آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 اروميه بلغارستان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 59,400 13,905,973,500 Rls. 416,098 $
2 5 1396 اروميه بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 39,432 7,242,696,224 Rls. 221,189 $
3 8 1396 اروميه بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 34,668 7,189,577,289 Rls. 209,202 $
4 8 1396 اروميه بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 11,953 5,723,069,200 Rls. 166,985 $
5 11 1396 اروميه بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 28,376 5,648,200,768 Rls. 154,888 $
6 11 1396 اروميه بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 8,822 3,626,356,996 Rls. 99,747 $
7 4 1396 اروميه بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 20,033 3,387,790,303 Rls. 104,188 $
8 5 1396 اروميه بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 10,473 2,769,238,942 Rls. 84,769 $
9 4 1396 اروميه بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 7,115 2,682,758,320 Rls. 82,306 $
10 7 1396 اروميه بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,389 1,849,458,016 Rls. 55,567 $
11 11 1396 اروميه بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 5,084 1,300,364,740 Rls. 35,425 $
12 3 1396 اروميه بلغارستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 7,008 862,170,585 Rls. 26,570 $
13 8 1396 اروميه بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 3,082 853,152,339 Rls. 24,777 $
14 7 1396 اروميه بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 3,727 723,861,882 Rls. 21,588 $
15 12 1396 اروميه بلغارستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 829 638,518,370 Rls. 17,119 $
16 12 1396 اروميه بلغارستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 3,559 545,031,070 Rls. 14,612 $
17 8 1396 اروميه بلغارستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 3,851 530,837,114 Rls. 15,488 $
18 12 1396 اروميه بلغارستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 3,508 490,704,700 Rls. 13,156 $
19 8 1396 اروميه بلغارستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 254 473,664,953 Rls. 13,820 $
20 3 1396 اروميه بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 1,138 422,832,235 Rls. 13,031 $
21 11 1396 اروميه بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 4,881 408,676,025 Rls. 11,142 $
22 8 1396 اروميه بلغارستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 6,964 405,884,881 Rls. 11,843 $
23 5 1396 اروميه بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,555 308,859,800 Rls. 9,428 $
24 10 1396 اروميه بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 367 303,277,293 Rls. 8,455 $
25 4 1396 اروميه بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,230 284,448,675 Rls. 8,740 $
26 8 1396 اروميه بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,375 276,396,826 Rls. 8,064 $
27 5 1396 اروميه بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,533 268,942,040 Rls. 8,210 $
28 8 1396 اروميه بلغارستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,229 236,904,653 Rls. 6,912 $
29 8 1396 اروميه بلغارستان 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 3,078 208,099,019 Rls. 6,072 $
30 8 1396 اروميه بلغارستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 2,550 204,754,713 Rls. 5,974 $
31 4 1396 اروميه بلغارستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 919 160,656,375 Rls. 4,936 $
32 12 1396 اروميه بلغارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 688 87,777,062 Rls. 2,353 $
33 7 1396 اروميه بلغارستان 33051000 شامپوها 765 62,488,241 Rls. 1,877 $
34 10 1396 اروميه بلغارستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 58 16,229,528 Rls. 454 $
35 10 1396 اروميه بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 47 16,114,134 Rls. 447 $
36 12 1396 اروميه بلغارستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 85 8,962,287 Rls. 240 $
37 7 1396 اروميه بلغارستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 10 7,052,437 Rls. 212 $
مجموع کل
64,131,781,535 ريال
مجموع کل
1,885,884 دلار
[1]