آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,081,172 874,264,604,466 Rls. 28,072,977 $
2 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,013,663 569,975,700,826 Rls. 18,611,724 $
3 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,277,752 459,698,222,894 Rls. 14,852,695 $
4 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,682,793 360,285,382,896 Rls. 11,842,573 $
5 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,001,880 203,491,664,640 Rls. 6,713,474 $
6 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 718,266 149,193,776,805 Rls. 4,874,505 $
7 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 666,857 142,539,942,647 Rls. 4,545,041 $
8 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,634,281 134,606,171,133 Rls. 4,443,035 $
9 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 357,767 72,423,745,620 Rls. 2,377,086 $
10 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 298,108 53,655,216,480 Rls. 1,728,305 $
11 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تاکمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 162,921 42,992,527,060 Rls. 1,416,604 $
12 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 229,196 42,296,007,456 Rls. 1,351,872 $
13 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 257,135 36,814,168,406 Rls. 1,212,696 $
14 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 177,484 32,059,139,364 Rls. 1,050,086 $
15 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 176,956 31,941,402,192 Rls. 1,041,149 $
16 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,880,000 26,824,939,680 Rls. 867,140 $
17 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيکبا ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,348,770 21,981,532,769 Rls. 710,642 $
18 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 117,971 21,465,102,456 Rls. 706,786 $
19 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 95,682 20,654,034,270 Rls. 658,842 $
20 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 144,830 18,094,274,432 Rls. 591,509 $
21 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 128,895 15,229,822,268 Rls. 493,433 $
22 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 125,040 15,057,227,363 Rls. 488,231 $
23 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 94,644 13,885,162,350 Rls. 448,438 $
24 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 113,865 12,773,482,377 Rls. 419,078 $
25 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيکبا ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 903,066 12,516,860,502 Rls. 392,834 $
26 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 129,278 12,209,754,035 Rls. 388,232 $
27 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 125,429 11,660,289,415 Rls. 370,984 $
28 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 47,060 9,857,676,600 Rls. 317,263 $
29 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 785,690 9,612,588,604 Rls. 314,276 $
30 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 79,562 9,576,163,902 Rls. 313,049 $
31 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 103,212 9,362,419,040 Rls. 300,704 $
32 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159070 کککفنکويل 54,100 8,688,089,280 Rls. 281,077 $
33 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 113,535 8,526,975,000 Rls. 272,001 $
34 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 89,320 8,109,702,150 Rls. 262,365 $
35 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 85,452 8,094,906,530 Rls. 262,907 $
36 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 87,866 7,931,577,544 Rls. 256,468 $
37 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 81,717 7,771,389,405 Rls. 249,603 $
38 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 104,192 7,722,298,104 Rls. 249,284 $
39 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 96,085 7,669,111,620 Rls. 249,078 $
40 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 28,757 6,997,907,490 Rls. 223,141 $
41 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 73,045 6,918,307,582 Rls. 220,687 $
42 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 90,262 6,858,941,040 Rls. 225,031 $
43 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 52,739 6,708,865,248 Rls. 219,747 $
44 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 35,605 6,234,820,852 Rls. 201,172 $
45 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 46,830 5,924,194,898 Rls. 195,067 $
46 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 99,635 5,904,348,976 Rls. 182,278 $
47 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 84,321 5,875,097,437 Rls. 181,306 $
48 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 63,029 5,392,652,970 Rls. 175,143 $
49 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84304190 ساير ماشين آلات سوراخکردن زمين يا چاهکنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 35,565 5,176,370,094 Rls. 169,550 $
50 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 25,278 4,945,989,600 Rls. 162,270 $
51 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 119,683 4,799,475,837 Rls. 158,143 $
52 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرمکردن غذا 11,868 4,634,071,372 Rls. 142,996 $
53 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 48,412 4,611,637,879 Rls. 148,423 $
54 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 43,412 4,517,758,976 Rls. 148,220 $
55 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 104,490 4,382,528,238 Rls. 135,234 $
56 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 39,987 4,189,181,040 Rls. 134,939 $
57 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 49,344 4,111,253,940 Rls. 127,008 $
58 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 48,071 4,106,471,044 Rls. 130,645 $
59 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62093000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زا لياف سنتتيک 12,200 4,091,358,635 Rls. 126,479 $
60 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 11,735 4,014,777,177 Rls. 130,864 $
61 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 14,876 3,991,984,489 Rls. 130,121 $
62 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 48,396 3,982,791,874 Rls. 129,031 $
63 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 72,006 3,944,403,660 Rls. 127,054 $
64 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 26,775 3,761,876,569 Rls. 120,000 $
65 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,400 3,740,978,160 Rls. 120,401 $
66 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 61,455 3,723,617,177 Rls. 114,955 $
67 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 54,674 3,707,051,871 Rls. 121,599 $
68 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستريکشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 44,140 3,649,655,200 Rls. 112,923 $
69 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 44,040 3,605,838,332 Rls. 116,666 $
70 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 33,325 3,544,750,885 Rls. 113,851 $
71 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 73,810 3,528,475,235 Rls. 110,764 $
72 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 8,345 3,487,004,640 Rls. 109,820 $
73 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 68,905 3,428,813,014 Rls. 109,997 $
74 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 28,705 3,208,412,700 Rls. 103,650 $
75 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 13,195 3,146,571,915 Rls. 100,015 $
76 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 74031900 مس تصفيه شده,که درجاي ديگرگفته نشده, بصورتکارنشده. 20,000 2,924,439,000 Rls. 94,200 $
77 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 89,068 2,880,745,275 Rls. 92,175 $
78 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 27,807 2,834,866,090 Rls. 92,071 $
79 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستريکشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 22,847 2,814,740,082 Rls. 90,933 $
80 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 26,383 2,801,989,176 Rls. 86,556 $
81 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 76,728 2,796,138,550 Rls. 87,934 $
82 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 32,519 2,778,236,055 Rls. 85,749 $
83 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 60,520 2,719,816,034 Rls. 86,450 $
84 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 36,242 2,688,451,540 Rls. 86,842 $
85 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85098010 دستگاه بخار التراسونيکغيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 14,621 2,644,136,920 Rls. 83,768 $
86 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90172000 آلات رسامي ,خطکشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 31,971 2,507,997,503 Rls. 80,578 $
87 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 50,275 2,386,451,480 Rls. 73,650 $
88 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوکوگرا ز 25,858 2,385,009,276 Rls. 74,852 $
89 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 57,153 2,378,028,867 Rls. 75,857 $
90 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 46,304 2,365,711,000 Rls. 73,000 $
91 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 57,154 2,348,368,623 Rls. 75,857 $
92 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58063200 پارچه هاي تاروپودبافکم عرض ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي 20,020 2,235,980,518 Rls. 69,007 $
93 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,926 2,197,386,144 Rls. 67,896 $
94 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84243010 کککدستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 22,202 2,175,208,800 Rls. 69,600 $
95 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 41,871 2,098,737,040 Rls. 67,347 $
96 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 17,959 2,034,299,106 Rls. 62,857 $
97 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 24,761 2,003,640,251 Rls. 61,906 $
98 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 38,090 1,944,420,000 Rls. 60,000 $
99 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 57,314 1,909,051,200 Rls. 60,480 $
100 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 18,158 1,908,371,274 Rls. 58,929 $
مجموع کل
3,737,123,508,430 ريال
مجموع کل
121,195,730 دلار