آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 آستارا ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 6,306,156 43,871,089,294 Rls. 1,353,136 $
2 10 1396 آستارا ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,162,790 29,731,727,661 Rls. 831,424 $
3 2 1396 آستارا ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,983,703 22,074,862,452 Rls. 680,544 $
4 5 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 801,932 20,246,408,379 Rls. 617,488 $
5 8 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 714,424 19,156,773,975 Rls. 550,105 $
6 5 1396 آستارا ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,517,150 15,099,164,865 Rls. 460,032 $
7 6 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 564,153 14,424,481,391 Rls. 434,395 $
8 8 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,472,942 13,762,953,895 Rls. 391,862 $
9 3 1396 آستارا ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,925,886 13,758,791,617 Rls. 423,997 $
10 10 1396 آستارا ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,355,010 12,902,814,774 Rls. 360,817 $
11 7 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 452,774 11,738,433,265 Rls. 348,635 $
12 1 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 455,821 11,380,648,656 Rls. 350,982 $
13 4 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 454,080 11,377,111,070 Rls. 349,642 $
14 11 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 363,887 10,348,867,426 Rls. 280,190 $
15 1 1396 آستارا ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 818,695 9,497,209,914 Rls. 292,944 $
16 3 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 326,520 8,158,308,680 Rls. 251,422 $
17 9 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 281,169 7,635,925,207 Rls. 215,844 $
18 10 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 256,861 7,144,627,425 Rls. 197,782 $
19 9 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 687,514 6,551,861,544 Rls. 185,726 $
20 2 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 260,127 6,497,062,376 Rls. 200,300 $
21 12 1396 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 171,966 5,892,355,531 Rls. 157,804 $
22 5 1396 آستارا ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 645,300 5,377,732,725 Rls. 163,845 $
23 4 1396 آستارا ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 969,000 5,121,236,250 Rls. 157,625 $
24 9 1396 آستارا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 122,620 4,745,899,815 Rls. 134,953 $
25 10 1396 آستارا ترکيه 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 432,110 4,114,682,009 Rls. 115,064 $
26 10 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 340,428 3,953,731,496 Rls. 109,707 $
27 11 1396 آستارا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 377,751 3,587,230,889 Rls. 97,074 $
28 4 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 468,662 3,457,396,042 Rls. 106,408 $
29 7 1396 آستارا ترکيه 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 16,800 3,167,678,880 Rls. 93,838 $
30 6 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 375,909 2,698,231,020 Rls. 81,732 $
31 8 1396 آستارا ترکيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 366,985 2,360,729,364 Rls. 67,517 $
32 12 1396 آستارا ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 98,150 2,198,263,476 Rls. 59,133 $
33 1 1396 آستارا ترکيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 43,000 1,997,368,722 Rls. 61,625 $
34 2 1396 آستارا ترکيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 40,000 1,862,312,217 Rls. 57,457 $
35 9 1396 آستارا ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 70,441 1,650,455,876 Rls. 46,375 $
36 12 1396 آستارا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 126,361 1,619,791,735 Rls. 43,572 $
37 11 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 256,846 1,394,718,571 Rls. 37,880 $
38 10 1396 آستارا ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 6,173 1,272,473,788 Rls. 35,065 $
39 9 1396 آستارا ترکيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 25,950 1,179,773,322 Rls. 33,565 $
40 10 1396 آستارا ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 46,008 1,110,205,689 Rls. 30,806 $
41 11 1396 آستارا ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 44,586 1,087,650,795 Rls. 29,755 $
42 4 1396 آستارا ترکيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 4,393 820,513,250 Rls. 25,254 $
43 5 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 115,000 810,778,357 Rls. 24,750 $
44 8 1396 آستارا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 20,250 760,271,310 Rls. 22,183 $
45 2 1396 آستارا ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 62,536 729,764,877 Rls. 22,501 $
46 8 1396 آستارا ترکيه 84821000 بلبرينگ. 618 569,569,217 Rls. 16,619 $
47 1 1396 آستارا ترکيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 70,567 559,780,853 Rls. 17,269 $
48 2 1396 آستارا ترکيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 68,910 522,430,707 Rls. 16,106 $
49 12 1396 آستارا ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 64,027 513,361,138 Rls. 13,809 $
50 3 1396 آستارا ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 39,156 481,630,302 Rls. 14,847 $
51 5 1396 آستارا ترکيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 19,240 288,282,600 Rls. 8,827 $
52 2 1396 آستارا ترکيه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,880 212,180,276 Rls. 6,539 $
53 4 1396 آستارا ترکيه 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 150 179,959,760 Rls. 5,539 $
54 8 1396 آستارا ترکيه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,000 160,435,190 Rls. 4,681 $
55 5 1396 آستارا ترکيه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 700 106,417,355 Rls. 3,258 $
مجموع کل
361,924,417,270 ريال
مجموع کل
10,700,249 دلار
[1]