آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,212,255 16,099,536,963 Rls. 496,118 $
2 4 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,064,937 13,741,447,977 Rls. 422,927 $
3 5 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,009,232 13,298,430,998 Rls. 406,012 $
4 2 1396 آستارا جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,490,725 10,868,937,552 Rls. 335,054 $
5 5 1396 آستارا جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,204,900 10,505,383,920 Rls. 321,073 $
6 3 1396 آستارا جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 748,524 5,021,869,479 Rls. 154,766 $
7 6 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 297,522 4,419,332,161 Rls. 132,854 $
8 6 1396 آستارا جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 312,437 3,175,160,224 Rls. 95,154 $
9 2 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 67,032 909,668,620 Rls. 28,044 $
10 11 1396 آستارا جمهوري كره 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 44,990 800,506,266 Rls. 21,604 $
11 8 1396 آستارا جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 56,089 581,784,767 Rls. 16,975 $
12 7 1396 آستارا جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 60,842 529,728,503 Rls. 15,607 $
مجموع کل
79,951,787,430 ريال
مجموع کل
2,446,188 دلار
[1]