آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 9,366,696 85,095,608,570 Rls. 2,283,582 $
2 11 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 7,328,949 65,050,590,421 Rls. 1,769,859 $
3 5 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,648,000 32,379,431,481 Rls. 987,547 $
4 3 1396 آستارا چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 4,121,700 31,806,330,811 Rls. 980,145 $
5 7 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,594,052 29,429,580,017 Rls. 868,195 $
6 10 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,480,570 28,737,396,850 Rls. 795,263 $
7 6 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,928,150 28,582,642,377 Rls. 861,127 $
8 9 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,468,654 28,271,797,588 Rls. 800,691 $
9 2 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,894,970 26,503,507,554 Rls. 817,049 $
10 4 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,058,265 24,158,715,998 Rls. 742,868 $
11 7 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,493,305 23,057,920,322 Rls. 683,228 $
12 6 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 2,697,033 22,684,948,332 Rls. 682,713 $
13 11 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,183,177 20,568,147,620 Rls. 560,201 $
14 8 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 915,321 14,504,923,068 Rls. 421,501 $
15 8 1396 آستارا چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,645,749 13,790,439,280 Rls. 398,443 $
16 2 1396 آستارا چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,619,654 13,186,462,134 Rls. 406,480 $
17 12 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 680,672 12,207,937,451 Rls. 327,072 $
18 5 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 825,756 11,748,241,738 Rls. 358,302 $
19 3 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 773,214 10,430,494,252 Rls. 321,475 $
20 1 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 722,035 10,156,398,507 Rls. 313,196 $
21 9 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 526,369 9,131,131,023 Rls. 258,542 $
22 10 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 527,339 8,616,628,349 Rls. 239,354 $
23 4 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 672,027 5,462,456,012 Rls. 168,010 $
24 5 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 550,540 4,505,188,342 Rls. 137,634 $
25 3 1396 آستارا چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 132,730 3,833,848,120 Rls. 118,168 $
26 3 1396 آستارا چين 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 99,000 3,045,127,752 Rls. 93,858 $
27 9 1396 آستارا چين 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 75,800 2,983,173,645 Rls. 84,500 $
28 3 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 330,442 2,682,324,702 Rls. 82,663 $
29 2 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 166,815 2,505,261,728 Rls. 77,231 $
30 2 1396 آستارا چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 56,340 2,407,155,152 Rls. 74,207 $
31 10 1396 آستارا چين 12060090 ک ک ک ساير 40,000 2,210,539,992 Rls. 62,614 $
32 7 1396 آستارا چين 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 17,640 2,159,628,840 Rls. 66,034 $
33 3 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 152,382 2,075,797,540 Rls. 63,967 $
34 12 1396 آستارا چين 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 200,000 2,019,459,000 Rls. 54,323 $
35 11 1396 آستارا چين 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 51,300 2,018,955,263 Rls. 57,188 $
36 1 1396 آستارا چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 43,211 1,873,662,032 Rls. 57,779 $
37 5 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 136,736 1,798,800,454 Rls. 54,865 $
38 11 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 109,143 1,758,567,154 Rls. 47,860 $
39 6 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 109,076 1,681,594,088 Rls. 50,583 $
40 8 1396 آستارا چين 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 172,424 1,679,040,000 Rls. 48,021 $
41 2 1396 آستارا چين 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 20,409 1,649,748,415 Rls. 50,841 $
42 10 1396 آستارا چين 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 42,000 1,561,536,000 Rls. 43,667 $
43 5 1396 آستارا چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 51,002 1,516,986,544 Rls. 46,449 $
44 6 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 183,805 1,515,260,490 Rls. 45,951 $
45 6 1396 آستارا چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 49,380 1,502,910,229 Rls. 45,475 $
46 4 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 106,420 1,473,755,849 Rls. 45,347 $
47 8 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 92,020 1,433,623,239 Rls. 41,186 $
48 1 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 89,436 1,406,601,519 Rls. 43,376 $
49 2 1396 آستارا چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 21,000 1,263,191,595 Rls. 38,942 $
50 1 1396 آستارا چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,160 1,187,430,858 Rls. 36,617 $
51 10 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 69,900 1,172,761,783 Rls. 32,472 $
52 3 1396 آستارا چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 25,877 1,100,562,992 Rls. 33,922 $
53 4 1396 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 70,312 1,074,597,797 Rls. 33,014 $
54 5 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 47,413 1,062,265,071 Rls. 32,380 $
55 4 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 46,630 1,020,060,633 Rls. 31,394 $
56 12 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 40,350 980,721,965 Rls. 26,159 $
57 3 1396 آستارا چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,500 965,282,330 Rls. 29,752 $
58 4 1396 آستارا چين 12060090 ک ک ک ساير 20,000 955,944,016 Rls. 29,423 $
59 6 1396 آستارا چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 22,020 924,867,180 Rls. 27,992 $
60 7 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 66,540 857,572,372 Rls. 25,565 $
61 8 1396 آستارا چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 13,434 785,942,300 Rls. 22,932 $
62 8 1396 آستارا چين 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 19,950 770,048,676 Rls. 22,371 $
63 7 1396 آستارا چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 21,106 653,749,363 Rls. 19,497 $
64 7 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 23,902 560,070,469 Rls. 16,704 $
65 1 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 68,151 554,576,988 Rls. 17,106 $
66 6 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 23,218 542,764,168 Rls. 16,304 $
67 2 1396 آستارا چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 66,009 535,327,384 Rls. 16,502 $
68 8 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 23,360 535,150,970 Rls. 15,547 $
69 3 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 23,613 510,161,935 Rls. 15,724 $
70 2 1396 آستارا چين 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 23,462 506,038,035 Rls. 15,595 $
71 9 1396 آستارا چين 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 79,500 484,668,866 Rls. 13,728 $
72 4 1396 آستارا چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 14,580 428,111,040 Rls. 13,154 $
73 1 1396 آستارا چين 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 68,839 396,918,720 Rls. 12,240 $
74 7 1396 آستارا چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 7,480 341,164,087 Rls. 10,175 $
75 9 1396 آستارا چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 17,120 302,035,740 Rls. 8,555 $
مجموع کل
629,332,263,177 ريال
مجموع کل
18,252,396 دلار
[1]