آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,928,410 129,390,236,610 Rls. 4,039,009 $
2 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 707,889 123,706,526,369 Rls. 3,968,790 $
3 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 603,496 116,107,913,744 Rls. 3,582,899 $
4 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,735,970 113,583,578,304 Rls. 3,583,923 $
5 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,626,126 111,433,333,267 Rls. 3,545,923 $
6 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720,339 108,451,140,488 Rls. 3,479,864 $
7 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,838,335 103,622,607,585 Rls. 3,381,238 $
8 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 342,300 102,054,261,890 Rls. 3,301,650 $
9 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,528,193 101,475,671,719 Rls. 3,283,944 $
10 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,379,462 90,580,930,850 Rls. 2,801,801 $
11 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 557,069 82,350,447,666 Rls. 2,687,398 $
12 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 465,305 75,217,308,638 Rls. 2,324,032 $
13 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 325,209 71,604,739,751 Rls. 2,313,806 $
14 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 652,637 69,262,202,245 Rls. 2,242,648 $
15 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 312,524 65,825,128,272 Rls. 2,167,959 $
16 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 213,600 65,748,737,466 Rls. 2,106,287 $
17 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405,580 63,275,553,019 Rls. 2,079,137 $
18 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 228,200 62,020,807,254 Rls. 1,913,924 $
19 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 985,296 59,630,719,670 Rls. 1,841,208 $
20 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 291,939 57,336,897,763 Rls. 1,813,015 $
21 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 803,902 55,567,035,956 Rls. 1,793,986 $
22 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 275,900 54,633,762,237 Rls. 1,702,387 $
23 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,237,572 54,475,615,489 Rls. 1,797,007 $
24 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 732,136 52,698,174,233 Rls. 1,626,780 $
25 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 897,043 52,405,058,556 Rls. 1,619,083 $
26 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 232,259 50,871,243,514 Rls. 1,661,044 $
27 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 277,300 50,129,625,747 Rls. 1,556,804 $
28 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 220,156 49,263,037,766 Rls. 1,592,712 $
29 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 319,000 48,090,453,728 Rls. 1,577,620 $
30 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 658,260 45,219,058,454 Rls. 1,451,374 $
31 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 272,922 43,389,983,727 Rls. 1,354,371 $
32 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 129,200 41,280,441,720 Rls. 1,294,454 $
33 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 205,276 40,752,789,458 Rls. 1,262,379 $
34 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 176,999 40,111,279,939 Rls. 1,277,098 $
35 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 173,996 39,531,950,390 Rls. 1,248,819 $
36 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 173,623 38,854,907,288 Rls. 1,213,252 $
37 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 25,944 35,231,410,706 Rls. 1,087,155 $
38 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 158,741 34,702,928,528 Rls. 1,071,426 $
39 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 156,218 34,394,300,686 Rls. 1,103,722 $
40 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرکباچرخهاي لاستيکداروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 325,700 33,667,878,320 Rls. 1,108,880 $
41 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 176,900 31,835,173,648 Rls. 1,038,454 $
42 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 183,919 31,693,172,160 Rls. 1,041,568 $
43 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 191,490 31,516,127,164 Rls. 1,018,362 $
44 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 433,780 30,548,949,357 Rls. 943,931 $
45 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,469 30,503,051,250 Rls. 950,517 $
46 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 132,848 30,498,467,776 Rls. 941,308 $
47 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 196,165 29,656,553,148 Rls. 932,684 $
48 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 82,231 27,071,117,946 Rls. 845,821 $
49 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 312,559 25,704,073,839 Rls. 831,028 $
50 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 271,118 25,069,223,642 Rls. 777,926 $
51 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 133,649 25,045,606,162 Rls. 826,609 $
52 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 102,423 23,684,826,471 Rls. 731,850 $
53 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 341,015 23,492,345,945 Rls. 744,253 $
54 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 17,020 23,218,718,318 Rls. 716,473 $
55 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 185,528 20,940,378,820 Rls. 677,770 $
56 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 333,493 20,344,849,257 Rls. 635,218 $
57 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 94,176 19,873,836,856 Rls. 652,999 $
58 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 152,200 19,818,240,762 Rls. 645,443 $
59 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 101,169 19,727,987,806 Rls. 635,184 $
60 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 86,572 19,099,847,256 Rls. 607,096 $
61 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 24,761 18,885,410,311 Rls. 621,844 $
62 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 290,463 18,867,037,892 Rls. 589,217 $
63 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 206,694 18,358,640,100 Rls. 573,900 $
64 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 148,410 18,069,187,620 Rls. 595,380 $
65 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 127,200 18,037,690,000 Rls. 583,000 $
66 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 369,445 17,807,258,215 Rls. 549,741 $
67 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 314,844 17,744,812,131 Rls. 586,647 $
68 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 324,164 17,446,764,392 Rls. 576,934 $
69 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 470,090 17,188,770,000 Rls. 555,229 $
70 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 78,200 16,266,564,300 Rls. 502,200 $
71 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 16,008 15,277,707,995 Rls. 471,433 $
72 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 253,818 15,047,524,997 Rls. 483,507 $
73 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 78,260 14,903,403,489 Rls. 492,763 $
74 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 190,880 14,713,195,200 Rls. 484,800 $
75 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 249,479 14,255,920,960 Rls. 469,408 $
76 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 42,151 13,926,136,781 Rls. 445,594 $
77 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 75,642 12,839,644,752 Rls. 414,744 $
78 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 49,138 12,725,873,402 Rls. 407,645 $
79 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 50,543 12,404,949,448 Rls. 386,004 $
80 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيلکلرايد(C.V.P). 146,278 11,986,641,000 Rls. 381,000 $
81 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 64,002 11,349,761,120 Rls. 368,108 $
82 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرکباچرخهاي لاستيکداروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 152,200 11,301,375,356 Rls. 348,838 $
83 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 48,385 11,125,208,582 Rls. 365,131 $
84 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 83,000 11,082,526,380 Rls. 348,540 $
85 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 117,852 10,915,673,799 Rls. 355,258 $
86 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 18,000 10,909,641,040 Rls. 336,770 $
87 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 85,300 10,854,344,375 Rls. 358,525 $
88 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 144,720 10,773,570,830 Rls. 340,597 $
89 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 42,500 10,689,376,208 Rls. 330,736 $
90 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 94,856 10,677,337,350 Rls. 351,000 $
91 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 134,770 10,566,020,520 Rls. 337,480 $
92 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 54,653 10,560,634,210 Rls. 325,917 $
93 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84292029 ساير گريدرها مستعمل با سال ساخت بيشتر از 5 سال 73,500 10,530,511,680 Rls. 348,554 $
94 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 97,900 10,419,142,800 Rls. 337,080 $
95 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 104,832 10,406,022,430 Rls. 332,370 $
96 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 400,400 10,378,449,325 Rls. 338,831 $
97 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 46,400 10,314,650,000 Rls. 335,000 $
98 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 71,825 10,249,000,563 Rls. 318,238 $
99 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 127,918 10,106,340,284 Rls. 312,513 $
100 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 28,460 10,102,224,000 Rls. 331,373 $
مجموع کل
3,707,357,170,433 ريال
مجموع کل
118,045,150 دلار