آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 31,075 85,710,948,408 Rls. 2,319,033 $
2 5 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 4,682 43,952,050,000 Rls. 1,348,429 $
3 2 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 12,519 34,203,406,000 Rls. 1,054,269 $
4 4 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 15,204 24,709,055,000 Rls. 758,734 $
5 7 1396 اراك آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 86,850 22,981,169,565 Rls. 695,453 $
6 12 1396 اراك آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 19,700 21,410,144,868 Rls. 572,234 $
7 8 1396 اراك آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 17,537 12,720,320,330 Rls. 386,341 $
8 10 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,070 9,921,654,000 Rls. 273,407 $
9 12 1396 اراك آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 7,200 8,338,477,900 Rls. 224,303 $
10 10 1396 اراك آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 10,404 7,553,331,626 Rls. 214,340 $
11 9 1396 اراك آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,781 7,483,744,800 Rls. 210,283 $
12 7 1396 اراك آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 12,300 6,239,552,500 Rls. 189,589 $
13 8 1396 اراك آلمان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,741 4,433,220,000 Rls. 129,949 $
14 12 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 39,750 3,831,384,186 Rls. 102,402 $
15 11 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 39,750 3,777,194,498 Rls. 102,211 $
16 10 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 39,780 3,609,632,324 Rls. 100,941 $
17 9 1396 اراك آلمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 25,970 3,157,332,948 Rls. 88,717 $
18 5 1396 اراك آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 4,354 2,634,714,544 Rls. 80,673 $
19 6 1396 اراك آلمان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 2,781 2,402,266,277 Rls. 72,708 $
20 1 1396 اراك آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,973 2,252,602,772 Rls. 69,443 $
21 9 1396 اراك آلمان 84323900 ک ک ساير 6,451 2,168,982,553 Rls. 61,708 $
22 6 1396 اراك آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 21,270 2,080,525,303 Rls. 62,725 $
23 9 1396 اراك آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 19,920 2,043,459,734 Rls. 57,418 $
24 8 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 21,390 1,913,751,233 Rls. 54,733 $
25 9 1396 اراك آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 16,518 1,876,804,440 Rls. 53,258 $
26 12 1396 اراك آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 256 1,874,955,700 Rls. 49,740 $
27 6 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 21,390 1,829,460,146 Rls. 55,371 $
28 7 1396 اراك آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 11,970 1,800,115,690 Rls. 53,687 $
29 3 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 19,740 1,711,985,157 Rls. 52,767 $
30 1 1396 اراك آلمان 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 2,708 1,706,728,621 Rls. 52,651 $
31 9 1396 اراك آلمان 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 6,930 1,661,146,670 Rls. 47,141 $
32 9 1396 اراك آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 13,790 1,608,048,330 Rls. 45,549 $
33 8 1396 اراك آلمان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 5,510 1,462,320,000 Rls. 45,062 $
34 2 1396 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 19,950 1,345,309,697 Rls. 41,466 $
35 7 1396 اراك آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 17,100 1,234,398,000 Rls. 37,871 $
36 7 1396 اراك آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,000 1,234,398,000 Rls. 37,871 $
37 8 1396 اراك آلمان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 6,600 1,193,945,940 Rls. 34,686 $
38 8 1396 اراك آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 920 1,001,069,908 Rls. 29,954 $
39 12 1396 اراك آلمان 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 6,224 844,125,744 Rls. 22,561 $
40 8 1396 اراك آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 9,740 835,443,000 Rls. 24,749 $
41 5 1396 اراك آلمان 84323100 ک ک دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 2,410 801,676,250 Rls. 24,359 $
42 10 1396 اراك آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 166 732,507,000 Rls. 21,280 $
43 1 1396 اراك آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 103 653,572,774 Rls. 20,148 $
44 1 1396 اراك آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 75 541,924,528 Rls. 16,706 $
45 2 1396 اراك آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,200 528,937,925 Rls. 16,301 $
46 10 1396 اراك آلمان 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 463 504,256,168 Rls. 14,101 $
47 11 1396 اراك آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 37 468,767,799 Rls. 12,651 $
48 7 1396 اراك آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 15,720 464,366,000 Rls. 14,000 $
49 6 1396 اراك آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 7,200 462,012,000 Rls. 14,076 $
50 2 1396 اراك آلمان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 657 447,290,975 Rls. 13,784 $
51 5 1396 اراك آلمان 84244900 ک ک ساير 713 432,712,000 Rls. 13,148 $
52 4 1396 اراك آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 291 399,254,372 Rls. 12,289 $
53 1 1396 اراك آلمان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 87 327,232,257 Rls. 10,088 $
54 3 1396 اراك آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,100 308,095,515 Rls. 9,492 $
55 10 1396 اراك آلمان 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 37 295,532,734 Rls. 8,264 $
56 7 1396 اراك آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 10 278,891,469 Rls. 8,217 $
57 3 1396 اراك آلمان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 60 244,215,244 Rls. 7,526 $
58 5 1396 اراك آلمان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 1,127 227,946,500 Rls. 6,926 $
59 3 1396 اراك آلمان 38249030 موا دآبکاري 1,000 204,724,800 Rls. 6,309 $
60 10 1396 اراك آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 170 202,287,002 Rls. 5,684 $
61 7 1396 اراك آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 184 175,985,544 Rls. 5,185 $
62 7 1396 اراك آلمان 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 2,500 173,695,000 Rls. 5,367 $
63 7 1396 اراك آلمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 7 168,270,694 Rls. 4,958 $
64 9 1396 اراك آلمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 940 132,272,784 Rls. 3,717 $
65 1 1396 اراك آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,000 107,686,860 Rls. 3,321 $
66 11 1396 اراك آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 29 75,258,214 Rls. 2,031 $
67 4 1396 اراك آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 80 66,470,055 Rls. 2,046 $
68 10 1396 اراك آلمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 32 62,600,333 Rls. 1,759 $
69 4 1396 اراك آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 40 49,501,103 Rls. 1,524 $
مجموع کل
352,287,120,311 ريال
مجموع کل
10,199,684 دلار
[1]