آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 اراك امارات متحده عربي 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 61,961 360,047,000,000 Rls. 10,553,919 $
2 9 1396 اراك امارات متحده عربي 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 32,250 93,829,881,895 Rls. 2,662,422 $
3 12 1396 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,000 46,710,900,000 Rls. 1,263,994 $
4 8 1396 اراك امارات متحده عربي 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 32,240 41,312,423,520 Rls. 1,200,175 $
5 6 1396 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,500 20,423,460,000 Rls. 611,115 $
6 11 1396 اراك امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 14,990 19,838,736,960 Rls. 536,879 $
7 6 1396 اراك امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 116,365 16,933,997,236 Rls. 510,234 $
8 4 1396 اراك امارات متحده عربي 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 288,000 16,478,717,760 Rls. 508,320 $
9 6 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 130,000 15,522,873,840 Rls. 467,692 $
10 7 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 111,435 14,572,076,685 Rls. 433,705 $
11 2 1396 اراك امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 118,040 13,279,537,448 Rls. 409,372 $
12 8 1396 اراك امارات متحده عربي 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 13,700 12,511,770,000 Rls. 385,571 $
13 5 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 100,000 11,829,940,000 Rls. 360,427 $
14 6 1396 اراك امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 52,500 10,861,447,118 Rls. 326,258 $
15 7 1396 اراك امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,170 10,693,872,261 Rls. 315,320 $
16 6 1396 اراك امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 18,000 9,808,592,000 Rls. 302,324 $
17 12 1396 اراك امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 29,400 8,565,064,462 Rls. 230,399 $
18 11 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 72,000 7,736,890,022 Rls. 208,800 $
19 9 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 50,000 7,634,340,000 Rls. 214,514 $
20 3 1396 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 12,600 6,718,990,500 Rls. 207,063 $
21 8 1396 اراك امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 124,800 6,666,865,920 Rls. 193,680 $
22 4 1396 اراك امارات متحده عربي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 10,000 6,269,111,250 Rls. 192,629 $
23 3 1396 اراك امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 124,800 5,822,593,920 Rls. 179,438 $
24 5 1396 اراك امارات متحده عربي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 8,000 5,224,866,400 Rls. 159,757 $
25 9 1396 اراك امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,500 4,856,700,938 Rls. 137,826 $
26 5 1396 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 28,000 4,776,206,400 Rls. 145,799 $
27 10 1396 اراك امارات متحده عربي 38249980 --- غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت 35,000 4,660,084,800 Rls. 130,942 $
28 10 1396 اراك امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 2,520 3,882,702,816 Rls. 106,994 $
29 2 1396 اراك امارات متحده عربي 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 24,200 3,814,356,000 Rls. 117,600 $
30 4 1396 اراك امارات متحده عربي 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 10,000 3,512,625,000 Rls. 107,931 $
31 8 1396 اراك امارات متحده عربي 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 20,000 3,213,000,000 Rls. 91,892 $
32 9 1396 اراك امارات متحده عربي 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 50,000 2,774,063,250 Rls. 78,719 $
33 4 1396 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 14,000 2,558,928,960 Rls. 78,858 $
34 1 1396 اراك امارات متحده عربي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 17,963 2,308,253,985 Rls. 71,203 $
35 6 1396 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 18,702 2,290,939,344 Rls. 69,069 $
36 8 1396 اراك امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 6,120 2,274,313,788 Rls. 66,072 $
37 4 1396 اراك امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,005 2,025,302,237 Rls. 62,425 $
38 7 1396 اراك امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 7,200 1,975,068,720 Rls. 59,098 $
39 2 1396 اراك امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 17,695 1,901,219,641 Rls. 58,611 $
40 8 1396 اراك امارات متحده عربي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 19,760 1,821,150,000 Rls. 52,907 $
41 8 1396 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 14,338 1,734,410,508 Rls. 50,606 $
42 11 1396 اراك امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 55,058 1,524,820,100 Rls. 41,900 $
43 6 1396 اراك امارات متحده عربي 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 11,880 1,286,651,520 Rls. 39,276 $
44 8 1396 اراك امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 8,880 1,253,207,760 Rls. 36,565 $
45 11 1396 اراك امارات متحده عربي 84195090 --- سا?ر 400 1,204,594,875 Rls. 32,804 $
46 12 1396 اراك امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 2,500 1,009,877,230 Rls. 27,165 $
47 1 1396 اراك امارات متحده عربي 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 25,000 992,985,000 Rls. 30,625 $
48 12 1396 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,922 976,917,551 Rls. 26,279 $
49 7 1396 اراك امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 34,100 920,676,000 Rls. 27,280 $
50 1 1396 اراك امارات متحده عربي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 4,000 828,511,200 Rls. 25,559 $
51 5 1396 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,808 808,521,000 Rls. 24,634 $
52 3 1396 اراك امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,000 753,094,800 Rls. 23,207 $
53 11 1396 اراك امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 23,500 739,040,000 Rls. 20,000 $
54 2 1396 اراك امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,000 730,929,200 Rls. 22,535 $
55 12 1396 اراك امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 23,700 706,325,000 Rls. 19,000 $
56 10 1396 اراك امارات متحده عربي 38123970 ک ک ک پا?دارکننده­ها گر?د ف?لم­ها? بسته­بند? مواد غذا?? 3,200 702,011,988 Rls. 19,631 $
57 5 1396 اراك امارات متحده عربي 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 117 686,979,320 Rls. 21,035 $
58 10 1396 اراك امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,100 675,893,310 Rls. 18,754 $
59 10 1396 اراك امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 21,500 669,073,200 Rls. 18,800 $
60 6 1396 اراك امارات متحده عربي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,482 661,410,949 Rls. 19,791 $
61 8 1396 اراك امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 19,500 646,741,600 Rls. 18,400 $
62 9 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 33,400 638,141,472 Rls. 18,096 $
63 2 1396 اراك امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,000 618,786,000 Rls. 19,076 $
64 2 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 34,500 567,670,500 Rls. 17,500 $
65 12 1396 اراك امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 18,700 533,619,125 Rls. 14,275 $
66 6 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 28,000 520,250,040 Rls. 15,660 $
67 10 1396 اراك امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 18,000 486,055,500 Rls. 13,500 $
68 7 1396 اراك امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 19,200 483,283,800 Rls. 14,400 $
69 10 1396 اراك امارات متحده عربي 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 765 461,241,414 Rls. 12,798 $
70 10 1396 اراك امارات متحده عربي 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 6,441 461,241,414 Rls. 12,798 $
71 5 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 27,000 442,246,500 Rls. 13,500 $
72 4 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,300 386,955,500 Rls. 11,900 $
73 5 1396 اراك امارات متحده عربي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 2,540 378,380,899 Rls. 11,586 $
74 8 1396 اراك امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 3,717 374,692,185 Rls. 10,933 $
75 11 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 1,660 312,765,120 Rls. 8,640 $
76 9 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 1,740 304,683,840 Rls. 8,640 $
77 6 1396 اراك امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,845 299,490,232 Rls. 9,029 $
78 1 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,950 259,344,000 Rls. 8,000 $
79 2 1396 اراك امارات متحده عربي 85234900 ساير رسانه ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده ها خواه ضبط شده يا نشده 2,700 251,720,880 Rls. 7,760 $
80 1 1396 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,114 233,149,000 Rls. 7,192 $
81 6 1396 اراك امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 2,132 218,905,624 Rls. 6,600 $
82 8 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 204,466,680 Rls. 5,940 $
83 6 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 1,300 191,404,800 Rls. 5,760 $
84 5 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 1,250 188,691,840 Rls. 5,760 $
85 4 1396 اراك امارات متحده عربي 85234990 --- ساير 1,200 187,300,800 Rls. 5,760 $
86 3 1396 اراك امارات متحده عربي 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,100 178,442,000 Rls. 5,500 $
87 6 1396 اراك امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 875 166,201,146 Rls. 5,107 $
88 7 1396 اراك امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,200 141,046,888 Rls. 4,156 $
89 12 1396 اراك امارات متحده عربي 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 183 125,363,232 Rls. 3,372 $
90 12 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 580 107,755,200 Rls. 2,880 $
91 8 1396 اراك امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 7,500 105,447,000 Rls. 3,000 $
92 10 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 580 103,841,280 Rls. 2,880 $
93 8 1396 اراك امارات متحده عربي 85234100 ک ک ضبط نشده : 590 99,135,360 Rls. 2,880 $
94 3 1396 اراك امارات متحده عربي 85234900 ساير رسانه ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده ها خواه ضبط شده يا نشده 700 93,438,720 Rls. 2,880 $
95 1 1396 اراك امارات متحده عربي 85234900 ساير رسانه ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده ها خواه ضبط شده يا نشده 850 93,363,840 Rls. 2,880 $
96 6 1396 اراك امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 163 86,087,044 Rls. 2,645 $
97 4 1396 اراك امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 95 49,980,907 Rls. 1,541 $
98 2 1396 اراك امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 113 47,824,595 Rls. 1,474 $
مجموع کل
847,853,951,564 ريال
مجموع کل
24,740,097 دلار
[1]