آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 104,919,367 1,179,484,853,194 Rls. 37,510,864 $
2 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 75,969,728 878,827,216,068 Rls. 27,789,914 $
3 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 51,505,808 557,693,393,716 Rls. 17,870,882 $
4 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 48,024,330 538,323,958,996 Rls. 17,410,065 $
5 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 46,303,838 392,229,076,995 Rls. 12,946,369 $
6 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 20,703,580 262,308,253,506 Rls. 8,344,618 $
7 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 27,167,452 219,703,521,487 Rls. 7,265,025 $
8 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 20,677,550 214,976,134,964 Rls. 7,015,770 $
9 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 696,360 204,579,960,000 Rls. 6,644,364 $
10 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,306,667 195,324,338,470 Rls. 6,458,665 $
11 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 696,360 194,765,280,000 Rls. 6,500,486 $
12 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 14,459,740 179,786,995,056 Rls. 5,771,432 $
13 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 19,018,485 179,596,569,891 Rls. 5,912,515 $
14 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 12,764,030 169,979,091,783 Rls. 5,376,396 $
15 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 13,313,333 158,670,511,524 Rls. 5,226,308 $
16 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 14,330,150 152,750,292,674 Rls. 5,042,599 $
17 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 9,791,240 116,982,731,702 Rls. 3,748,588 $
18 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,080,570 116,202,534,155 Rls. 3,806,181 $
19 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 10,005,580 107,344,544,357 Rls. 3,547,554 $
20 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,096,130 105,860,618,964 Rls. 3,425,244 $
21 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,568,330 96,151,831,874 Rls. 3,062,365 $
22 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,978,160 90,563,838,797 Rls. 2,988,511 $
23 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 7,688,098 83,282,837,897 Rls. 2,748,740 $
24 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 6,436,190 82,618,179,982 Rls. 2,712,618 $
25 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,237,130 82,496,789,354 Rls. 2,610,649 $
26 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,899,520 75,702,656,919 Rls. 2,490,061 $
27 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 6,555,140 72,507,496,669 Rls. 2,308,750 $
28 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 5,294,060 70,610,887,820 Rls. 2,286,445 $
29 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,917,940 60,572,382,819 Rls. 1,936,024 $
30 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 4,261,570 55,800,152,391 Rls. 1,776,370 $
31 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 5,943,760 55,435,848,426 Rls. 1,827,776 $
32 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,960,230 55,417,971,954 Rls. 1,822,094 $
33 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,063,114 54,895,885,642 Rls. 1,800,692 $
34 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 4,005,270 52,554,566,110 Rls. 1,657,424 $
35 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 4,359,810 48,793,170,329 Rls. 1,564,705 $
36 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,858,552 47,813,692,846 Rls. 1,533,112 $
37 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,694,020 45,519,731,263 Rls. 1,449,270 $
38 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 6,246,633 44,423,828,228 Rls. 1,405,931 $
39 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,822,439 43,953,267,042 Rls. 1,444,973 $
40 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 4,882,690 43,772,581,976 Rls. 1,444,720 $
41 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,418,622 40,515,949,847 Rls. 1,318,664 $
42 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 4,073,080 40,235,718,154 Rls. 1,331,060 $
43 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 3,147,850 39,406,710,100 Rls. 1,261,969 $
44 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,745,820 38,800,911,923 Rls. 1,283,104 $
45 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 5,464,452 36,263,740,560 Rls. 1,199,328 $
46 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,588,090 35,488,590,087 Rls. 1,170,926 $
47 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,126,775 34,367,995,389 Rls. 1,134,351 $
48 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,892,440 31,994,951,688 Rls. 1,042,928 $
49 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 2,666,320 31,414,029,882 Rls. 1,015,802 $
50 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 2,126,520 28,834,856,340 Rls. 949,505 $
51 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,572,880 28,792,243,795 Rls. 924,666 $
52 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 3,081,630 28,727,710,034 Rls. 948,225 $
53 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 3,322,270 27,697,260,462 Rls. 912,760 $
54 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,996,945 26,836,784,389 Rls. 854,403 $
55 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,193,597 25,669,498,380 Rls. 831,670 $
56 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,966,260 24,895,679,168 Rls. 823,079 $
57 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 1,437,337 24,444,426,387 Rls. 789,928 $
58 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,155,250 24,105,158,964 Rls. 768,332 $
59 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 3,696,457 24,086,159,113 Rls. 796,078 $
60 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,983,600 23,579,047,634 Rls. 769,910 $
61 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10011910 گندم دامي 3,371,550 22,822,207,374 Rls. 753,581 $
62 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,000,000 22,796,109,098 Rls. 751,132 $
63 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,382,200 22,761,337,276 Rls. 736,676 $
64 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,998,060 21,543,256,562 Rls. 710,351 $
65 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 1,725,350 21,142,253,525 Rls. 687,599 $
66 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 2,425,140 20,925,017,348 Rls. 691,165 $
67 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 190,957 20,847,291,274 Rls. 666,324 $
68 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,306,740 20,391,471,857 Rls. 672,530 $
69 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 1,765,820 20,188,613,070 Rls. 652,846 $
70 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,942,687 20,135,630,066 Rls. 621,336 $
71 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 2,052,289 19,605,028,020 Rls. 616,568 $
72 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 1,395,750 19,182,500,116 Rls. 620,990 $
73 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,986,200 18,360,919,419 Rls. 605,791 $
74 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,202,100 17,143,387,318 Rls. 564,875 $
75 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080,390 16,324,435,203 Rls. 523,464 $
76 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,047,381 16,095,608,436 Rls. 530,351 $
77 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 1,650,350 15,610,095,436 Rls. 514,985 $
78 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,448,970 15,125,730,422 Rls. 488,268 $
79 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 420,120 14,778,011,900 Rls. 485,496 $
80 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 525,000 13,707,698,445 Rls. 442,784 $
81 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,133,951 13,666,722,186 Rls. 451,270 $
82 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 195,500 13,380,921,490 Rls. 412,788 $
83 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,039,880 12,949,270,188 Rls. 410,241 $
84 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 1,107,850 12,580,802,696 Rls. 402,546 $
85 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 384,570 12,459,606,516 Rls. 411,752 $
86 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 850,820 12,336,422,055 Rls. 398,507 $
87 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 1,070,070 12,044,476,759 Rls. 385,375 $
88 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,353,180 11,679,601,046 Rls. 385,656 $
89 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز 3mmپاك شده درسطح 956,195 11,112,611,432 Rls. 353,792 $
90 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 958,330 11,006,427,223 Rls. 346,637 $
91 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 950,640 10,844,278,450 Rls. 346,984 $
92 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز 3mmپاك شده درسطح 930,710 10,616,930,065 Rls. 339,709 $
93 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 855,780 10,325,636,093 Rls. 325,196 $
94 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,106,280 10,218,625,389 Rls. 337,415 $
95 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 989,420 9,587,553,525 Rls. 316,578 $
96 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 981,330 9,488,463,895 Rls. 313,807 $
97 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 786,200 9,063,218,147 Rls. 299,997 $
98 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,045,505 8,774,400,713 Rls. 290,207 $
99 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 988,740 8,540,800,388 Rls. 281,791 $
100 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0 mm 849,673 8,439,941,076 Rls. 278,474 $
مجموع کل
8,603,038,209,632 ريال
مجموع کل
278,037,593 دلار