آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 12,245,629 2,619,383,306,528 Rls. 85,512,116 $
2 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,448,706 2,204,010,607,859 Rls. 73,005,118 $
3 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,653,611 1,411,748,572,279 Rls. 45,041,449 $
4 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,758,748 1,336,200,853,568 Rls. 42,033,059 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,746,593 1,165,990,247,773 Rls. 36,517,606 $
6 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,697,574 1,061,494,999,734 Rls. 34,799,060 $
7 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,678,919 992,214,148,423 Rls. 32,138,865 $
8 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,038,976 765,794,246,460 Rls. 24,599,944 $
9 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 2,347,997 711,430,491,240 Rls. 23,547,945 $
10 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,121,568 656,141,881,433 Rls. 21,654,670 $
11 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 1,535,716 474,286,994,160 Rls. 15,698,630 $
12 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,461,428 385,822,498,187 Rls. 12,505,412 $
13 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 1,351,354 307,384,238,301 Rls. 9,968,218 $
14 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,355,552 277,979,972,481 Rls. 8,884,525 $
15 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,085,218 276,781,384,751 Rls. 9,082,633 $
16 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 1,162,326 268,601,253,075 Rls. 8,815,731 $
17 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,529,057 266,844,024,792 Rls. 8,243,257 $
18 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,221,807 250,857,534,984 Rls. 7,751,266 $
19 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 945,869 241,166,207,190 Rls. 7,940,965 $
20 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 784,707 234,639,266,330 Rls. 7,768,998 $
21 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 996,176 223,072,819,408 Rls. 7,346,549 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 824,422 215,405,963,318 Rls. 6,946,629 $
23 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 142,598 212,455,295,131 Rls. 6,973,404 $
24 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيمکاري, زردجوشکاري ياجوشکاري,که درجاي ديگرمذکورنباشد 226,229 202,751,297,885 Rls. 6,696,988 $
25 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 187,289 194,560,104,989 Rls. 6,311,920 $
26 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 658,757 150,256,307,631 Rls. 4,851,025 $
27 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 554,876 144,110,452,194 Rls. 4,611,014 $
28 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 143,328 133,492,857,838 Rls. 4,399,060 $
29 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 558,104 132,766,170,984 Rls. 4,248,822 $
30 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 104,654 120,226,266,657 Rls. 3,848,177 $
31 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 345,235 103,234,528,180 Rls. 3,418,136 $
32 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 359,339 92,480,575,987 Rls. 2,890,323 $
33 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 104,745 92,044,049,676 Rls. 2,964,831 $
34 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 40,110 86,526,245,447 Rls. 2,702,384 $
35 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 354,347 83,766,159,506 Rls. 2,615,986 $
36 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 283,093 65,711,131,549 Rls. 2,087,353 $
37 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 37,456 58,449,025,697 Rls. 1,855,261 $
38 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 225,778 58,177,783,032 Rls. 1,804,155 $
39 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 185,581 57,033,890,274 Rls. 1,892,845 $
40 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 251,040 55,652,920,128 Rls. 1,750,257 $
41 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 368,748 52,658,531,308 Rls. 1,743,544 $
42 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 19,222 51,823,734,593 Rls. 1,608,524 $
43 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيمکاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 82,210 44,833,480,300 Rls. 1,394,466 $
44 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 195,739 44,520,219,286 Rls. 1,475,610 $
45 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 162,064 41,115,564,561 Rls. 1,295,334 $
46 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 13,028 39,944,550,256 Rls. 1,257,788 $
47 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 655,687 36,065,985,941 Rls. 1,149,946 $
48 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 54,581 35,948,830,114 Rls. 1,192,121 $
49 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 147,365 32,190,373,253 Rls. 1,000,910 $
50 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 122,029 29,910,798,245 Rls. 941,168 $
51 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري ,که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 14,086 29,462,535,172 Rls. 983,396 $
52 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 34,348 29,116,911,415 Rls. 961,748 $
53 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 99,581 27,096,984,266 Rls. 896,387 $
54 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 112,444 26,639,009,434 Rls. 845,609 $
55 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعيکه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 117,017 25,960,046,400 Rls. 807,442 $
56 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 95,570 24,215,131,257 Rls. 801,003 $
57 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 103,705 23,502,001,723 Rls. 725,550 $
58 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 342,047 22,143,718,583 Rls. 683,944 $
59 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 80,400 18,978,117,358 Rls. 628,373 $
60 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 14,862 17,116,844,303 Rls. 528,183 $
61 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 42,180 12,646,883,520 Rls. 398,302 $
62 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 21,818 11,977,714,790 Rls. 369,554 $
63 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 21,106 11,700,501,078 Rls. 387,080 $
64 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,445 10,727,020,894 Rls. 331,109 $
65 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري ,که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,375 9,354,807,070 Rls. 308,945 $
66 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري ,که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,492 9,053,219,520 Rls. 279,360 $
67 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 5,719 3,847,123,800 Rls. 123,921 $
68 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 59,519 3,328,242,961 Rls. 109,665 $
69 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 2,007 2,482,398,140 Rls. 78,931 $
70 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري ,که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 673 2,370,227,520 Rls. 75,840 $
71 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,854 2,081,913,426 Rls. 68,974 $
72 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 903 1,963,487,200 Rls. 60,583 $
73 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,148 1,513,000,000 Rls. 50,000 $
74 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 57,948 1,360,932,501 Rls. 42,030 $
75 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 3,059 1,354,171,807 Rls. 44,679 $
76 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 5,085 1,294,470,912 Rls. 42,316 $
77 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 931 1,268,242,114 Rls. 41,891 $
78 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 3,371 1,253,152,521 Rls. 39,411 $
79 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 38,988 951,650,182 Rls. 31,020 $
80 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,090 928,006,200 Rls. 30,600 $
81 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 4,365 711,058,084 Rls. 23,360 $
82 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,375 627,768,900 Rls. 20,700 $
83 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حداکثر 5تن 3,520 606,540,000 Rls. 20,000 $
84 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 745 506,637,714 Rls. 16,735 $
85 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,516 475,317,500 Rls. 15,700 $
86 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,940 337,165,250 Rls. 11,110 $
87 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,142 244,325,484 Rls. 8,003 $
88 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,071 233,526,207 Rls. 7,277 $
89 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 8,500 176,486,721 Rls. 5,829 $
مجموع کل
19,139,565,934,844 ريال
مجموع کل
619,688,557 دلار
[1]