آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 اصفهان اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 982,423 30,725,129,713 Rls. 910,710 $
2 6 1396 اصفهان اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 962,952 27,730,804,709 Rls. 842,889 $
3 4 1396 اصفهان اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 498,729 12,890,922,764 Rls. 397,157 $
4 12 1396 اصفهان اندونزي 15132913 ک ک ک ک مورد مصرف در صنا?ع آرا?ش? و بهداشت? 215,000 12,349,336,195 Rls. 332,195 $
5 2 1396 اصفهان اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 268,869 6,153,609,428 Rls. 189,698 $
6 1 1396 اصفهان اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 269,992 6,027,233,322 Rls. 186,146 $
مجموع کل
95,877,036,131 ريال
مجموع کل
2,858,795 دلار
[1]