آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,872,000 27,983,411,524 Rls. 756,026 $
2 10 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,827,000 26,016,580,800 Rls. 730,800 $
3 10 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,047,587 25,566,754,891 Rls. 710,204 $
4 9 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,765,500 24,881,870,800 Rls. 706,200 $
5 4 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,900,500 24,695,237,800 Rls. 760,200 $
6 5 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,814,737 23,714,174,305 Rls. 725,895 $
7 6 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,798,200 23,697,113,200 Rls. 719,280 $
8 7 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,655,000 22,210,242,400 Rls. 662,000 $
9 11 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 1,436,500 21,016,233,800 Rls. 574,600 $
10 2 1396 آستارا آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,210,176 16,053,022,457 Rls. 494,831 $
11 3 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 968,000 12,563,628,800 Rls. 387,200 $
12 9 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 42,630 11,760,535,116 Rls. 332,906 $
13 8 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 1,704,089 11,026,675,033 Rls. 315,742 $
14 10 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 34,280 9,479,395,908 Rls. 263,549 $
15 8 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 682,000 9,450,589,600 Rls. 272,800 $
16 7 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,153,799 8,419,900,173 Rls. 251,199 $
17 7 1396 آستارا آذربايجان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 31,765 7,945,482,650 Rls. 232,514 $
18 12 1396 آستارا آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 878,053 7,823,335,446 Rls. 212,318 $
19 7 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 28,675 7,589,706,766 Rls. 223,860 $
20 6 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 33,880 6,954,554,544 Rls. 208,977 $
21 5 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 30,075 6,647,754,930 Rls. 202,288 $
22 1 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 367,000 4,759,661,363 Rls. 146,839 $
23 5 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 644,734 4,623,472,601 Rls. 141,290 $
24 7 1396 آستارا آذربايجان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 494,233 4,470,300,000 Rls. 134,773 $
25 8 1396 آستارا آذربايجان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 488,100 4,363,906,860 Rls. 131,566 $
26 8 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 17,050 4,337,007,484 Rls. 124,199 $
27 12 1396 آستارا آذربايجان 26080010 ک ک ک سنگ رو? 323,000 4,308,007,844 Rls. 115,499 $
28 8 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 652,884 4,273,546,238 Rls. 126,901 $
29 2 1396 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 300,000 3,891,148,800 Rls. 120,000 $
30 11 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 560,266 3,836,354,223 Rls. 103,812 $
31 11 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 437,693 3,727,965,757 Rls. 101,699 $
32 11 1396 آستارا آذربايجان 10039000 جو باستثناي بذر 615,484 3,654,751,031 Rls. 100,530 $
33 9 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 658,572 3,375,325,444 Rls. 95,855 $
34 9 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 479,840 3,327,379,724 Rls. 94,250 $
35 3 1396 آستارا آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 373,369 3,063,128,996 Rls. 94,403 $
36 10 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 420,619 2,920,524,280 Rls. 81,268 $
37 1 1396 آستارا آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 340,631 2,805,582,357 Rls. 86,525 $
38 10 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 484,000 2,761,548,900 Rls. 79,860 $
39 12 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 318,856 2,637,709,342 Rls. 70,862 $
40 7 1396 آستارا آذربايجان 10039000 جو باستثناي بذر 437,000 2,482,771,800 Rls. 74,290 $
41 4 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 356,976 2,474,217,464 Rls. 76,146 $
42 2 1396 آستارا آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 42,000 2,450,800,800 Rls. 75,600 $
43 4 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 186,876 2,250,515,815 Rls. 69,144 $
44 6 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 249,520 2,208,348,388 Rls. 66,378 $
45 9 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 255,544 2,192,369,240 Rls. 62,100 $
46 7 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 455,566 2,183,108,717 Rls. 64,319 $
47 8 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 168,204 2,180,818,158 Rls. 62,236 $
48 1 1396 آستارا آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 47,851 2,094,848,800 Rls. 64,600 $
49 2 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 153,835 1,846,736,400 Rls. 56,919 $
50 2 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 86,089 1,838,029,549 Rls. 56,657 $
51 12 1396 آستارا آذربايجان 26080090 ک ک ک سا?ر 137,000 1,824,102,392 Rls. 48,905 $
52 9 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 138,587 1,807,263,427 Rls. 51,280 $
53 9 1396 آستارا آذربايجان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 7,200 1,807,142,400 Rls. 50,778 $
54 11 1396 آستارا آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 62,700 1,794,591,562 Rls. 48,562 $
55 9 1396 آستارا آذربايجان 10039000 جو باستثناي بذر 292,000 1,749,214,320 Rls. 49,640 $
56 6 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 137,941 1,694,751,961 Rls. 51,038 $
57 5 1396 آستارا آذربايجان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 7,000 1,617,042,000 Rls. 49,267 $
58 11 1396 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 5,050 1,506,864,450 Rls. 40,779 $
59 10 1396 آستارا آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 31,530 1,489,934,438 Rls. 41,865 $
60 1 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 80,000 1,425,183,200 Rls. 43,960 $
61 4 1396 آستارا آذربايجان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 59,000 1,146,676,800 Rls. 35,400 $
62 7 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 118,050 1,050,936,785 Rls. 30,806 $
63 11 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 174,000 1,034,679,690 Rls. 28,710 $
64 7 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 71,967 908,414,220 Rls. 26,628 $
65 6 1396 آستارا آذربايجان 10039000 جو باستثناي بذر 130,000 871,925,600 Rls. 26,390 $
66 1 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 163,000 845,174,560 Rls. 26,080 $
67 6 1396 آستارا آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 18,700 803,461,920 Rls. 24,223 $
68 9 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 34,341 665,613,120 Rls. 18,888 $
69 3 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 34,719 619,532,780 Rls. 19,095 $
70 8 1396 آستارا آذربايجان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 62,540 590,881,779 Rls. 16,899 $
71 2 1396 آستارا آذربايجان 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 139,770 588,040,344 Rls. 18,139 $
72 5 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 46,884 568,270,373 Rls. 17,347 $
73 3 1396 آستارا آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,000 389,268,000 Rls. 12,000 $
74 1 1396 آستارا آذربايجان 10059010 ---ذرت دامي 56,729 388,968,061 Rls. 12,008 $
75 4 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 18,575 331,925,962 Rls. 10,216 $
76 10 1396 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 23,877 320,613,315 Rls. 8,835 $
77 2 1396 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 55,850 281,584,251 Rls. 8,681 $
78 11 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 16,800 248,317,440 Rls. 6,720 $
79 5 1396 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 12,160 218,731,040 Rls. 6,688 $
80 5 1396 آستارا آذربايجان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 883 120,601,500 Rls. 3,700 $
81 5 1396 آستارا آذربايجان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 840 73,534,320 Rls. 2,256 $
82 3 1396 آستارا آذربايجان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 685 29,195,100 Rls. 900 $
83 5 1396 آستارا آذربايجان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 203 28,765,088 Rls. 882 $
مجموع کل
455,677,289,516 ريال
مجموع کل
13,259,474 دلار
[1]