آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 304,971 83,873,124,342 Rls. 2,242,477 $
2 11 1396 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 168,192 46,670,382,364 Rls. 1,263,883 $
3 10 1396 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 56,340 14,208,822,053 Rls. 393,852 $
4 10 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 840,814 14,115,611,766 Rls. 394,027 $
5 12 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 773,792 13,718,927,935 Rls. 367,991 $
6 9 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 672,039 10,761,078,639 Rls. 303,483 $
7 11 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 377,942 6,714,484,485 Rls. 181,810 $
8 12 1396 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 28,700 6,454,168,102 Rls. 173,615 $
9 7 1396 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 26,255 4,401,650,750 Rls. 131,275 $
10 6 1396 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 17,632 2,946,307,200 Rls. 88,160 $
11 8 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 162,497 2,506,469,768 Rls. 72,112 $
12 10 1396 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 8,835 2,277,572,000 Rls. 62,762 $
13 4 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 161,420 2,161,740,552 Rls. 66,321 $
14 6 1396 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 8,478 1,411,205,490 Rls. 42,390 $
15 10 1396 آستارا گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 20,270 1,383,268,320 Rls. 38,682 $
16 6 1396 آستارا گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 19,360 1,065,629,196 Rls. 32,253 $
17 3 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 67,603 868,615,129 Rls. 26,769 $
18 7 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 49,088 718,668,875 Rls. 21,117 $
19 6 1396 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 43,315 615,693,792 Rls. 18,635 $
20 1 1396 آستارا گرجستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 7,630 37,130,060 Rls. 1,145 $
مجموع کل
216,910,550,818 ريال
مجموع کل
5,922,759 دلار
[1]