آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 اراك جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 30,000 17,601,482,656 Rls. 528,716 $
2 2 1396 اراك جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20,000 13,967,850,040 Rls. 430,588 $
3 10 1396 اراك جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 182,431 12,573,927,968 Rls. 348,898 $
4 1 1396 اراك جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 25,000 12,443,124,160 Rls. 383,834 $
5 10 1396 اراك جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,310 12,222,438,240 Rls. 341,791 $
6 11 1396 اراك جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 26,744 11,486,879,622 Rls. 310,834 $
7 11 1396 اراك جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,275 6,698,082,669 Rls. 183,238 $
8 9 1396 اراك جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 216,820 6,594,678,700 Rls. 197,327 $
9 12 1396 اراك جمهوري كره 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 95,000 4,803,234,800 Rls. 128,377 $
10 5 1396 اراك جمهوري كره 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 109,000 4,587,443,920 Rls. 140,465 $
11 9 1396 اراك جمهوري كره 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 94,000 4,431,671,600 Rls. 125,529 $
12 1 1396 اراك جمهوري كره 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,000 3,094,728,000 Rls. 95,404 $
13 11 1396 اراك جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 78,730 2,420,825,156 Rls. 72,436 $
14 2 1396 اراك جمهوري كره 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 187 138,033,600 Rls. 4,255 $
15 2 1396 اراك جمهوري كره 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 53 120,204,260 Rls. 3,706 $
16 6 1396 اراك جمهوري كره 27101920 گريس 300 114,410,400 Rls. 3,437 $
17 2 1396 اراك جمهوري كره 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 200 26,744,010 Rls. 824 $
مجموع کل
113,325,759,801 ريال
مجموع کل
3,299,659 دلار
[1]