آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 67,213,400 1,781,546,072,178 Rls. 57,951,200 $
2 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,250,000 528,879,682,361 Rls. 16,369,290 $
3 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,911,000 466,003,714,034 Rls. 15,326,752 $
4 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,524,000 364,896,371,974 Rls. 12,044,010 $
5 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,525,000 145,579,563,856 Rls. 4,817,309 $
6 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,672,000 125,713,065,108 Rls. 3,979,680 $
7 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 672,747 87,194,693,197 Rls. 2,763,554 $
8 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 649,080 75,618,064,215 Rls. 2,350,695 $
9 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 474,628 58,623,261,440 Rls. 1,841,794 $
10 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 355,312 48,674,404,972 Rls. 1,553,825 $
11 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 317,950 41,985,590,356 Rls. 1,385,837 $
12 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 256,580 36,655,247,946 Rls. 1,131,505 $
13 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 284,924 35,780,722,915 Rls. 1,151,281 $
14 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,000,000 34,786,000,000 Rls. 1,077,095 $
15 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 236,650 32,004,074,823 Rls. 989,686 $
16 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 219,740 26,565,760,928 Rls. 874,918 $
17 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 230,230 25,970,821,474 Rls. 848,863 $
18 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 960,000 25,185,839,738 Rls. 816,000 $
19 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 391,000 19,073,185,000 Rls. 601,694 $
20 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 520,000 18,603,000,000 Rls. 583,844 $
21 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 112,275 16,423,832,625 Rls. 543,452 $
22 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 335,600 15,623,134,872 Rls. 482,348 $
23 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 414,500 14,761,617,900 Rls. 456,140 $
24 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 277,500 13,898,587,500 Rls. 430,630 $
25 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 86,018 13,404,286,000 Rls. 442,444 $
26 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 303,250 13,380,375,250 Rls. 417,215 $
27 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 115,600 12,893,410,000 Rls. 418,521 $
28 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 250,000 12,693,543,750 Rls. 392,236 $
29 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 250,000 12,416,071,500 Rls. 387,156 $
30 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 275,000 11,851,900,000 Rls. 383,061 $
31 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 185,000 10,894,650,000 Rls. 356,151 $
32 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 80,000 10,679,176,000 Rls. 345,492 $
33 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 89,996 10,365,696,224 Rls. 320,136 $
34 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 237,500 10,280,652,500 Rls. 334,618 $
35 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن,که درجاي ديگرذکرنشده. 391,953 10,155,724,789 Rls. 313,607 $
36 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 73,700 10,066,635,198 Rls. 329,573 $
37 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 222,000 9,996,660,000 Rls. 317,183 $
38 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 62,100 9,870,068,298 Rls. 305,386 $
39 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 31,350 9,742,910,860 Rls. 300,689 $
40 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 150,000 9,438,000,000 Rls. 291,366 $
41 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 267,000 9,316,981,750 Rls. 290,011 $
42 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 249,700 9,029,651,400 Rls. 299,064 $
43 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 125,000 7,358,700,000 Rls. 243,062 $
44 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 99,207 6,888,445,872 Rls. 212,856 $
45 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 148,000 6,692,560,000 Rls. 210,478 $
46 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 190,000 6,469,500,000 Rls. 211,906 $
47 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 60,376 6,429,230,220 Rls. 204,688 $
48 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 126,931 6,419,569,440 Rls. 206,398 $
49 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 180,000 6,341,530,750 Rls. 195,698 $
50 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,000 6,037,006,200 Rls. 191,889 $
51 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 58,024 5,546,668,680 Rls. 174,440 $
52 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 51,339 5,320,754,300 Rls. 164,484 $
53 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 10,000 5,288,713,600 Rls. 170,356 $
54 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 99,540 5,285,649,600 Rls. 173,414 $
55 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 52,144 4,931,972,333 Rls. 162,332 $
56 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 133,105 4,775,399,317 Rls. 157,591 $
57 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 42,242 4,734,925,700 Rls. 146,311 $
58 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 4,190 4,725,825,000 Rls. 145,953 $
59 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 112,880 4,640,546,240 Rls. 150,876 $
60 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن,که درجاي ديگرذکرنشده. 174,520 4,468,765,008 Rls. 139,616 $
61 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 137,000 4,417,213,100 Rls. 145,975 $
62 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 47,580 4,294,095,000 Rls. 132,747 $
63 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 92,500 4,174,062,500 Rls. 128,933 $
64 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 39,812 3,662,056,374 Rls. 121,434 $
65 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 28,000 3,609,000,000 Rls. 119,446 $
66 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 105,150 3,518,715,400 Rls. 115,750 $
67 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسهکوچکا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون,کيسه ا سپتيک5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا واکسيژن 34,326 3,467,660,000 Rls. 109,211 $
68 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,425 3,407,692,500 Rls. 111,076 $
69 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 156,790 3,322,772,076 Rls. 109,753 $
70 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 72,500 3,144,614,600 Rls. 101,292 $
71 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 285,800 3,120,239,828 Rls. 102,461 $
72 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 50,000 3,111,750,000 Rls. 100,818 $
73 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحداکثر375کيلو ولت آمپر 30,451 3,058,548,520 Rls. 94,394 $
74 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,000 3,017,053,750 Rls. 97,750 $
75 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 2,994,674,800 Rls. 98,606 $
76 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 78,580 2,927,949,000 Rls. 90,500 $
77 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 137,308 2,910,476,679 Rls. 96,115 $
78 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 25,370 2,864,656,500 Rls. 88,500 $
79 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,000 2,850,496,000 Rls. 88,000 $
80 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 141,480 2,804,222,880 Rls. 86,734 $
81 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 78,100 2,745,100,101 Rls. 88,672 $
82 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن,که درجاي ديگرذکرنشده. 106,840 2,691,879,392 Rls. 85,472 $
83 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 24,024 2,668,293,888 Rls. 82,446 $
84 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسهکوچکا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون,کيسه ا سپتيک5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا واکسيژن 23,999 2,634,677,500 Rls. 81,370 $
85 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,000 2,632,842,300 Rls. 85,800 $
86 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 54,325 2,631,349,880 Rls. 86,926 $
87 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 137,715 2,584,328,250 Rls. 80,500 $
88 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 75,566 2,515,884,600 Rls. 78,600 $
89 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسهکوچکا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون,کيسه ا سپتيک5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا واکسيژن 23,497 2,435,700,000 Rls. 78,688 $
90 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 9,861 2,416,950,000 Rls. 75,000 $
91 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 26,072 2,413,017,152 Rls. 79,869 $
92 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15,444 2,410,798,992 Rls. 76,026 $
93 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 28,485 2,342,216,760 Rls. 72,255 $
94 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 3,300 2,278,590,000 Rls. 74,272 $
95 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,613 2,276,347,230 Rls. 71,590 $
96 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 45,000 2,261,473,640 Rls. 74,674 $
97 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,574 2,218,959,450 Rls. 70,645 $
98 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 57,000 2,214,569,700 Rls. 68,368 $
99 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,858 2,202,018,768 Rls. 72,432 $
100 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,056 2,197,990,856 Rls. 67,829 $
مجموع کل
4,454,329,403,156 ريال
مجموع کل
143,568,586 دلار