آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 179,440 14,887,177,664 Rls. 459,254 $
2 12 1396 آبادان چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 55,000 14,794,181,010 Rls. 423,114 $
3 8 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 118,820 10,812,344,102 Rls. 321,524 $
4 1 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 120,000 9,955,764,000 Rls. 307,125 $
5 2 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 120,000 9,955,764,000 Rls. 307,125 $
6 6 1396 آبادان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 137,340 9,039,993,480 Rls. 274,680 $
7 6 1396 آبادان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 72,000 7,569,254,400 Rls. 230,400 $
8 8 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 88,190 7,445,661,573 Rls. 221,400 $
9 3 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 87,500 7,403,004,000 Rls. 228,375 $
10 3 1396 آبادان چين 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 60,700 7,034,943,200 Rls. 216,800 $
11 10 1396 آبادان چين 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 270,000 6,829,390,500 Rls. 189,500 $
12 3 1396 آبادان چين 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 35,208 6,289,362,527 Rls. 193,823 $
13 3 1396 آبادان چين 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 177,000 5,742,588,000 Rls. 177,000 $
14 2 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 62,000 5,187,208,320 Rls. 160,020 $
15 11 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 43,890 4,103,334,925 Rls. 119,725 $
16 3 1396 آبادان چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 57,915 3,791,866,545 Rls. 116,874 $
17 11 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 45,000 3,745,833,262 Rls. 109,294 $
18 10 1396 آبادان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 46,574 3,299,064,118 Rls. 91,542 $
19 12 1396 آبادان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,497 3,146,477,940 Rls. 86,916 $
20 11 1396 آبادان چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 23,126 3,017,952,912 Rls. 83,164 $
21 4 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 32,810 2,749,624,680 Rls. 84,920 $
22 5 1396 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 32,000 2,678,539,500 Rls. 81,900 $
23 3 1396 آبادان چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 39,155 2,668,061,540 Rls. 82,236 $
24 1 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,590 2,604,398,688 Rls. 80,343 $
25 3 1396 آبادان چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 38,400 2,494,159,936 Rls. 76,864 $
26 6 1396 آبادان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 45,600 2,401,219,471 Rls. 72,961 $
27 3 1396 آبادان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 21,360 2,320,590,235 Rls. 71,515 $
28 6 1396 آبادان چين 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 42,000 2,214,910,300 Rls. 67,300 $
29 10 1396 آبادان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 35,301 2,198,379,000 Rls. 61,000 $
30 10 1396 آبادان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 70,000 2,018,184,000 Rls. 56,000 $
31 7 1396 آبادان چين 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 32,561 2,005,662,028 Rls. 59,415 $
32 3 1396 آبادان چين 85063010 قوهکهاي استوانهکاي شكل با اكسيد جيوه به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 28,800 1,891,776,700 Rls. 58,300 $
33 1 1396 آبادان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 36,000 1,750,464,000 Rls. 54,000 $
34 3 1396 آبادان چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 28,755 1,679,606,414 Rls. 51,769 $
35 3 1396 آبادان چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 4,310 1,614,759,587 Rls. 49,763 $
36 9 1396 آبادان چين 40151920 دستكش معاينه 28,779 1,430,662,800 Rls. 40,600 $
37 3 1396 آبادان چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 26,155 1,421,339,196 Rls. 43,809 $
38 8 1396 آبادان چين 40151920 دستكش معاينه 28,779 1,397,533,200 Rls. 40,600 $
39 6 1396 آبادان چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 5,825 1,365,806,500 Rls. 41,500 $
40 9 1396 آبادان چين 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 2,250 1,328,661,391 Rls. 38,767 $
41 3 1396 آبادان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 13,600 1,323,715,200 Rls. 40,800 $
42 12 1396 آبادان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 18,700 1,312,128,800 Rls. 35,296 $
43 12 1396 آبادان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 16,020 1,306,565,062 Rls. 35,144 $
44 6 1396 آبادان چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 15,904 1,283,002,424 Rls. 38,984 $
45 10 1396 آبادان چين 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 6,494 1,227,454,100 Rls. 34,810 $
46 10 1396 آبادان چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 18,003 1,185,142,515 Rls. 32,885 $
47 4 1396 آبادان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 7,000 1,070,224,230 Rls. 32,834 $
48 3 1396 آبادان چين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 13,155 1,056,052,200 Rls. 32,550 $
49 6 1396 آبادان چين 82021000 ا ره دستي. 10,562 1,055,965,890 Rls. 32,086 $
50 3 1396 آبادان چين 90153000 ترا زها 10,325 1,026,852,600 Rls. 31,650 $
51 12 1396 آبادان چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 13,500 997,704,000 Rls. 27,000 $
52 12 1396 آبادان چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,500 997,704,000 Rls. 27,000 $
53 10 1396 آبادان چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 9,210 996,197,246 Rls. 27,642 $
54 2 1396 آبادان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,800 995,024,528 Rls. 30,704 $
55 6 1396 آبادان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,810 992,543,328 Rls. 30,184 $
56 12 1396 آبادان چين 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 5,355 952,822,692 Rls. 25,704 $
57 12 1396 آبادان چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 5,250 917,887,680 Rls. 24,840 $
58 5 1396 آبادان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 10,980 911,161,300 Rls. 27,860 $
59 7 1396 آبادان چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 8,351 850,348,926 Rls. 25,053 $
60 6 1396 آبادان چين 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,375 849,531,643 Rls. 25,813 $
61 10 1396 آبادان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 12,525 833,442,448 Rls. 23,598 $
62 5 1396 آبادان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 18,736 826,643,000 Rls. 25,400 $
63 3 1396 آبادان چين 85437020 ---لامپ LED 7,200 817,588,800 Rls. 25,200 $
64 1 1396 آبادان چين 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 18,000 816,883,200 Rls. 25,200 $
65 6 1396 آبادان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,230 772,391,702 Rls. 23,578 $
66 10 1396 آبادان چين 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 7,325 725,371,360 Rls. 20,510 $
67 1 1396 آبادان چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 2,132 697,332,992 Rls. 21,512 $
68 6 1396 آبادان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,600 691,131,000 Rls. 21,000 $
69 10 1396 آبادان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 10,800 667,388,222 Rls. 18,518 $
70 6 1396 آبادان چين 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 2,118 666,973,240 Rls. 20,360 $
71 5 1396 آبادان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,945 651,576,510 Rls. 19,890 $
72 4 1396 آبادان چين 40151920 دستكش معاينه 14,542 641,136,500 Rls. 19,700 $
73 10 1396 آبادان چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 1,777 639,692,250 Rls. 17,750 $
74 12 1396 آبادان چين 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 5,760 634,286,400 Rls. 17,600 $
75 3 1396 آبادان چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,220 630,321,825 Rls. 19,425 $
76 12 1396 آبادان چين 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 4,650 627,693,345 Rls. 16,777 $
77 12 1396 آبادان چين 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,940 625,276,650 Rls. 17,350 $
78 5 1396 آبادان چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 7,395 605,632,012 Rls. 18,488 $
79 3 1396 آبادان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,396 604,176,375 Rls. 18,625 $
80 3 1396 آبادان چين 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 7,240 587,326,900 Rls. 18,100 $
81 3 1396 آبادان چين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 7,200 584,082,000 Rls. 18,000 $
82 3 1396 آبادان چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,500 575,969,750 Rls. 17,750 $
83 12 1396 آبادان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 10,409 570,628,800 Rls. 16,320 $
84 3 1396 آبادان چين 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 5,750 569,479,950 Rls. 17,550 $
85 12 1396 آبادان چين 73239210 ک ک ک اجزاء و قطعات 7,500 559,379,376 Rls. 15,138 $
86 3 1396 آبادان چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 4,968 553,624,416 Rls. 17,064 $
87 7 1396 آبادان چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 7,426 552,037,920 Rls. 16,464 $
88 10 1396 آبادان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,535 547,141,392 Rls. 15,498 $
89 3 1396 آبادان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 6,500 536,381,970 Rls. 16,530 $
90 9 1396 آبادان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,600 533,835,000 Rls. 15,000 $
91 10 1396 آبادان چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 100 528,600,000 Rls. 15,000 $
92 8 1396 آبادان چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 6,204 521,136,000 Rls. 14,905 $
93 9 1396 آبادان چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,160 511,216,042 Rls. 14,480 $
94 10 1396 آبادان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 1,680 507,456,000 Rls. 14,400 $
95 7 1396 آبادان چين 85164000 ا توي برقي 2,396 502,447,050 Rls. 14,985 $
96 9 1396 آبادان چين 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 4,800 469,929,600 Rls. 13,440 $
97 12 1396 آبادان چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 3,720 466,951,681 Rls. 12,480 $
98 10 1396 آبادان چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,570 463,894,560 Rls. 13,140 $
99 12 1396 آبادان چين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 14,100 453,973,735 Rls. 12,182 $
100 6 1396 آبادان چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 4,500 444,298,500 Rls. 13,500 $
مجموع کل
229,808,262,481 ريال
مجموع کل
6,862,463 دلار