آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اروميه هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 125,898 21,394,224,000 Rls. 606,000 $
2 2 1396 اروميه هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 59,320 9,909,735,000 Rls. 305,507 $
3 10 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 74,477 7,602,945,182 Rls. 211,866 $
4 2 1396 اروميه هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,440 7,307,799,000 Rls. 225,458 $
5 3 1396 اروميه هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 15,026 4,926,672,000 Rls. 152,025 $
6 12 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 35,179 3,329,766,118 Rls. 89,825 $
7 8 1396 اروميه هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,700 2,977,420,100 Rls. 89,091 $
8 11 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 25,809 2,887,104,307 Rls. 78,333 $
9 4 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 26,633 2,152,768,391 Rls. 66,189 $
10 10 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,977 1,995,487,298 Rls. 55,471 $
11 9 1396 اروميه هلند 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 13,465 1,718,221,242 Rls. 48,854 $
12 9 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 15,941 1,715,302,792 Rls. 48,715 $
13 10 1396 اروميه هلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9,986 1,456,943,009 Rls. 40,408 $
14 7 1396 اروميه هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,000 1,418,630,400 Rls. 41,584 $
15 3 1396 اروميه هلند 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 56,930 1,193,261,375 Rls. 36,779 $
16 6 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 7,959 1,106,919,256 Rls. 33,250 $
17 10 1396 اروميه هلند 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 7,177 951,743,030 Rls. 26,397 $
18 7 1396 اروميه هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 9,063 899,000,593 Rls. 26,352 $
19 6 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,854 897,749,844 Rls. 26,967 $
20 4 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,192 861,943,297 Rls. 26,503 $
21 11 1396 اروميه هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,243 856,218,410 Rls. 23,423 $
22 11 1396 اروميه هلند 22029100 -- آبجو? غ?رالکل? 29,446 790,779,220 Rls. 21,791 $
23 9 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 5,317 770,238,844 Rls. 21,850 $
24 2 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,785 741,855,660 Rls. 22,870 $
25 7 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,052 722,155,417 Rls. 21,168 $
26 11 1396 اروميه هلند 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 4,168 637,966,764 Rls. 17,453 $
27 6 1396 اروميه هلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,698 557,007,662 Rls. 16,731 $
28 12 1396 اروميه هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,462 431,691,147 Rls. 11,682 $
29 4 1396 اروميه هلند 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,677 378,459,707 Rls. 11,647 $
30 10 1396 اروميه هلند 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,059 238,594,302 Rls. 6,672 $
31 9 1396 اروميه هلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,138 144,587,082 Rls. 4,104 $
32 11 1396 اروميه هلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,207 141,583,737 Rls. 3,873 $
33 7 1396 اروميه هلند 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 949 135,938,646 Rls. 3,985 $
34 10 1396 اروميه هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 510 70,149,526 Rls. 1,946 $
35 4 1396 اروميه هلند 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 320 41,577,162 Rls. 1,279 $
مجموع کل
83,362,439,520 ريال
مجموع کل
2,426,048 دلار
[1]