آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اروميه امارات متحده عربي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 249,582 10,205,788,046 Rls. 283,187 $
2 12 1396 اروميه امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 62,288 6,994,929,344 Rls. 188,113 $
3 11 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 38,759 6,160,214,491 Rls. 167,757 $
4 8 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 93,330 5,704,868,849 Rls. 164,210 $
5 9 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 38,782 5,639,480,247 Rls. 160,031 $
6 3 1396 اروميه امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 34,926 5,560,475,400 Rls. 171,360 $
7 11 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 83,137 5,333,611,031 Rls. 145,064 $
8 6 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 35,042 5,267,661,336 Rls. 159,433 $
9 5 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 36,762 5,044,286,699 Rls. 153,438 $
10 4 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 35,243 4,997,704,509 Rls. 153,799 $
11 7 1396 اروميه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 30,000 4,560,737,500 Rls. 137,500 $
12 12 1396 اروميه امارات متحده عربي 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 37,063 3,574,323,689 Rls. 95,671 $
13 4 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 62,438 3,545,332,397 Rls. 109,145 $
14 2 1396 اروميه امارات متحده عربي 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 33,690 3,522,496,130 Rls. 108,598 $
15 9 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 52,943 3,252,614,879 Rls. 92,703 $
16 8 1396 اروميه امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 192,000 3,185,798,400 Rls. 92,551 $
17 4 1396 اروميه امارات متحده عربي 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 14,157 2,826,664,800 Rls. 86,854 $
18 2 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,401 2,677,919,735 Rls. 82,552 $
19 9 1396 اروميه امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 192,000 2,413,958,400 Rls. 68,376 $
20 7 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 40,407 2,405,673,192 Rls. 70,876 $
21 2 1396 اروميه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,000 2,388,419,990 Rls. 73,633 $
22 5 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 42,330 2,385,175,880 Rls. 73,032 $
23 10 1396 اروميه امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,015 2,139,828,120 Rls. 59,839 $
24 11 1396 اروميه امارات متحده عربي 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 11,617 1,865,912,821 Rls. 51,045 $
25 1 1396 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 17,181 1,800,027,504 Rls. 55,491 $
26 6 1396 اروميه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,410 1,746,363,472 Rls. 52,856 $
27 5 1396 اروميه امارات متحده عربي 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 16,318 1,704,669,164 Rls. 52,196 $
28 12 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 25,512 1,658,361,930 Rls. 44,568 $
29 3 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 29,120 1,645,170,701 Rls. 50,704 $
30 11 1396 اروميه امارات متحده عربي 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 6,562 1,594,613,430 Rls. 43,942 $
31 10 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 22,562 1,409,343,849 Rls. 39,556 $
32 2 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 23,669 1,344,289,731 Rls. 41,435 $
33 1 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,818 780,323,280 Rls. 24,090 $
34 6 1396 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 11,521 671,945,544 Rls. 20,184 $
35 7 1396 اروميه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,041 436,712,472 Rls. 12,801 $
36 2 1396 اروميه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,041 377,343,220 Rls. 11,629 $
37 3 1396 اروميه امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 288 152,690,400 Rls. 4,706 $
38 10 1396 اروميه امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 250 123,185,700 Rls. 3,445 $
مجموع کل
117,098,916,282 ريال
مجموع کل
3,406,370 دلار
[1]