آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اراك چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,244,753 150,833,456,653 Rls. 4,634,613 $
2 3 1396 اراك چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 987,783 77,056,040,920 Rls. 2,378,126 $
3 3 1396 اراك چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,776,735 71,423,341,811 Rls. 2,202,724 $
4 4 1396 اراك چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 5,902 33,394,770,338 Rls. 1,028,861 $
5 11 1396 اراك چين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,345 28,596,889,344 Rls. 773,893 $
6 3 1396 اراك چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 260,000 15,044,119,155 Rls. 464,296 $
7 6 1396 اراك چين 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 247,790 13,183,236,000 Rls. 396,000 $
8 12 1396 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 52,800 10,611,000,000 Rls. 284,485 $
9 7 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 44,200 9,807,299,705 Rls. 292,493 $
10 8 1396 اراك چين 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 53,000 9,569,076,000 Rls. 273,676 $
11 11 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,400 9,407,482,944 Rls. 254,567 $
12 8 1396 اراك چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 116,480 8,892,489,569 Rls. 262,905 $
13 1 1396 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 52,800 8,463,600,000 Rls. 261,061 $
14 9 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 37,600 8,355,816,420 Rls. 236,682 $
15 1 1396 اراك چين 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 45,000 8,230,860,900 Rls. 253,898 $
16 11 1396 اراك چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 111,925 8,035,260,375 Rls. 216,853 $
17 8 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 38,000 8,033,456,880 Rls. 233,381 $
18 2 1396 اراك چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 30,730 7,989,112,762 Rls. 246,281 $
19 2 1396 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 47,520 7,825,383,000 Rls. 241,159 $
20 8 1396 اراك چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 57,748 7,313,703,986 Rls. 218,842 $
21 4 1396 اراك چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 111,988 6,495,355,062 Rls. 199,888 $
22 12 1396 اراك چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 90,228 6,458,491,080 Rls. 174,299 $
23 2 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 38,500 6,426,738,360 Rls. 198,118 $
24 8 1396 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 35,200 6,220,800,000 Rls. 182,348 $
25 4 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 34,300 6,071,796,864 Rls. 186,853 $
26 6 1396 اراك چين 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 40,600 5,947,416,000 Rls. 180,007 $
27 5 1396 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 35,200 5,800,800,000 Rls. 177,617 $
28 6 1396 اراك چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 86,811 5,717,075,110 Rls. 171,730 $
29 7 1396 اراك چين 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,200 5,668,412,400 Rls. 167,003 $
30 11 1396 اراك چين 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 18,000 4,887,271,520 Rls. 132,260 $
31 5 1396 اراك چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 57,890 4,637,399,200 Rls. 141,289 $
32 9 1396 اراك چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,200 4,582,630,000 Rls. 130,000 $
33 9 1396 اراك چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 46,380 3,533,275,800 Rls. 100,269 $
34 6 1396 اراك چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 16,930 3,372,766,046 Rls. 102,481 $
35 10 1396 اراك چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,360 3,314,714,000 Rls. 91,932 $
36 7 1396 اراك چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 21,150 2,622,019,500 Rls. 77,250 $
37 2 1396 اراك چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 39,663 2,469,598,750 Rls. 76,131 $
38 9 1396 اراك چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 20,150 2,134,126,800 Rls. 60,450 $
39 5 1396 اراك چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 20,329 1,868,267,626 Rls. 56,921 $
40 11 1396 اراك چين 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,899 1,850,893,195 Rls. 50,089 $
41 11 1396 اراك چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 23,390 1,850,501,250 Rls. 49,941 $
42 3 1396 اراك چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 40,480 1,842,093,000 Rls. 56,753 $
43 4 1396 اراك چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 38,150 1,841,617,500 Rls. 56,500 $
44 2 1396 اراك چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 20,234 1,837,611,412 Rls. 56,655 $
45 3 1396 اراك چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 20,118 1,822,392,458 Rls. 56,170 $
46 6 1396 اراك چين 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 4,359 1,809,538,157 Rls. 54,555 $
47 5 1396 اراك چين 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 17,180 1,737,099,000 Rls. 52,925 $
48 5 1396 اراك چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 84,320 1,673,449,440 Rls. 51,168 $
49 11 1396 اراك چين 73045100 ک ک سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 16,955 1,424,778,160 Rls. 38,800 $
50 8 1396 اراك چين 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 18,440 1,380,027,000 Rls. 40,091 $
51 11 1396 اراك چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 16,480 1,373,588,018 Rls. 37,851 $
52 3 1396 اراك چين 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 23,680 1,321,725,600 Rls. 40,739 $
53 5 1396 اراك چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,920 1,295,486,500 Rls. 39,470 $
54 7 1396 اراك چين 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 20,960 1,266,819,750 Rls. 37,323 $
55 11 1396 اراك چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 14,648 1,207,951,616 Rls. 32,895 $
56 4 1396 اراك چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 2,100 1,201,650,525 Rls. 36,923 $
57 3 1396 اراك چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,865 1,129,113,000 Rls. 34,802 $
58 5 1396 اراك چين 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 32,389 1,048,661,216 Rls. 32,011 $
59 9 1396 اراك چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 5,020 917,552,788 Rls. 25,782 $
60 3 1396 اراك چين 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 3,479 908,432,000 Rls. 28,000 $
61 7 1396 اراك چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 10,560 887,922,000 Rls. 26,160 $
62 10 1396 اراك چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 492 834,366,624 Rls. 23,332 $
63 10 1396 اراك چين 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 510 753,377,376 Rls. 21,068 $
64 8 1396 اراك چين 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 3,400 733,472,500 Rls. 21,500 $
65 1 1396 اراك چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 7,471 588,053,358 Rls. 18,134 $
66 8 1396 اراك چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,633 540,255,188 Rls. 15,695 $
67 3 1396 اراك چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,699 463,482,006 Rls. 14,286 $
68 12 1396 اراك چين 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 2,987 461,575,125 Rls. 12,375 $
69 12 1396 اراك چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,383 436,752,668 Rls. 11,818 $
70 3 1396 اراك چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 5,400 431,161,200 Rls. 13,289 $
71 10 1396 اراك چين 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 5,390 427,350,462 Rls. 11,858 $
72 2 1396 اراك چين 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 3,015 391,334,940 Rls. 12,060 $
73 10 1396 اراك چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,617 388,292,300 Rls. 10,700 $
74 2 1396 اراك چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,956 382,043,256 Rls. 11,779 $
75 2 1396 اراك چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,317 367,957,366 Rls. 11,344 $
76 8 1396 اراك چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 10,982 341,920,333 Rls. 9,728 $
77 11 1396 اراك چين 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 365 328,268,980 Rls. 8,940 $
78 10 1396 اراك چين 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 2,000 288,951,600 Rls. 8,200 $
79 10 1396 اراك چين 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 22,370 265,344,864 Rls. 7,516 $
80 8 1396 اراك چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 757 248,405,641 Rls. 7,216 $
81 4 1396 اراك چين 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 1,300 227,430,000 Rls. 7,000 $
82 12 1396 اراك چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 400 226,841,118 Rls. 6,018 $
83 2 1396 اراك چين 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 7,400 184,879,500 Rls. 5,700 $
84 8 1396 اراك چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 94 180,925,936 Rls. 5,414 $
85 12 1396 اراك چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,050 172,664,531 Rls. 4,629 $
86 11 1396 اراك چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,855 161,919,077 Rls. 4,462 $
87 2 1396 اراك چين 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 1,840 161,137,080 Rls. 4,968 $
88 11 1396 اراك چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 418 149,550,305 Rls. 4,121 $
89 8 1396 اراك چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,467 147,985,016 Rls. 4,299 $
90 12 1396 اراك چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 522 145,955,915 Rls. 3,901 $
91 2 1396 اراك چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 730 139,926,122 Rls. 4,314 $
92 1 1396 اراك چين 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 1,724 131,329,493 Rls. 4,050 $
93 4 1396 اراك چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,000 130,838,198 Rls. 4,031 $
94 12 1396 اراك چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 996 116,559,375 Rls. 3,125 $
95 12 1396 اراك چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 358 110,149,760 Rls. 2,944 $
96 2 1396 اراك چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,008 96,495,413 Rls. 2,975 $
97 1 1396 اراك چين 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 2,000 91,412,640 Rls. 2,819 $
98 1 1396 اراك چين 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 560 91,135,632 Rls. 2,810 $
99 11 1396 اراك چين 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 162 76,313,949 Rls. 2,078 $
100 12 1396 اراك چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 160 69,678,000 Rls. 1,862 $
مجموع کل
633,409,747,312 ريال
مجموع کل
19,029,603 دلار