آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 980,796 10,188,848,575,410 Rls. 323,985,861 $
2 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 665,613 8,060,092,637,955 Rls. 266,028,047 $
3 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 410,155 2,662,535,817,965 Rls. 85,192,968 $
4 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 368,349 2,318,664,794,775 Rls. 76,586,781 $
5 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 418,559 2,259,670,328,402 Rls. 74,136,166 $
6 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 62,249,831 797,222,407,548 Rls. 24,612,138 $
7 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 58,231,362 692,244,289,880 Rls. 21,626,185 $
8 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,984,074 540,088,401,782 Rls. 17,660,017 $
9 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 40,301,840 477,487,490,278 Rls. 14,842,110 $
10 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 35,898,731 431,843,231,373 Rls. 13,355,162 $
11 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 396,950 223,639,734,000 Rls. 6,980,670 $
12 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 22,910,582 184,402,806,144 Rls. 6,054,638 $
13 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 17,984,784 172,578,253,558 Rls. 5,377,822 $
14 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 249,231,638 159,594,405,645 Rls. 5,167,149 $
15 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 19,608,516 159,235,238,445 Rls. 5,145,272 $
16 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,800,820 156,851,103,803 Rls. 4,996,598 $
17 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 19,405,710 147,120,669,891 Rls. 4,614,134 $
18 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 13,101,111 138,216,975,029 Rls. 4,265,640 $
19 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 6,474,306 117,077,550,146 Rls. 3,756,162 $
20 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 6,068,747 101,917,262,191 Rls. 3,244,416 $
21 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 13,755,835 96,426,406,235 Rls. 3,006,804 $
22 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 13,366,215 91,836,338,345 Rls. 2,835,684 $
23 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 12,012,836 87,918,773,621 Rls. 2,716,547 $
24 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,552,740 87,414,133,612 Rls. 2,803,696 $
25 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 9,310,232 86,861,868,708 Rls. 2,688,918 $
26 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 6,268,783 81,679,884,463 Rls. 2,686,326 $
27 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 11,396,341 80,246,582,399 Rls. 2,480,652 $
28 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 7,355,221 71,126,217,767 Rls. 2,234,647 $
29 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 5,291,870 69,648,655,643 Rls. 2,274,786 $
30 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 6,477,283 69,615,183,468 Rls. 2,150,876 $
31 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 8,556,806 63,952,026,933 Rls. 2,010,687 $
32 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 9,165,725 62,839,518,496 Rls. 1,954,247 $
33 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 6,166,712 60,140,832,543 Rls. 1,880,833 $
34 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,342,960 60,121,924,079 Rls. 1,878,112 $
35 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,006,940 60,090,380,895 Rls. 1,894,143 $
36 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 6,947,325 59,989,100,407 Rls. 1,855,973 $
37 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,436,850 54,331,433,864 Rls. 1,677,301 $
38 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84193900 ساير خشککننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 106,112 54,144,305,000 Rls. 1,672,204 $
39 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,622,645 52,307,214,584 Rls. 1,616,780 $
40 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,913,525 48,548,864,841 Rls. 1,520,586 $
41 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,334,386 45,042,479,061 Rls. 1,397,674 $
42 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 5,721 41,597,125,000 Rls. 1,362,500 $
43 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 466,985 40,903,447,624 Rls. 1,343,784 $
44 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,344,533 39,237,293,920 Rls. 1,291,373 $
45 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 3,843,304 38,944,960,508 Rls. 1,285,978 $
46 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,689,740 38,685,899,692 Rls. 1,193,936 $
47 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 3,452,680 38,239,817,588 Rls. 1,260,917 $
48 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,646,040 37,014,343,433 Rls. 1,184,344 $
49 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,476,020 36,893,490,326 Rls. 1,138,969 $
50 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 559,424 36,334,097,458 Rls. 1,197,209 $
51 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,697,844 35,170,631,160 Rls. 1,090,463 $
52 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,984,120 34,712,981,518 Rls. 1,147,403 $
53 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,313,285 33,215,851,109 Rls. 1,026,365 $
54 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 2,616,677 32,899,279,928 Rls. 1,077,675 $
55 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,812,900 31,549,927,298 Rls. 981,760 $
56 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,254,665 31,148,087,021 Rls. 964,191 $
57 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,832,938 28,222,614,755 Rls. 915,319 $
58 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 13,029 28,216,302,666 Rls. 922,403 $
59 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,500,000 25,733,820,000 Rls. 819,288 $
60 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,407,515 25,302,527,469 Rls. 805,557 $
61 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,186,326 24,963,492,999 Rls. 824,022 $
62 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,202,587 24,744,696,089 Rls. 818,412 $
63 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 64,625 24,669,296,000 Rls. 761,351 $
64 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,075,830 24,537,987,198 Rls. 780,769 $
65 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,425,000 24,531,770,377 Rls. 764,444 $
66 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,952,000 24,301,914,912 Rls. 769,901 $
67 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,105,588 24,104,686,392 Rls. 744,792 $
68 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 996,660 23,925,944,194 Rls. 739,276 $
69 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,689,274 23,404,373,463 Rls. 723,151 $
70 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,504,250 22,719,083,688 Rls. 733,963 $
71 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,810,346 21,355,447,904 Rls. 706,035 $
72 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,561,140 20,089,342,753 Rls. 624,843 $
73 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,233,248 19,767,953,821 Rls. 610,838 $
74 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 2,687,011 19,706,129,857 Rls. 642,333 $
75 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 3,115,346 19,538,515,508 Rls. 644,261 $
76 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 380,000 19,323,614,880 Rls. 601,815 $
77 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,432,120 19,134,948,522 Rls. 632,351 $
78 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,150,878 19,130,204,504 Rls. 595,741 $
79 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,873,384 18,365,602,376 Rls. 599,489 $
80 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,944,819 18,294,228,242 Rls. 600,895 $
81 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,442,020 16,953,006,836 Rls. 548,786 $
82 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,665,156 16,377,676,378 Rls. 526,595 $
83 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 316,000 16,247,170,368 Rls. 516,587 $
84 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,921,491 15,631,175,589 Rls. 504,916 $
85 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 300,000 15,346,857,600 Rls. 474,172 $
86 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,300,000 14,805,529,180 Rls. 473,731 $
87 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,585,101 14,767,384,299 Rls. 455,763 $
88 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 200,000 14,164,149,095 Rls. 466,709 $
89 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 260,000 13,862,176,800 Rls. 428,043 $
90 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,107,954 13,768,067,937 Rls. 432,102 $
91 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 487,964 13,550,000,529 Rls. 426,745 $
92 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,020,850 13,136,685,723 Rls. 408,593 $
93 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,921,491 12,842,331,470 Rls. 403,048 $
94 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,040,116 12,691,422,623 Rls. 405,645 $
95 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,495,519 12,440,395,595 Rls. 411,457 $
96 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 934,830 11,419,784,631 Rls. 352,788 $
97 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا(کابينکنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحويکهکاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 129,200 11,331,741,724 Rls. 350,026 $
98 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 577,178 11,026,313,035 Rls. 340,388 $
99 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 868,660 10,958,780,806 Rls. 341,344 $
100 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 827,140 10,833,460,285 Rls. 335,957 $
مجموع کل
32,796,399,941,838 ريال
مجموع کل
1,056,396,922 دلار