 3,240,184,500 Rls. 99,886 $
57 10 1396 اصفهان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,530 3,219,492,308 Rls. 89,334 $
58 12 1396 اصفهان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,960 3,167,855,169 Rls. 84,869 $
59 12 1396 اصفهان ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 14,350 3,112,284,000 Rls. 83,183 $
60 12 1396 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 6,790 3,111,228,670 Rls. 83,691 $
61 5 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 22,194 3,068,039,746 Rls. 94,126 $
62 8 1396 اصفهان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,098 2,989,923,600 Rls. 86,861 $
63 5 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 34,687 2,887,214,796 Rls. 88,101 $
64 9 1396 اصفهان ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,376 2,856,056,045 Rls. 81,021 $
65 9 1396 اصفهان ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 11,093 2,844,630,432 Rls. 80,722 $
66 8 1396 اصفهان ايتاليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 12,579 2,814,779,901 Rls. 80,121 $
67 6 1396 اصفهان ايتاليا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,019 2,800,998,902 Rls. 83,988 $
68 12 1396 اصفهان ايتاليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 15,050 2,740,784,130 Rls. 73,254 $
69 12 1396 اصفهان ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 9,205 2,569,667,500 Rls. 68,781 $
70 10 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 34,489 2,543,432,224 Rls. 70,561 $
71 3 1396 اصفهان ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 19,950 2,517,779,020 Rls. 77,604 $
72 11 1396 اصفهان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,684 2,471,634,015 Rls. 66,979 $
73 3 1396 اصفهان ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 15,100 2,466,597,420 Rls. 75,994 $
74 6 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 17,262 2,464,655,305 Rls. 74,888 $
75 8 1396 اصفهان ايتاليا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 5,177 2,451,240,053 Rls. 70,106 $
76 9 1396 اصفهان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 408 2,433,843,000 Rls. 69,069 $
77 4 1396 اصفهان ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 8,299 2,361,927,058 Rls. 72,463 $
78 6 1396 اصفهان ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 4,129 2,328,660,877 Rls. 70,756 $
79 4 1396 اصفهان ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 2,400 2,322,288,825 Rls. 71,356 $
80 2 1396 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,751 2,315,097,500 Rls. 71,346 $
81 1 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 17,600 2,274,639,840 Rls. 70,170 $
82 6 1396 اصفهان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 10,969 2,231,389,140 Rls. 67,548 $
83 8 1396 اصفهان ايتاليا 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 3,512 2,221,803,000 Rls. 64,546 $
84 8 1396 اصفهان ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,765 2,201,526,000 Rls. 62,634 $
85 10 1396 اصفهان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,215 2,154,650,400 Rls. 59,787 $
86 10 1396 اصفهان ايتاليا 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 500 2,116,174,500 Rls. 58,719 $
87 5 1396 اصفهان ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 3,491 2,109,709,622 Rls. 64,725 $
88 8 1396 اصفهان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,181 2,082,346,667 Rls. 61,141 $
89 10 1396 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,475 2,077,698,600 Rls. 57,651 $
90 10 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 23,073 2,069,126,236 Rls. 57,980 $
91 10 1396 اصفهان ايتاليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 8,000 2,053,484,578 Rls. 57,424 $
92 12 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 21,965 2,024,285,256 Rls. 54,104 $
93 7 1396 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 37,607 1,933,494,662 Rls. 57,400 $
94 1 1396 اصفهان ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,978 1,857,135,212 Rls. 57,287 $
95 8 1396 اصفهان ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 7,150 1,845,366,800 Rls. 53,383 $
96 7 1396 اصفهان ايتاليا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 708 1,842,116,000 Rls. 55,120 $
97 2 1396 اصفهان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 630 1,827,323,000 Rls. 56,338 $
98 7 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,831 1,787,704,612 Rls. 52,669 $
99 4 1396 اصفهان ايتاليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 11,956 1,746,403,200 Rls. 53,661 $
100 6 1396 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,716 1,744,236,509 Rls. 52,204 $
مجموع کل
677,889,999,843 ريال
مجموع کل
19,576,733 دلار