آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اصفهان ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 664,113 54,745,503,430 Rls. 1,675,294 $
2 7 1396 اصفهان ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 193,462 16,997,368,500 Rls. 498,237 $
3 9 1396 اصفهان ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 181,543 15,848,805,190 Rls. 474,231 $
4 6 1396 اصفهان ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 182,231 15,442,407,336 Rls. 467,385 $
5 4 1396 اصفهان ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 98,160 7,601,723,737 Rls. 233,971 $
6 2 1396 اصفهان ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 127,000 989,045,520 Rls. 30,480 $
7 4 1396 اصفهان ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 191,400 688,731,525 Rls. 21,195 $
8 6 1396 اصفهان ازبكستان 31042000 كلرور پتاسيم 92,000 469,277,949 Rls. 14,259 $
9 7 1396 اصفهان ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 46,000 370,171,200 Rls. 11,040 $
10 9 1396 اصفهان ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 24,200 205,045,632 Rls. 5,808 $
مجموع کل
113,358,080,019 ريال
مجموع کل
3,431,900 دلار
[1]