آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 453,906 456,969,195,965 Rls. 14,474,101 $
2 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 405,272 421,088,322,620 Rls. 13,470,062 $
3 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 369,403 420,688,798,208 Rls. 13,837,862 $
4 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 364,811 380,255,433,754 Rls. 12,554,072 $
5 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 359,875 350,554,005,738 Rls. 10,959,326 $
6 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 284,619 315,339,508,039 Rls. 10,228,805 $
7 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,487,075 275,600,884,008 Rls. 8,556,271 $
8 6 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 222,981 260,560,764,454 Rls. 8,385,980 $
9 1 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 139,491 168,075,454,108 Rls. 5,555,060 $
10 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 782,222 147,387,871,418 Rls. 4,554,069 $
11 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 758,969 134,434,433,456 Rls. 4,295,366 $
12 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 671,068 114,320,853,931 Rls. 3,647,644 $
13 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 611,107 107,804,951,491 Rls. 3,559,347 $
14 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 595,091 105,846,228,781 Rls. 3,437,680 $
15 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 456,166 78,330,965,962 Rls. 2,420,310 $
16 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 61,259 77,301,403,003 Rls. 2,404,323 $
17 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 368,880 75,671,217,170 Rls. 2,335,531 $
18 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 438,937 63,948,979,269 Rls. 2,042,272 $
19 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 324,490 62,705,823,792 Rls. 2,065,171 $
20 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 341,019 60,874,299,840 Rls. 1,883,487 $
21 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 273,370 60,674,365,273 Rls. 1,910,884 $
22 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 172,338 58,200,670,532 Rls. 1,814,841 $
23 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 326,053 55,687,641,461 Rls. 1,801,607 $
24 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 346,231 55,420,012,152 Rls. 1,825,019 $
25 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 289,696 53,372,410,711 Rls. 1,647,703 $
26 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 140,022 51,968,780,727 Rls. 1,604,227 $
27 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 190,463 48,159,263,604 Rls. 1,544,214 $
28 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 344,092 44,341,074,120 Rls. 1,463,595 $
29 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 168,887 37,886,182,720 Rls. 1,172,221 $
30 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 244,109 35,637,487,760 Rls. 1,176,310 $
31 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 275,923 35,563,105,272 Rls. 1,173,732 $
32 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 223,505 35,481,874,535 Rls. 1,107,528 $
33 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 166,126 34,936,715,959 Rls. 1,112,161 $
34 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 197,442 33,525,902,510 Rls. 1,058,735 $
35 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 163,638 30,792,298,178 Rls. 1,016,111 $
36 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 52,958 27,996,170,169 Rls. 865,057 $
37 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 119,675 27,485,624,828 Rls. 849,265 $
38 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 191,482 27,482,742,490 Rls. 869,903 $
39 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 162,917 26,146,808,540 Rls. 860,943 $
40 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 85,740 26,130,885,831 Rls. 807,289 $
41 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 132,504 25,668,164,816 Rls. 847,246 $
42 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 37,842 22,798,737,940 Rls. 723,250 $
43 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 38,234 20,588,980,205 Rls. 640,045 $
44 1 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 141,560 19,793,907,568 Rls. 655,385 $
45 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 81,986 19,290,330,912 Rls. 636,539 $
46 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 103,541 17,585,079,193 Rls. 568,912 $
47 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 8,542 17,073,139,169 Rls. 558,513 $
48 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,831 15,953,998,156 Rls. 493,626 $
49 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 71,261 14,124,963,888 Rls. 466,032 $
50 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 27,030 13,251,117,000 Rls. 423,720 $
51 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 71,761 11,955,828,225 Rls. 392,788 $
52 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 61,959 10,717,878,363 Rls. 355,369 $
53 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 31,950 9,555,878,310 Rls. 297,219 $
54 6 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 7,580 9,505,011,439 Rls. 307,069 $
55 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 43,292 9,494,251,510 Rls. 293,105 $
56 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 31,950 9,407,339,768 Rls. 291,918 $
57 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,066 8,688,560,560 Rls. 284,155 $
58 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84807900 قالب برايکائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 14,700 8,471,415,881 Rls. 279,622 $
59 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکارايي كمتر از 1.35 7,340 7,191,307,408 Rls. 223,673 $
60 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 21,300 6,556,576,216 Rls. 215,890 $
61 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 15,588 5,895,353,115 Rls. 182,157 $
62 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,300 5,547,588,043 Rls. 181,709 $
63 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 23,832 5,533,190,176 Rls. 174,736 $
64 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,157 5,242,057,920 Rls. 166,320 $
65 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 22,381 5,176,413,240 Rls. 171,518 $
66 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 36,642 5,049,627,462 Rls. 166,506 $
67 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيهکردن آب 4,755 3,754,587,993 Rls. 123,877 $
68 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,399 3,717,180,720 Rls. 118,800 $
69 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 7,208 3,409,168,000 Rls. 112,000 $
70 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 6,000 3,176,349,630 Rls. 98,930 $
71 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 14,000 3,063,226,227 Rls. 100,635 $
72 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,656 3,030,940,022 Rls. 95,322 $
73 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168000 مقاومت هاي گرمکننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 2,283 2,388,048,608 Rls. 75,768 $
74 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 11,240 2,344,173,955 Rls. 73,828 $
75 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 32,778 2,272,722,387 Rls. 72,111 $
76 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 12,827 2,187,622,276 Rls. 72,208 $
77 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 10,973 2,004,204,400 Rls. 64,840 $
78 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168000 مقاومت هاي گرمکننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,631 1,693,382,328 Rls. 54,120 $
79 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,000 1,615,037,000 Rls. 52,900 $
80 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 3,579 1,611,960,000 Rls. 49,875 $
81 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 3,598 1,574,677,530 Rls. 50,133 $
82 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 27,238 1,367,491,113 Rls. 43,389 $
83 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 11,255 1,300,621,771 Rls. 41,037 $
84 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 5,620 1,205,284,020 Rls. 37,230 $
85 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 12,860 1,050,278,526 Rls. 33,979 $
86 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 4,896 991,309,100 Rls. 32,470 $
87 12 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,751 895,624,058 Rls. 27,673 $
88 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,186 894,760,683 Rls. 29,397 $
89 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 11,347 859,890,532 Rls. 28,403 $
90 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85352190 ساير قطعکننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژکمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 6,126 797,530,890 Rls. 25,030 $
91 9 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52095900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكور درجاي ديگر 2,997 783,945,390 Rls. 24,470 $
92 11 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 کککچراغهاييکه فقط جهت بهکار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,114 661,997,072 Rls. 20,456 $
93 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,442 527,475,168 Rls. 16,368 $
94 10 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 48196000 جعبه هايکلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 3,215 454,914,144 Rls. 14,149 $
95 3 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 444 415,104,459 Rls. 13,639 $
96 7 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,252 371,310,086 Rls. 11,926 $
97 4 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 398 323,022,475 Rls. 10,580 $
98 8 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 4,408 270,944,696 Rls. 8,766 $
99 5 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,166 163,535,425 Rls. 5,298 $
100 2 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 2,565 156,585,630 Rls. 5,172 $
مجموع کل
5,246,101,015,176 ريال
مجموع کل
167,989,884 دلار