آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 113,170 8,579,146,609 Rls. 237,710 $
2 12 1396 اصفهان اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 56,339 8,176,294,834 Rls. 218,830 $
3 7 1396 اصفهان اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,296 5,556,920,364 Rls. 162,888 $
4 8 1396 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 42,923 4,928,316,128 Rls. 143,796 $
5 7 1396 اصفهان اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 27,164 4,862,820,265 Rls. 143,019 $
6 2 1396 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 70,368 4,063,209,687 Rls. 125,258 $
7 3 1396 اصفهان اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 96,000 3,636,668,160 Rls. 112,108 $
8 6 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 54,000 3,406,693,366 Rls. 102,558 $
9 5 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 89,250 2,905,347,841 Rls. 88,902 $
10 11 1396 اصفهان اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,581 2,675,608,110 Rls. 72,928 $
11 5 1396 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 13,152 2,453,083,515 Rls. 74,739 $
12 11 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,525 2,418,569,076 Rls. 65,863 $
13 3 1396 اصفهان اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 20,800 2,255,455,072 Rls. 69,506 $
14 9 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,089 2,211,212,400 Rls. 62,751 $
15 1 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 36,750 2,098,751,112 Rls. 64,720 $
16 10 1396 اصفهان اسپانيا 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 3,822 1,730,977,302 Rls. 48,031 $
17 2 1396 اصفهان اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 48,000 1,703,136,000 Rls. 52,509 $
18 5 1396 اصفهان اسپانيا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 2,468 1,639,567,840 Rls. 50,049 $
19 12 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 44,200 1,521,891,287 Rls. 40,721 $
20 5 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,388 1,316,795,802 Rls. 40,119 $
21 7 1396 اصفهان اسپانيا 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 3,683 1,243,719,720 Rls. 36,457 $
22 3 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,771 1,203,638,517 Rls. 37,091 $
23 12 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 15,625 1,167,210,075 Rls. 31,306 $
24 11 1396 اصفهان اسپانيا 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,971 1,151,270,570 Rls. 31,352 $
25 3 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 19,400 1,140,186,613 Rls. 35,141 $
26 8 1396 اصفهان اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 468 1,109,541,708 Rls. 32,234 $
27 8 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 15,750 1,092,184,125 Rls. 31,729 $
28 4 1396 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 8,328 1,061,584,262 Rls. 32,661 $
29 4 1396 اصفهان اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 498 968,279,389 Rls. 29,802 $
30 10 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 29,450 910,058,148 Rls. 25,433 $
31 11 1396 اصفهان اسپانيا 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 3,632 901,044,658 Rls. 24,538 $
32 6 1396 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 36,812 869,673,850 Rls. 26,425 $
33 11 1396 اصفهان اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,707 840,126,230 Rls. 22,983 $
34 10 1396 اصفهان اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 16,000 798,203,921 Rls. 22,148 $
35 9 1396 اصفهان اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 16,000 788,935,752 Rls. 22,381 $
36 3 1396 اصفهان اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,660 755,499,375 Rls. 23,283 $
37 4 1396 اصفهان اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 16,000 734,803,464 Rls. 22,543 $
38 12 1396 اصفهان اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 4,000 707,498,568 Rls. 18,968 $
39 10 1396 اصفهان اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 389 688,016,880 Rls. 18,959 $
40 2 1396 اصفهان اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 14,954 679,564,424 Rls. 20,950 $
41 9 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 22,000 673,704,637 Rls. 19,118 $
42 1 1396 اصفهان اسپانيا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 488 663,763,148 Rls. 20,463 $
43 7 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 22,000 653,327,662 Rls. 19,151 $
44 10 1396 اصفهان اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,287 639,043,486 Rls. 17,870 $
45 12 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,654 583,898,534 Rls. 15,663 $
46 5 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,586 543,977,614 Rls. 16,637 $
47 10 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 2,515 468,347,935 Rls. 12,948 $
48 7 1396 اصفهان اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 830 450,517,500 Rls. 13,480 $
49 4 1396 اصفهان اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,102 405,647,000 Rls. 12,485 $
50 10 1396 اصفهان اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 5,500 392,079,818 Rls. 10,998 $
51 9 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,399 327,119,097 Rls. 9,279 $
52 11 1396 اصفهان اسپانيا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 235 293,100,390 Rls. 8,077 $
53 10 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,430 292,158,050 Rls. 8,051 $
54 11 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 539 287,014,353 Rls. 7,816 $
55 3 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 9,500 280,818,480 Rls. 8,654 $
56 8 1396 اصفهان اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 284 247,130,055 Rls. 7,179 $
57 4 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 204 219,699,522 Rls. 6,762 $
58 6 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,300 206,121,848 Rls. 6,201 $
59 4 1396 اصفهان اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 11,162 197,129,620 Rls. 6,048 $
60 10 1396 اصفهان اسپانيا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 50 190,218,232 Rls. 5,319 $
61 8 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,000 186,162,000 Rls. 5,408 $
62 4 1396 اصفهان اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,836 181,718,348 Rls. 5,575 $
63 5 1396 اصفهان اسپانيا 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 700 175,273,107 Rls. 5,340 $
64 11 1396 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 5,200 171,744,264 Rls. 4,733 $
65 5 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,000 161,815,096 Rls. 4,955 $
66 4 1396 اصفهان اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 260 158,478,908 Rls. 4,878 $
67 10 1396 اصفهان اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 183 157,923,270 Rls. 4,352 $
68 2 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 297 152,254,266 Rls. 4,694 $
69 6 1396 اصفهان اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 3,000 138,718,376 Rls. 4,182 $
70 11 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 4,000 124,778,880 Rls. 3,438 $
71 10 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 224 103,659,696 Rls. 2,913 $
72 1 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 700 102,250,578 Rls. 3,153 $
73 12 1396 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 500 95,846,996 Rls. 2,570 $
74 5 1396 اصفهان اسپانيا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 75 88,858,872 Rls. 2,721 $
75 4 1396 اصفهان اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 810 87,380,416 Rls. 2,681 $
76 9 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 198 77,714,662 Rls. 2,205 $
77 2 1396 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 454 75,503,925 Rls. 2,328 $
78 7 1396 اصفهان اسپانيا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 108 68,967,615 Rls. 2,032 $
79 6 1396 اصفهان اسپانيا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 20 63,855,752 Rls. 1,925 $
80 12 1396 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 48 52,442,562 Rls. 1,411 $
81 7 1396 اصفهان اسپانيا 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 128 48,362,400 Rls. 1,418 $
82 3 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 2,000 45,331,920 Rls. 1,397 $
83 11 1396 اصفهان اسپانيا 25070010 کائولن 3,200 34,270,866 Rls. 944 $
84 11 1396 اصفهان اسپانيا 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 3,000 25,475,688 Rls. 702 $
85 10 1396 اصفهان اسپانيا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 75 21,173,000 Rls. 592 $
86 5 1396 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 275 18,522,831 Rls. 564 $
87 11 1396 اصفهان اسپانيا 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,500 18,196,920 Rls. 501 $
88 7 1396 اصفهان اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 257 16,549,326 Rls. 494 $
89 11 1396 اصفهان اسپانيا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 1,500 10,008,306 Rls. 276 $
90 5 1396 اصفهان اسپانيا 25291000 فلداسپات (Feldspat) 1,000 4,785,868 Rls. 147 $
91 5 1396 اصفهان اسپانيا 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,500 4,295,976 Rls. 132 $
92 5 1396 اصفهان اسپانيا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 500 3,052,404 Rls. 93 $
93 11 1396 اصفهان اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 100 363,938 Rls. 10 $
94 11 1396 اصفهان اسپانيا 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 100 350,941 Rls. 10 $
مجموع کل
97,642,409,973 ريال
مجموع کل
2,834,362 دلار
[1]