آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,990,050 951,794,142,389 Rls. 29,982,963 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,801,890 874,644,217,135 Rls. 27,065,627 $
3 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,371,632 628,262,978,318 Rls. 20,530,766 $
4 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,281,315 607,523,605,541 Rls. 19,852,972 $
5 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,325,900 604,175,013,289 Rls. 20,129,952 $
6 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,038,656 538,121,837,684 Rls. 16,616,380 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,062,900 512,619,532,975 Rls. 15,847,181 $
8 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 980,800 502,400,376,752 Rls. 15,583,517 $
9 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,002,600 494,459,744,992 Rls. 15,855,168 $
10 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 971,400 461,040,636,375 Rls. 14,870,061 $
11 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 735,196 370,964,382,720 Rls. 11,460,880 $
12 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 730,000 351,232,350,118 Rls. 11,084,616 $
13 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 705,800 351,192,513,710 Rls. 11,282,075 $
14 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 794,400 346,210,606,306 Rls. 10,925,747 $
15 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 643,950 311,484,275,598 Rls. 9,914,762 $
16 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 570,200 270,062,544,294 Rls. 8,905,077 $
17 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 461,300 201,520,566,310 Rls. 6,545,000 $
18 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 466,536 147,664,487,713 Rls. 4,622,428 $
19 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 320,700 123,011,601,873 Rls. 3,873,409 $
20 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 339,364 106,650,241,476 Rls. 3,463,795 $
21 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 226,700 87,822,980,464 Rls. 2,778,923 $
22 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 189,300 82,819,000,000 Rls. 2,750,000 $
23 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 166,800 65,218,768,070 Rls. 2,025,250 $
24 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 120,500 52,029,357,149 Rls. 1,707,000 $
25 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 114,000 47,751,367,412 Rls. 1,526,237 $
26 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 106,900 40,678,263,807 Rls. 1,297,594 $
27 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 70,960 27,671,600,194 Rls. 854,610 $
28 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 57,000 23,503,603,796 Rls. 756,448 $
29 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 47,000 18,045,577,350 Rls. 568,350 $
30 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84304190 ساير ماشين آلات سوراخکردن زمين يا چاهکنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 24,598 15,497,253,720 Rls. 493,386 $
31 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 71,394 10,217,316,323 Rls. 335,175 $
32 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 39,454 6,222,756,910 Rls. 195,980 $
33 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 30,248 4,052,989,440 Rls. 132,494 $
34 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,720 3,560,040,000 Rls. 110,000 $
35 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 21,110 3,196,093,260 Rls. 101,952 $
36 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 4,465 2,512,288,680 Rls. 82,840 $
37 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 10,106 1,819,198,776 Rls. 59,685 $
38 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,100 1,726,335,345 Rls. 53,795 $
39 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,972 1,677,085,740 Rls. 55,260 $
40 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,590 1,402,356,000 Rls. 46,000 $
41 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 72125010 کککبا پوشش آلومينايز 23,480 959,509,375 Rls. 29,662 $
42 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 4,998 945,028,800 Rls. 29,200 $
43 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,180 626,757,283 Rls. 19,375 $
44 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت وکشنده جاده ا ي 1,160 573,140,679 Rls. 17,701 $
45 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 1,900 499,575,591 Rls. 15,429 $
46 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 300 272,015,979 Rls. 8,401 $
47 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 450 229,923,279 Rls. 7,101 $
48 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 3,090 206,965,632 Rls. 6,789 $
49 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 210 165,165,279 Rls. 5,101 $
50 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ،کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 200 142,499,979 Rls. 4,401 $
51 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 380 94,740,954 Rls. 2,926 $
52 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتور 1,000 92,730,000 Rls. 3,000 $
53 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,240 80,921,760 Rls. 2,654 $
54 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 340 24,595,520 Rls. 761 $
55 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشندهکه درجاي ديگرمذکورنباشند 250 8,941,248 Rls. 293 $
مجموع کل
9,257,382,399,362 ريال
مجموع کل
294,496,148 دلار
[1]