آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 اصفهان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 37,534 62,814,960,000 Rls. 1,873,396 $
2 11 1396 اصفهان آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 291,160 53,405,010,000 Rls. 1,445,185 $
3 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 10,100 25,042,230,000 Rls. 771,694 $
4 12 1396 اصفهان آلمان 28253000 ک اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم 25,217 25,032,415,366 Rls. 682,630 $
5 3 1396 اصفهان آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 39,082 22,639,344,000 Rls. 697,798 $
6 9 1396 اصفهان آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,495 21,345,990,729 Rls. 605,732 $
7 5 1396 اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,700 20,833,034,140 Rls. 637,896 $
8 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 13,800 18,010,645,650 Rls. 554,891 $
9 9 1396 اصفهان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,526 17,404,021,212 Rls. 489,028 $
10 6 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 135,204 10,006,120,882 Rls. 302,846 $
11 4 1396 اصفهان آلمان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 36,900 9,388,094,400 Rls. 289,301 $
12 2 1396 اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,122 8,752,735,242 Rls. 269,855 $
13 6 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 42,400 8,316,945,000 Rls. 256,292 $
14 10 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 22,310 6,831,742,522 Rls. 189,555 $
15 9 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 27,855 6,730,961,900 Rls. 191,498 $
16 5 1396 اصفهان آلمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 2,250 6,666,800,000 Rls. 203,847 $
17 11 1396 اصفهان آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 12,250 6,434,197,500 Rls. 174,109 $
18 3 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 92,291 6,388,461,102 Rls. 196,887 $
19 4 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 91,893 6,367,282,863 Rls. 195,933 $
20 7 1396 اصفهان آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 9,349 6,366,054,600 Rls. 189,861 $
21 8 1396 اصفهان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 25,427 6,179,364,300 Rls. 179,518 $
22 6 1396 اصفهان آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 8,492 6,080,941,320 Rls. 184,048 $
23 3 1396 اصفهان آلمان 07011000 بذر سيب زميني 107,000 5,845,199,612 Rls. 180,163 $
24 4 1396 اصفهان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 96,640 5,589,700,200 Rls. 172,320 $
25 10 1396 اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,993 5,561,257,834 Rls. 155,516 $
26 4 1396 اصفهان آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,407 5,459,087,749 Rls. 167,482 $
27 11 1396 اصفهان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 19,650 5,343,875,000 Rls. 148,280 $
28 9 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 67,816 5,239,443,814 Rls. 149,848 $
29 1 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 78,380 5,114,662,406 Rls. 157,771 $
30 6 1396 اصفهان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,500 4,967,000,000 Rls. 149,748 $
31 3 1396 اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,210 4,878,653,549 Rls. 150,344 $
32 1 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 27,725 4,719,870,060 Rls. 145,549 $
33 11 1396 اصفهان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 41,130 4,666,270,245 Rls. 127,484 $
34 11 1396 اصفهان آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 7,860 4,648,879,800 Rls. 128,107 $
35 12 1396 اصفهان آلمان 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 54,000 4,584,100,000 Rls. 123,311 $
36 11 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 4,026 4,582,247,700 Rls. 123,995 $
37 8 1396 اصفهان آلمان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 4,000 4,354,776,000 Rls. 127,061 $
38 9 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,984 4,322,822,985 Rls. 122,292 $
39 10 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 89,229 4,209,757,882 Rls. 116,748 $
40 10 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 53,126 4,171,822,585 Rls. 118,107 $
41 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,412 4,142,651,294 Rls. 127,659 $
42 9 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,605 4,059,992,244 Rls. 115,530 $
43 4 1396 اصفهان آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 9,728 4,031,225,917 Rls. 123,676 $
44 1 1396 اصفهان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,400 4,020,874,998 Rls. 123,994 $
45 7 1396 اصفهان آلمان 40118090 ک ک ک سا?ر 22,697 3,984,012,839 Rls. 118,020 $
46 4 1396 اصفهان آلمان 29061100 مانتول (Menthol) 3,000 3,938,647,985 Rls. 121,226 $
47 4 1396 اصفهان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 9,900 3,765,128,000 Rls. 116,000 $
48 7 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 86,422 3,761,047,531 Rls. 110,902 $
49 7 1396 اصفهان آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 4,048 3,759,706,232 Rls. 110,769 $
50 7 1396 اصفهان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 46,796 3,346,261,512 Rls. 99,128 $
51 4 1396 اصفهان آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 4,261 3,265,543,800 Rls. 100,185 $
52 8 1396 اصفهان آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,634 3,161,914,217 Rls. 90,431 $
53 2 1396 اصفهان آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4,000 3,076,135,750 Rls. 94,828 $
54 10 1396 اصفهان آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 28,480 3,061,192,340 Rls. 85,604 $
55 8 1396 اصفهان آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,120 2,986,898,422 Rls. 87,496 $
56 8 1396 اصفهان آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 163 2,955,402,690 Rls. 85,858 $
57 2 1396 اصفهان آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 16,000 2,916,620,400 Rls. 89,922 $
58 6 1396 اصفهان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 15,232 2,751,997,365 Rls. 82,665 $
59 12 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 11,800 2,703,999,898 Rls. 72,975 $
60 10 1396 اصفهان آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 34,750 2,695,576,976 Rls. 75,380 $
61 9 1396 اصفهان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,060 2,655,947,965 Rls. 75,783 $
62 4 1396 اصفهان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,935 2,549,980,875 Rls. 78,352 $
63 3 1396 اصفهان آلمان 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني داراي طوقه با قطرحدا کثر61بدون توليد داخل 20,578 2,548,021,050 Rls. 78,524 $
64 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 7,366 2,547,016,435 Rls. 78,141 $
65 12 1396 اصفهان آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 445 2,524,156,891 Rls. 68,121 $
66 5 1396 اصفهان آلمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 35,000 2,504,530,000 Rls. 76,453 $
67 8 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 840 2,484,509,300 Rls. 71,057 $
68 10 1396 اصفهان آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 2,479,558,000 Rls. 68,802 $
69 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 531 2,450,118,388 Rls. 75,486 $
70 5 1396 اصفهان آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 3,240 2,374,869,534 Rls. 72,860 $
71 9 1396 اصفهان آلمان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 20,000 2,334,972,420 Rls. 66,238 $
72 1 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,379 2,285,316,000 Rls. 70,474 $
73 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 642 2,235,304,089 Rls. 68,444 $
74 6 1396 اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 800 2,201,921,155 Rls. 66,644 $
75 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,452 2,187,624,180 Rls. 67,322 $
76 6 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 165 2,185,480,000 Rls. 65,889 $
77 10 1396 اصفهان آلمان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 9,160 2,097,650,580 Rls. 58,941 $
78 4 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,900 2,093,520,540 Rls. 64,399 $
79 8 1396 اصفهان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 3,406 2,042,734,582 Rls. 59,344 $
80 6 1396 اصفهان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 19,800 2,018,710,510 Rls. 60,638 $
81 7 1396 اصفهان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,338 1,955,985,786 Rls. 59,807 $
82 5 1396 اصفهان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,590 1,945,112,000 Rls. 59,675 $
83 8 1396 اصفهان آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 23,650 1,880,640,900 Rls. 54,635 $
84 12 1396 اصفهان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,200 1,842,159,200 Rls. 49,389 $
85 6 1396 اصفهان آلمان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 3,702 1,838,258,559 Rls. 55,218 $
86 9 1396 اصفهان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,136 1,820,485,051 Rls. 51,566 $
87 3 1396 اصفهان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 1,773,976,950 Rls. 54,666 $
88 7 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 23,132 1,772,184,157 Rls. 51,708 $
89 5 1396 اصفهان آلمان 40118090 ک ک ک سا?ر 5,867 1,766,418,180 Rls. 53,818 $
90 7 1396 اصفهان آلمان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 10,000 1,750,452,000 Rls. 51,854 $
91 11 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 22,609 1,746,764,557 Rls. 49,958 $
92 11 1396 اصفهان آلمان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 15,000 1,736,623,980 Rls. 46,997 $
93 8 1396 اصفهان آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 3,407 1,706,902,839 Rls. 49,803 $
94 7 1396 اصفهان آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 6,850 1,694,191,950 Rls. 50,528 $
95 5 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 22,973 1,688,037,748 Rls. 51,529 $
96 6 1396 اصفهان آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 18,565 1,680,163,500 Rls. 51,258 $
97 4 1396 اصفهان آلمان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 7,000 1,634,204,255 Rls. 50,298 $
98 7 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,160 1,629,786,408 Rls. 48,017 $
99 9 1396 اصفهان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 21,072 1,584,945,876 Rls. 44,535 $
100 11 1396 اصفهان آلمان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 8,581 1,575,677,544 Rls. 42,641 $
مجموع کل
599,506,524,493 ريال
مجموع کل
17,597,986 دلار